Egyéb lelkipásztori szolgálatok

A lelkész feladata nem csak a vasárnapi, s ünnepi istentiszteletek megtartása, hanem a gyülekezet életének is a vezetése a gyülekezet mindenkori felügyelőjének, s presbitériumának meghatározó támogatásával. Minden, ami a hívő ember életminőségének emelését célozza, alapjául szolgálhat a lelkész jelenlétének.

Megemlékezés elhunytról ill. sírkő felállítása

A megemlékezés a halottról a halálozás évfordulóján családi jellegű alkalom. Gyülekezeti jellegűvé tehető, ha az elhunyt egyházi szolgálata ezt indokolttá teszi. A sírkő felállításával kapcsolatos áhítatot a liturgia részeként a lelkész végzi.

Házszentelés ill. egyéb használati tárgyak megáldása

Az épületek és felszerelések funkciójuk szerint két csoportba sorolhatók. Egy részük közvetlen módon istentiszteleti (kultikus, szakrális) célt szolgál. Ezeket minden további nélkül felszenteljük. Ez nem azt jelenti, hogy tárgyi szentséget kölcsönzünk vagy tulajdonítunk nekik, hanem hogy a szent szolgálatra szánva (odaszánás = odaszentelés) elkülönítjük őket. A szenteléssel azt a hitünket is kifejezzük, hogy ezeket az épületeket, ill. tárgyakat Isten oltalmába ajánljuk, hogy ezeken keresztül is részesülhessünk Isten megtartó, ajándékozó kegyelmében. Mivel az egyházi épületek és felszerelésük célja az, hogy Isten ügyét szolgálják, és őrá emlékeztessenek, azért az egyház hitéből és Isten iránti hálájából fakadó kötelessége, hogy az emberi alkotóerő legjavát adja azokba, hogy a Krisztus-hittel megszentelt művészet hirdesse Isten dicsőségét. Gondatlan és művészietlen alkotások méltatlanok Isten ügyéhez. Szentelésre alkalmatlanná teszik a tárgyakat az olyan feliratok (bevésések, stb.) is, amelyek feltűnő módon örökítik meg az adományozó vagy az alkotó emlékét: így azok már nem Istenre és műveire, hanem az emberre és alkotására emlékeztetnek. A szerényen elhelyezett felirat viszont helyénvaló.

Másik csoportba azok a nem istentiszteleti, de keresztény életvitelünk céljait szolgáló, és ezáltal közvetve lesz Isten szolgálatának eszközei. Elsősorban rekreációnkat is szolgáló otthonunk, de lehet valamilyen Isten dicsőségét szolgáló tárgy is, pl. egy hangszer, ezeket liturgikus keretben megáldjuk.

Hitoktatás - konfirmációi előkészítés

A Tatai Evangélikus Gyülekezet területéhez tartozó településeken iskolai - órarendbe iktatott - hitoktatás csak a Tatai Református Gimnázium-ban történik, amit a gyülekezet lelkésze végez. (Ugyanakkor istentisztelettel párhuzamosan kisebb gyermekeknek foglalkozást tartunk.) Konfirmációs előkészítő rendszerint 1,5-2 év, de ettől kivételes esetben, egyéni foglalkozások/beszélgetések keretében eltérhetünk. Az oktatás alapját, a lelkész által hosszú évek alatt összeállított, mindennapokban kipróbált és bevált, jól áttekinthető multimédiás anyag adja, mely úgy tartalmában, mint formájában kor-szerű, azaz a mai képi-világú embert és leendő embert (tanulókat) leginkább elérni képes, egyházunk hitvallását érthetően tükröző.

Lelkipásztori beszélgetés

A lelkipásztori beszélgetést nem lehet előírt rend szerint lefolytatni, mégis irányt szab az az igazság, amelyet a szeretet kettős, de egy parancsolata fejez ki: Szeresd az Urat, és szeresd felebarátodat. Nincsen olyan lelki és hitbeli kérdésünk, amely ne volna összefüggésben embertársainkhoz való viszonyunkkal.

A lelki konfliktusok azoknál az embereknél jelentkeznek, akik elszakadtak embertársaiktól és az emberi közösségtől, vagy nem találják meg hozzájuk a helyes viszonyt. A lelkipásztori segítség, amelyet a lelkész adhat hozzáforduló híveinek, elsősorban abból áll, hogy segít elemezni saját életünk kérdéseinek összefüggéseit. Ennek az a célja, hogy a hívő ember helyesen lássa helyzetét az emberek között, felismerje hibáit és mulasztásait, tudatosítsa felelősségét és feladatait abban a közösségben, amelyben Isten akaratából él.