2009. november 30. hétfő
András, Andor napja
1006.

A mai nap meditációs fogalma:
Józanság...

A mai nap imádsága:
Uram! Lelkedet add, hogy éljek! Ámen

 

 

Ezért tehát elméteket felkészítve, legyetek józanok és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok.
1 Pt 1,13

Különös világ ez a mostani... Aki eleddig rakétamérnökként dolgozott, az hamburgert árul az utcasarkon, aki újságíróként az igazság kiderítését tette meg életcéljául az nap nap után hazugságokat recsitál a nyilvánosság elé, Thália modernkori papjai/papnői pedig a katartikus élmény megteremtése helyett megélhetési bohócként az értékromboló gagyi szolgálatába szegődtek - tisztelet a kivételeknek... De így van ez az élet többi területén is, élén a politikával. S így történik meg, hogy a manapság istenített "nagy fene demokrácia" a hétköznapi ember számára közelebb áll az anarchiához, mint a népuralmi rendhez...

Vigasz vagy ítélet? -, az igazság az az, hogy semmi nem tart örökké, egyszer minden napvilágra kerül, s gyanítom, ezt Salamon király előtti időkben is jól tudták az emberek. Ha nem hittek volna az isteni igazságszolgáltatásban, akkor nem vállalták volna a lét olykor könyörtelenül nehéz harcát. Vállalták a gyermeknevelést akkor is, amikor háború volt vagy járvány - a történelem tanúsága, hogy az embert teljességgel mindig a jólét vagy annak délibábos ígérete bolondította meg...

Péter, az egyszerű, halászemberből lett apostol a józanságra int. A józanság, a "tiszta ész" az ÚRIsten legnagyobb ajándéka. Hiánya sok-sok szenvedés okozója, megléte áldás, alapja a türelmes, következetes, másokat is segítő életnek .A hitet csak a tudatlan ember képzeli el józanság nélkül, aki ismeri az Isten-hit lényegét, az tudja, hogy a hit a következetességnek egy Istentől kapott állapota. Éppen ezért, aki valóban hiszi az Istent - mindegy, hogyan szólítja - az felismeri a saját vallásos életének a korlátait és irgalmas emberré igyekszik válni, másokkal és önmagával szemben is...

Sokan sokféleképpen álmodoztak/spekuláltak/"agyaltak" a végidőkön. Egy bizonyos: az Istennek nem kell már harcolnia senkivel - tulajdonképpen soha nem is harcolt senkivel -, csak az ember vélte annak... Ha ugyanis Isten az Isten, azaz mindenható, akkor nincs, s nem is lehet ellenfele. Nem kell legyőznie senkit és semmit, mert minden, az univerzum/multiverzum összes látható és nem látható dolga/lénye az Ő hatalma alatt áll...

Egész életünkre, világnézetünkre, hitünkre Iránymutatást adhat Peter Meiderlin 16. századi lutheránus teológus egyik gondolata: "Az igazságban egység, a kétségekben szabadság, minden dologban pedig szeretet."

2009. november 27. péntek
Virgil napja
1005.

A mai nap meditációs fogalma:
Vigasztalás...

A mai nap imádsága:
Uram! Köszönöm, hogy megvigasztalsz, s igéddel bátorítasz minden nap! A bennem lévő gyönge akarást erősítsd, s legyen áldásod mindazok életén, akik Tebenned bizakodnak! Ámen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat,
1 Thessz 5,11

Sok igazságtalanság történik a világban... Akaratlanul is, de nagyrészt szánt szándékkal. Amikor tragédiák történnek, akkor magyarázatot követelünk Istentől, a másiktól, önmagunktól: Választ akarunk kapni a miértre. Miért történhetett meg, ami megtörtént, miért engedte meg az Isten, s miért éppen velem történt, ami történt? Egyszerűen csak véletlenek sorozata, rosszkor voltam rossz helyen, vagy netalán a Sors üldözöttje lennék? A válasz ugyanolyan misztikus, mint az Isten-kérdés maga! "A szenvedés bizony az isteni titokzatosság része" - írja Karl Rahner, a katolikus teológus. Az élet valósága, hogy a szenvedést senki nem kerülheti ki, ahogyan az Istent sem: egyszer mindennek eljön a maga ideje: megvan ugyanis az ideje a nevetésnek és sírásnak is...

Aki sírt, akinek fájt már a lelke, az azt is tudja, milyen fontos a vigasztalás. Ha megvigasztalták azért, ha nem, akkor meg a hiánya okán. Szükségünk van vigasztalásra, megvigasztalódásra, mert különben megbolondulunk. S olyat teszünk, amit lelkünk mélyén magunk sem akarunk. Magyarázatokat aztán találhatunk halmozottan hátrányos szociális helyzetben vagy éppen az Ördögben - csakhát a magyarázat már nem változtat meg semmit... Az idő kerekét visszaforgatni nem lehet, ami megtörtént az megtörtént, az áldozat már soha többé nem jön vissza a temetőből! Hány közúti baleset történt már csak alkohol és/vagy drog hatása miatt, s még mennyit fog előidézni az ember önzése! Hány ártatlan embernek kell még meghalnia az emberi butaság, s a szabadság hamis értelmezése miatt? A választ Isten tudja, mi legfeljebb csak sejthetjük...

Hol vétettünk, ki a hibás? A Sátán, az Isten? Úgy gondolom elsősorban a felelősséget kapott felnőttek... Akik nem élték gyermekeik elé az élet szeretetét, s az Isten tiszteletét. A felnőttek, akik létrehozták és fenntartják ezt a világot, a maga önmagában is ellentmondásos elképzeléseikkel: A négyéves gyermek, akinek fel kell fedeznie a határtalan világot, a játszótér vaskerítésén belül álmodozhat csupán... Az én gyerekkoromban késő estig játszottunk kint a faluszélen, a természetben, megismerve fizikai korlátainkat a testünknek, mert kardoztunk, birkoztunk, fára másztunk és leestünk... A gyermeki lélek a határtalan kalandokra vágyik, s számunkra a játék az időtlenségben telt, korlátot csak egy valami jelentett: a másik, a játszótárs, akire vigyáztunk, s ő is vigyázott ránk... S ha valami fájt, akkor vigasztaltuk egymást. A vigasztalásban pedig kiderült, hogy nem én vagyok a világ közepe, ott a van a másik ember(ke) is!

Különösen nagy szükségünk van a vigasztalásra. Hadd mondjam: vigasztalni csak az Isten tud! Az idő nem gyógyítja be a sebeket, a veszteség évtizedek múlva is veszteség marad! Ha szülő nem adja meg a gyermekének az érzelmi biztonságot gyermekkorban, akkor az a gyermek egész életében érzelmi deficittel fog élni, hacsak oda nem talál az Istenhez. A Magvető példázatából tudjuk (borzasztó dolog!), de a háromnegyed része az embervilágnak végül is nem talál oda Teremtőjéhez...

Isten arra rendelt mindannyiunkat, hogy egymást, s ez által Isten országát építsük. Ha elfordulunk embertársainktól, ha csak a magunk dolgaival törődünk, akkor nemcsak nem töltjük be Teremtőnk akaratát, de boldogtalanuk is leszünk - vigasztalhatatlanul...

2009. november 26. csütörtök
Virág napja
1004.

A mai nap meditációs fogalma:
Imádság...

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy épüjek Igéd által, s imádságaim által, kegyelmed révén, részesévé válhassak teremtői akaratodnak! Ámen

Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.
Kol 4,2

Ahogyan igényünk van gondolatainkat megosztani másokkal, ugyanúgy késztetést érzünk arra is, hogy Istennel beszélgessünk. Az imádság gyakorisága, intenzitása, hosszúsága nem köthető szabályhoz. Van, aki az úszómedencében minden második karcsapáskor levegőt vesz, van aki néhány karcsapás után, de olyan is akad, aki a fél medencét víz alatt teszi meg... különbözőek az adottságaink, de azt senki nem állíthatja, hogy levegőre nincs szüksége. Ugyanígy azt sem mondhatja senki magáról, hogy nem vallásos. Lehet, hogy ateistán gondolkodik, de mindenki életében vannak pillanatok, amikor egybemosódnak a dimenziók: Isten láthatatlan világa, s az embervilág. Vallás-szociológusok szerint az emberiség 95%-a vallásos. A maradék 5 % pedig ugyanúgy vonzódik lelke mélyén a titkokhoz, mint a többi, ami szintén a vallásos gondolkodásnak egy vetülete...

Az apostol nem véletlenül buzdít kitartásra, s éberségre. Jól tudja, a testnek levegőre, a léleknek Istenre van szüksége. Ha hiány lép fel, akkor teljesítményromlás áll be itt is, meg ott is, az imádkozás tehát létszükséglet! Úgy néz ki, hogy az esetek többségében a régiek is inkább kértek és panaszkodtak, mintsem hálát adtak volna, ezért az apostoli intő szó. Őszintén megvallhatjuk mi is, hogy kéréseinkre bizony több időt fordítunk, mint hálaadásra. A kérések azok kiemelnek ugyan minket a hétköznapokból, de igazán mennyei magasságokba csak a hálaadás repíthet. Nem véletlenül gyakorolja az egyház a közös dicsőítést, a liturgia himnikus párbeszédeit, hiszen számtalanszor megtapasztalta már Isten népe, hogy ennek milyen óriási közösségmegtartó ereje van!

Aki hálát az Istennek, az nem tud hálátlan lenni embertársai felé. A mai haszonelvű, "adok-kapok" fogyasztói világszemléletű világunkban különösen is szükség lenne az önzetlenségre. Az ilyen emberek ugyanis a hétköznapokban "életszentségükkel", azaz nem kirívó vallásoskodásukkal, hanem békességet sugárzó derűjükkel mintegy láthatatlan szálakkal összekötik az embereket, hogy aztán értékes közösség épüljön általuk is. Az imádkozó ember nemcsak "magában imádkozik" - keresi az alkalmat, hogy másokkal is tegye ezt. Aki csak magában akar imádkozni, az jó úton halad a vallásoskodáshoz vezető úton... A vallásoskodás azonban nem erőt ad, hanem erőt vesz el. Attól is, aki gyakorolja, meg attól is akit botránkoztat vele...

Isten nekünk ajándékozta a szó, a beszéd lehetőségét, hogy szavaink által mi is "teremthessünk". Nem anyagvilágot, mert azt már megteremtetett, hanem Isten világában nagyon fontos valóságokat: szeretetet, irgalmasságot és sok-sok örömet...

2009. november 25. szerda
Katalin, Katinka, Katrin napja
1003.

A mai nap meditációs fogalma:
Hiszékenység...

A mai nap imádsága:
Uram! Jól ismersz minket, s látod, mennyire szeretnénk valóságnak hinni a valószerűtlent. Teremtő Istenünk! Számtalan helyzetben bizonyítottad meg gondviselő jóságodat, mi mégis oly keveset tanultunk belőle... Adj nekünk Benned való bizodalmat, hogy ne a múlandóba kapaszkodjunk, hanem életújító örökkévaló ígérteidbe! Ámen

 

Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző! Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozódó. Mert utálatos az ÚR előtt mindaz, aki ilyet cselekszik.
5 Móz 18,10-12

Varázslatos világban élünk... Ámulatba ejt minket a tudomány, pedig ami "csúcstechnológiás" és kezünkbe kerül, az már rég elavult technológia: az igazi technikai színvonal laboratóriumokban, s titkos katonai bázisokon található. Az emberek túlnyomó részének így is komoly gondot jelent a technika, s valóban ellentmondásos, hogy analfabéták kezében ott a csúcstechnológia - lásd okostelefonok. De "varázslatos" a géntechnológia, a mikrokémia, s a nanotechnológia is, s hogy mi lesz belőlük - áldás vagy átok - az majd csak jóval később derül ki. Egy bizonyos: soha ennyi, a jövő felől aggódó, s depressziós ember nem volt még a földön, mint manapság... Több mint százmillió ember fogyaszt rendszeresen valamilyen drogot, 300 millióan orvosi vényre szedik az antidepresszáns gyógyszereket, s akkor ehhez jönnek még az alkohol kábulatában biztonságot keresők...

Mintegy harmincéves keresztény múltamban, melyből a negyedévszázadnál is több időt fordítottam intenzíven a teológiára, s a társtudományokra még nem találkoztam "varázsló" emberrel... Csalóval, zavarodottal, lelki sérülttel, kétségbesettel, s biztonságot eszelősen keresővel éppen eléggel! Amennyire bonyolult az emberi nyelv, a kommunikációs jelrendszerünk, olyannyira bonyolult az emberi lélek is, melynek fontosságát, testi egészségünkre is kiható erejét csak az utóbbi fél évszázadban ismerték el igazán.

Ha tudatlanság és gonoszság egy emberben testesül meg, akkor az az ember borzalmasságokra képes, de igazán ördögi dolgokat az cselekszik, akiben a tudatosság a gonoszsággal párosul! A primitív lelkületű ember a változatlanságban véli nyugalmát meglelni, ezért retteg mindenféle változástól - jóllehet az életben csak egy dolog a biztos: a változás. A szabadságuktól megfosztott egykoron szabad ábrahámita pásztorok az egyiptomi szolgaságban sínylődve, nem érthették meg a hieroglífák (jelek) bonyolult rendszerét - ti. nem az volt életük valósága hanem a vályogvetés -, ugyanígy manapság sem érthetik az emberi lélek mélylélektani szimbólumokban kifejeződő belső rezdüléseit, az Isten finom mozgását világban, történelemben, lelkiismeretben azok, akiknek nincs meg erre az adottságuk, s a késztetésük - Magvető példázata: hiábavaló háromnegyed -, mert nem ez a világ életük valósága, hanem a "matéria".

Amíg ember lesz a földön, eladdig lesznek "jövendőmondók, varázslók, jeleket (fére)magyarázok" s lesznek legyszerűsített biztonságra vágyó hiszékenyek is, akik a csaló szavakat csodálattal vegyes áhitattal fogadják. De miért is? Mert egyszerűbb elmenni a "látóhoz", s tőle kérni útmutatást, mint szembenézni a valósággal, s meglátni, hogy Isten a mi kezünkbe adta saját életünk alakítását... Egyszerűbb mások tanácsára hallgatni, mint számot vetni azzal, hogy cselekedeteinkért csakis mi vagyunk a felelősek, s nekünk kell azok következményeit is elhordozni... Az "igazi" hit nem más, mint az a halálig menő következetesség, melynek példáját Jézus adta elénk, hogy emberként élni itt a földi létben csakis a Mennyei Szeretetnek engedelmeskedve érdemes... Ha nem ezt tesszük, az utálatos az ÚR előtt.

2009. november 24. kedd
Emma napja
1002.

A mai nap meditációs fogalma:
Adakozás...

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy mindig tudjak adni másoknak abból is, amiből nekem is kevés van! Idő, erő, szeretet, türelem... Ámen

 

Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: "Nagyobb boldogság adni, mint kapni".
ApCsel 20,35

A jól működő társadalomban az emberek nemcsak "szolgáltatnak" egymásnak, de szolgálnak is... Ez az a isteni príncípium, ami hosszútávon megtarthat kicsi és nagy közösséget egyaránt. Ha egy közösségben mindenki csak kapni akar - tartja a markát -, akkor az a közösség elerőtlenedik. Segélyből élni nem lehet, legfeljebb csak vegetálni, ahogyan menekülttárborban sem lehet teljességre vinni az emberlétet...

Egy társadalom komolyságát a munkához való viszonya határozza meg. Ha mindenki csak "boltot" akar magának, s eladni a megtermelt árut, ha mindenki csak a pénzről álmodozik, de a munkát kerüli, akkor annak az országnak nincs jövője. Illetve lesz, csak az meglehetősen siralmas... Régen a munkakerülést nemzetbiztonsági kockázatnak vélték, manapság - amikor nincs joga mindenkinek a munkához: Európában 20 millió(!) munkanélküli van - pedig sikeresen rászoktatták az embereket, hogy egy-egy munkahelyért vagy egy nagyobb falatért/néhány ezer forintos juttatásért egymás torkának essenek az emberek. Ha a munkavállaló csak "munkaerő" - akkor elvégzett munkája lélektelen "produktum", amit egy robot is megcsinálhatna... Az ilyen robot-világ azonban embertelen!

Ahhoz, hogy egy világ emberséges legyen, ahhoz szükséges az Isten is: a Szeretet Istene. Ha istenképeket vernek bele gyermekek/emberek fejébe, abból csak fanatizmus, szűklátás és rombolás származik. Ha azonban istenes érzékenységre nevelik őket, akkor nem kiszorítja egyik a másikat, nem mobbingolja (zaklatja), ahogyan mostanság emlegetik a gonoszságot, akkor nem elvesz, hanem ad... Amikor önzetlenül adunk, akkor átélünk valamit abból, ami egyedül életminőséget teremt. Ilyen pillanatokban válik nyilvánvalóvá, hogy mi is mindent csak kaptunk, hogy életünk ajándék, s hogy nem kiválóságunk okán birtokolhatunk ezt vagy azt, hanem azért , mert az Isten kegyelmes volt hozzánk... Isten különös igazsága, hogy aki önzetlenül múlandót ad felebarátjának, az elmúlhatatlant kap érte Istenétől.

2009. november 21. szombat
Olivér napja
1001.

A mai nap meditációs fogalma:
Vég(zet)...

A mai nap imádsága:
Uram! Kezedben a világ, de nekünk adtad sorsunk irányításának a lehetőségét. Segíts meg minket, hogy egymásban testvért leljünk, s megtaláljunk Téged, már itt lent a Földön! Ámen

 

 

És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.
Jel 20,11-15

Egyházi esztendő vége felé járunk - egymást érik a végítéletet hirdető igék. Óegyházi atyák perikópa-rendjét követve helyénvaló is ez, hiszen valaminek a vége mindig jó alkalmat teremt az ünnepes visszatekintésre és egyben az előretekintésre is. Ilyenkor válik nyilvánvalóvá, hogy a jövő nagymértékben függ a múlttól - ezért nem mindegy, hogyan alakítjuk azt - a mában, ami holnap már a szép-, vagy rosszemlékű tegnap.

A vég, a végesség az elmúlás a halál gondolatát is felveti. A halál-közeli megtapasztalások értékelik fel vagy éppen le a cselekedeteinket. Az elmúlás küszöbéhez közeledve derül ki, hogy megérte-e követni makacsul azokat az elképzeléseket, melyekre időt, energiát, pénzt áldoztunk... A válaszokat csak mi magunk ismerjük, s a JóIsten, ezért itt nem lehet félreismerni a tényleges helyzetet. Ilyenkor már tudjuk, hogy mi volt a jó, a szép és értékes, s mi volt az, ami csak ígérte a jót, de valóra sose váltotta azt.

Cselekedeteinket megváltoztatni a múltban nem tudjuk, de még a következményeket se tudjuk felszámolni! Amit tehetünk, hogy megpróbáljuk nem jóvátenni - mert az nem tudjuk -, de legalább enyhíteni a következményekből fakadó fájdalmakat.

Isten alapigazsága, hogy a cselekedeteink szerint ítél meg. Azokból derül ki a hitünk, s az abból fakadó szeretetünk. Tükröztük-e az isteni szeretetet életünkben vagy sem? - ez lesz a végső kérdés. Bevégeztük-e azt a feladatot, amiért lejöhettünk ide a Földre? Ha nem, akkor az ÚRIsten legyen hozzánk irgalmas...

Klíma-változás előtt áll az emberiség - a tényt vitatni nem lehet. Azt sem, hogy a legutóbbi nagy változás mintegy 11500 éve történt, s viszonylag gyorsan, 20-25 év alatt változott meg drasztikusan az időjárás... szélsőségessé vált. (A mamutok megfagytak, sokuknak a gyomrában megtalálták a megemésztetlen táplálékot - szegényeknek idejük sem volt új legelőket keresni...) Ez azt jelenti, hogy jelen világnak, mintegy egy generációs ideje van arra, hogy felkészüljön: vagy megtanulja a közösségi megmaradás isteni örök elvét vagy önfejűségével, önzésével a saját vesztébe rohan... Az igazi változás azonban az lenne, ha az ember nemcsak egymást keresné, de Teremtő Urát is!

2009. november 20. péntek
Jolán napja
1000.

A mai nap meditációs fogalma:
Tanítás...

A mai nap imádsága:
Uram! Köszönöm az időt, s a lehetőséget, hogy Igéd fényében megfürödhetek nap mint nap... Vonzásoddal ajándékozz meg ezután is, s tégy kiegyensúlyozottá és boldoggá életem végéig! Ámen

 

 

Az apostolok nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették a Krisztus Jézust a templomban és házanként.
ApCsel 5,42

Kevesen tudják, hogy az elmúlt félezer évben az evangélikus egyházban nem mindig volt használatban a fekete, az ún. "luther-kabát", s a hasonlóan népies elnevezésű fehér "mózestáblácska". A jelenleg rendszeresített lelkészi "egyenruha" használatát III. Frigyes Vilmos, porosz király az 1810-es évek végén egy kabinett-rendelettel vezettette be. Azt megelőzően az evangélikusok a reformáció utáni időkben a "megörökölt" miseruhákat használták. (A reformátusok a katolikus egyházi textíliákat kezdettől fogva teljességgel mellőzték...)

A fekete talár viselését a rabbiknak, bíróknak ugyanígy elrendelték - hiszen mindannyian hivatalukkal a társadalom rendjét biztosították. Kevesen tudják, hogy az "mózestáblácska" formája egyértelműen mutatja, hogy ki hova "tartozik". A lutheránus lelkésznek teljesen osztott, az uniált egyházi személynek félig osztott, míg a református lelkipásztoroknak osztatlan fehér táblácska díszíti a mellét. A Magyarországi Evangélikus Egyházban az utóbbi néhány esztendőben a zsinat határozata alapján - hasonlóan német evangélikus testvéreinkhez - elterjedt a stóla (vállkendő) használata, melynek viselése ősi tradíciót elevenít fel. Aki a stólát visel(het)i az mindig a püspök által megbízott hivatalos egyházi tanítót jelképezi. Protestáns egyházak vallják az egyetemes papság elvét - ami azt jelenti, hogy nincs közbenjáróra szükség Isten és ember között, hiszen ezt kizárólag csakis Krisztus teheti meg -, de tanításbeli (hit és erkölcs) kérdésekben a püspök(ök) állásfoglalása a mérvadó, s a tanítás tisztaságára felügyelő "hivatalnoké", azaz a lelkészi hivatal vezetőjéé, a lutheránus papé... Ezért különösen is fontos az egyházi személyek hitvallásos állásfoglalása! (Azt már csak zárójelben írom - figyelmeztetésül minden lelkésznek, papnak, prédikátornak, magamat is ideértve -, hogy az Írás szerint a tanítók nagyobb ítélet alá esnek...)

A pap (jobb esetben lelki ember) tehát tanít. Templomban és házaknál -, akár interneten keresztül is... A közös (el)elgondolkodás reggeli alkalmai ezek, itt a lutheránus "cyber-tér"-ben. Ahogyan látod kedves Olvasóm, ma reggel került fel az 1000. áhitat, mely remélhetőleg ma is adott egy picinyke tanításbeli morzsát... Luther Márton a Kiskáté előszavában azt írja, hogy ő maga is a Káté tanulója akar maradni élete végéig. Hogyan lehetséges ez? Hiszen ő írta a kátét, nemde!? Luther nagyon jól tudta, hogy ismételni/újratanulni nem hiábavalóság, hanem életet újító erő... Ezért, ha ismerős gondolatokat, szófordulatokat találnál a jövőben is reggeli áhitataimban, akkor ne fordulj el, mondván ez már "régi igazság", hiszen bölcsek csak akkor vagyunk, ha régiből, s az újból is egyaránt előhozunk.

Megtisztelő figyelmeteket - országhatáron innen, s túl -, különösen is köszönöm! Isten áldja meg gazdagon csendes perceiteket, s olykor egy-egy sóhajos imát mondjatok el értem is, ahogyan én is imádkozom értetek minden nap!...

2009. november 19. csütörtök
Erzsébet, Zsóka, Liza napja
999.

A mai nap meditációs fogalma:
Örök élet...

A mai nap imádsága:
Uram! Adj hitet, hogy kegyelmed által megmaradhassak Tebenned! Ámen

Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is. Mert hiszen igazságos dolog az Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen, nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától,
2 Thessz 1,5-9

A vallásos világnézethez legyen az lineáris időfelfogású vagy ciklikus, hozzátartozik az elgondolás: egyszer mindenről számot kell adni, mert mindennek következménye van... A "szemet szemért"-elv tehát érvényesülni látszik mindvégig, azaz a törvény nem változik meg senki kedvéért: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten... S hogyan lesz mindez? Már maga a kérdés izgalomba hozta minden kor emberét. Joos van Cleve reormációkorabeli festménye is gyönyörűen tükrözi a kétségbeesést: lesz-e kegyelem? Akkoriban nem Isten létében kételkedtek az emberek, hanem a kegyelmében.... Nem véletlenül! Ha valaki (meg)látja bűneit, akkor az is nyilvánvaló lesz számára, hogy emberileg nézve, menthetetlen a helyzete. Tehet-e többet az Isten a szabadakaratú emberért, minthogy rádöbbenti arra, hogy mivégre is rendeltetett? Arra, hogy szeressen ebben a világban úgy, ahogyan az Isten, amikor önmagát adta érte...

A szeretet lényege az áldozat, amikor mindent, a legfontosabbat is odadjuk a másikért... Az az abszurditás, hogy az Isten lemond istenségéről, s emberré lesz Krisztusban azt jelenti, hogy az Isten az embert végtelenül szereti... S ha ez a szeretet nem elégséges az embernek, ha ezután is közömbös marad Isten, embertársai és a teremtett világgal kapcsolatban, akkor nincs "menekvés"... Nem bosszúállása ez a JóIstennek, hanem a teremtettség örök rendje! Az, hogy Pál "bosszúállásról" szól, az betudható annak, hogy Saul az ószövetségi istenképet tanulta gyerekkora óta... Gamáliel rabbiképzőjében is.

Az ember embervolta miatt nem tud elszakadni emberszerűségétől. Ezért lépten nyomon tapasztaljuk a Bibliában is az antropomorf gondolkodást: Isten megszorodott szívében; Isten megbánta; stb. Isten azonban nem ember-szerű, de az ember felfedezheti önmagában az isten-szerűséget! Azaz: megtapasztalhatja lélek belső útjain járva, hogy "Isten nem sokkal tette kisebbé az embert az angyaloknál". Ez pedig akkora méltóság, amit ha méltatlanul fogadunk, akkor megérdemeljük az "örök pusztulást"...

Pusztulás az, ha teljesen elvész az isteni személyiségünk. Akik istentelenek, azok már elveszítették, ezért mondja a Jézus is őket halottaknak, pedig még látszólag élnek...

2009. november 18. szerda
Jenő napja
998.

A mai nap meditációs fogalma:
ÚRIsten...

A mai nap imádsága:
Uram! Csodálatosnak teremtetted meg az egész világot... Add, hogy minél inkább megismerhessük teremtettséged titkaid, s Téged dicsőítve boldogságban, akaratod szerinti szeretetben élhessük életünket! Ámen

Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az ÚR.
Ám 4,13

A hívő ember hitén keresztül nézi a világot, s amikor találkozik annak titkaival, akkor dicsőíti Istent, s azt mondja: "URam, ez oly csodálatos!" Sok vulgár-ateista embert bosszant ez az "együgyűség",mely mögött tudatlanságot feltételez - pedig alapvetően másról van szó. A hívő ember a világ megismerésének különleges útját választja, ami egy belső misztikus út, a lélek talán legnagyobb kalandja. A világot ok-okozatok láncolatában látni akaró ember pedig tények, mérhető mennyiségek és számok alapján tájékozódik. Elméleteket gyárt, s azt mondja: Ezek tudományos elméletek, amelyeket éppen a tudomány idővel átírhatja. A tudományban nincs dogma, bár meg kell jegyezni, hogy dogmatikus gondolkodás itt is előfurdul, mivel emberek gyakorolják a tudományt is. Joggal dogmatizmusnak mondhatjuk, ha egy tudós azt állítja, hogy anyag és energia mindig is volt, de azt is, ha az élet kialakulását csakis véletlenszerű események láncolatának tartja.

Egy bizonyos: a bennünket körülvevő világ telve van megismerésre váró titkokkal. Hiába az emberiség óriási ismerethalmaza, az időről, a gravitációról, a dimenziókról meglehetősen keveset tudunk. Tudjuk mindegyikről, hogy van, hogy létezésükkel alapvetően befolyásolják életünket, de hogy hogyan áll mindez össze egységes egésszé - ezen még egy darabig "rágódhatunk"...

Az ószövetségi ember azt vallotta - Ámósz próféta is - Isten az úr, s ez az úr nem egy úr a sok közül, hanem az ÚR, az ÚR-Isten. Ő alkotta a látható, meg a nem látható világot is, mely utóbbit a régiek "mennyei világnak" gondoltak. Jóllehet az ember sokszor bosszankodik, miért teremtette Isten ezt a világot, s benne az embert olyannak, amilyennek, de a harmónia hiánya nem Isten miatt áll elő, hanem az ember bűne miatt. Az ember ugyanis születésétől fogva tiltakozik (eredendő bűn) véges léte miatt , nyűgnek érzi a munkát és méltánytalan csapásnak a halált, pedig ezek nem "büntetési tételek", egyszerűen csak törvények, Isten törvényei.

Ami a tudós számra a megismerés által a titkok közelébe-jutásának katartikus élménye, az a hívő ember számára az Isten dicsőítésének boldogságos pillanata. Mindkettőben az érzés válik nagyon fontossá, mely személyes bizonyosságot teremt: "helyemen vagyok", megtaláltam az életem "értelmét". Értelmetlenül is lehet élni, de ennél nagyobb nyomorúság talán nincs is, mikor valaki a megfizethetetlenül drága véges perceit unatkozással tölti, mert maga sem tudja mit akar... Emberlétünk célja a megismerés, a világ, önmagunk és az Isten megismerése. A hívő ember érzi, hogy mindenben rámosolyog Teremtője, a kereső hitetlen pedig vágyakozik arra, hogy mosolyogjon rá a világ...

2009. november 17. kedd
Hortenzia, Gergő napja
997
.

A mai nap meditációs fogalma:
Rend...

A mai nap imádsága:
Uram! Csodálatos rend szerint létezik ez a világ, minden részletében tükröződik a Te szereteted... Adj nekünk készséget szívünkbe, hogy elfogadjuk törvényeidet, s aszerint éljünk! Adj nekünk erőt, kitartást, hogy jóval tudjuk meggyőzni a rosszat, s hogy végre a szeretet rendje uralkodjék az istentelenség, a gonoszság helyett! Ámen

 

 

Örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.
2 Kor 13,11

Mindegy milyen korban élünk, s mennyit ismerünk a világból - többet vagy kevesebbet - azt tapasztaljuk az élet minden területén, hogy rend van benne. "Rendkívüli" ez a rend, mert az Isten rendje ez! Egyetlen helyen tombol a "rendetlenség": az ember életében...

Az állatok számára nem kérdés a teremtettség rendje, ők a természet örök körforgása szerint élnek. Csak az ember az az élőlény, amelyik azt gondolja, hogy a rend ellenében, a teremtettség törvényét kijátszva is létezhet. Tobzódásának, istenített 19-20. századi kapitalizmusának meg is lett az eredménye! A világ okosai igyekeznének mostanság megállapodni, törvényeket hozni a természet, a Földünk védelmében, de akik valóban tehetnének a világért, azok inkább önmaguk túlélését szervezik... Azt gondolják, hogy a csónak egyik felében nyugodtan tombolhat a jólét, s nem kell különösebben törődni azzal, hogy csónak a másik felében több helyen is léket kapott, s ömlik be a víz... Pedig túlontúl nyilvánvaló: vagy együtt érünk be a kikötőbe vagy sohasem...

Megoldás, a tudás már rég a kezünkben van, mégsem aszerint élünk. A megoldás a törvény, azaz a rend. Betartani és betartatni csak akkor lehet, ha mindenkinek megvan a lehetősége az emberhez méltó életre, mely a teremtettség jogán minden embernek kijár... Amíg azonban vannak egyenlőbbek és még egyenlőbbek, akikre az egyetemes törvények mintha nem is vonatkoznának - amikor az ártatlanság vélelme mögé bujtatják el a hétpróbás gazfickókat, amikor egyik nemzet zsarolhatja gazdasági, katonai erejével a másikat (Jelenleg is mintegy 200 fegyveres konfliktus van a világban!) -, eladdig nem lesz változás az emberiség életében...

"Rend a lelke mindennek!" - szoktuk mondogatni. "Aki a rendet megtartja, azt a rend is tartja..." Mégis az embernek nagyobb készsége a rendcsinálásra, mint a rend megtartására! Nyilvánvaló, hogy amíg a lélekben nincs rend, addig a külső sem fogja tükrözni a rendet. Ezért fontos Jézus Urunkra odafigyelni, hiszen Ő felhívja a figyelmünket, hogy minden az indulattal kezdődik, azzal, "ahogyan" ránézünk az adott dologra vagy éppen a másik emberre. Ha az ember különbnek tartja magát másoknál, akkor azt is elhiszi, hogy neki több joga van vagy azt is, hogy rá a törvények nem úgy vonatkoznak, mint másokra. Ennek a személyes aroganciának megvan/meglesz az ára, s mint mindig, nemcsak az "egy", de közösség is súlyosan fizet érte... Ez is az Isten törvénye: a rendbontást követi a rendetlenség, ahogyan a bűnt is követi a büntetés...

2009. november 16. hétfő
Ödön, Edmond napja
996
.

A mai nap meditációs fogalma:
Távlataink...

 

 

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy ne játszam el a lehetőségeket! Add, hogy felismerjem akaratodat a mában, s ne keseregjek a holnapban múltbéli döntéseim miatt. Adj nekem kitartst és szeretetet, hogy felépülhessen életem háza úgy, ahogyan azt magam is megálmodtam! Ámen

 

 

 

 

 

 

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: URam, URam, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát...

Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát.
Mt 7,21 és 26

Aki házépítésre szánja el magát, igyekszik mindent jól csinálni... Ezért megkeres egy mérnököt, tervrajzot készíttet, s ügyes szakembereket választ ki, hogy azok segítsenek megvalósítani elképzeléseit. Nincs nagyobb bosszúsága az építtetőnek, mint amikor eltérnek a tervtől, s az álmok valóra válása helyett keserűség költözik lelkébe, mert a hibát korrigálni már nem lehet, hiszen akkor újra kellene építeni az egész házat... Együttélni a kialakult helyzettel - nagyon nehéz.

Ha ennyire nyilvánvaló egy ház építésénél, hogy valódi szakemberekre, külső segítségre van szükség, akkor miért nem tudja elfogadni a ma embere, hogy életének megtervezéséhez, felépüléséhez is szükség van külső segítségre? Az öntörvényű ember azt gondolja, hogy mindenhez ért, s romlásának oka is éppen ez: nem érthet minden ember mindenhez. Ha valaki mégis ezt állítja magáról, az gyanús. Persze vannak média-hólyagocskák, akik szívesen vállalkoznak a "megmondó-ember"-i szerepre. Egyik nap kiválóan értenek a fehérneműk esztétikájához, a másik nap táplálkozástudományi szakértők, s harmadnap - láss csodát! - autentikusan nyilatkoznak az atomerőművek biztonságáról. A "vak vezet világtalant" tragikomédiája - úgy tűnik - újra és újra ismétlődik a történelemben...

Akinek a szívében valóban ott "lakozik" az Isten szeretete, az tudja, hogy mit, s hogyan tegyen az életében. Nagy baj akkor van, amikor valaki annyira nem ismeri se önmagát, se a világot, hogy még a saját érzéseivel sincs tisztában. Ilyenkor jönnek a "vödörből halászó" önjelölt evangélisták, akik elmondják, mit s hogyan kell érezni - sőt számon is kérik, hogy érzik-e már? A Krisztus-követés sok csodálatos élménnyel jár együtt, de az élményre alapozott kereszténység az nem Krisztus-követés. Ahogyan nagy balgaság csak testi vonzódásra alapozni egy házasságot, ugyanúgy nem veszélytelen hangulati elemekre alapozni egy egész keresztény életet. A hangulat ugyanis sokmindentől függ, könnyen változhat, s ahogyan a homokot könnyen tovarepíti a szél, ugyanúgy az élet nagy viharai is elmossák a gyengécske érzelmi alapot, amit az élmények homokbuckáira építettek. A megoldás mindig ugyanaz: nem lehet kispórolni az anyagokat a házból, mert akkor az összedől. S ha valaki már az alapozásnál azon spekulál, mennyi időt spórol meg az alap kiásásának mellőzésével, az ne csodálkozzon, hogy a ház hamar repedezni kezd, s nem tölti be azt a funkcióját, amire szánják.

Az életre készülni kell. Aki a felkészülést elmulasztja, annak nagyon sok bosszúságban lesz része. Áldás helyett csak csapások érik, melyek nem az Istentől jönnek, hanem saját balgaságának következményei. A hívő embernek van egy másik fontos felismerése: nemcsak az életre, de az örök életre is készülni kell! Ebben pedig különösen is szükség van a Tervező segítségére...

2009. november 14. szombat
Alíz napja
995
.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Világvége...

A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekünk készséget meghallani Igédet, hogy aszerint élhessünk, s Belédvetett reménységgel megcselekdjük akaratodat életünk minden napját! Ámen

 

 

Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Vigyázzatok, legyetek ébren, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő!
Márk 13,31-33

Születés és halál közé bezárt létünk okán nehéz nekünk elfogadni azt a tudományos dogmatizmust, hogy anyag és energia mindig is létezett, s létezni fog. Egész életünkben azt tapasztaljuk, hogy a dolgoknak van eleje, közepe és vége, s ráadásul végességünkből fakadóan is jobban hiszünk abban, hogy világnak volt kezdete, s így egyszer lesz vége is. Tény: minden kor emberét izgalomba hozta, hogy ez az utolsó nap mikor jön el...

Roland Emmerich - a Függetlenség Napja és a Holnapután címu filmek rendezojének legújabb filmje a "2012" lassan a mozikba kerül, ami az előző filmek látványosságához hasonlóan lefesti majd nekünk a borzalmas véget... (Egyébként mindkét film zseniálisan bemutatja, hogy vészhelyzetekben is pontosan ugyanaz történik, mint a valós életben, azaz, ami a szív mélyén lakozik, az irányítja a cselekedeteket.)

Mikor jön tehát el a világvége? A Jehova tanúinak "pontos" számítása szerint már négyszer el kellett volna jönnie... de mivel most is itt szürcsölgethetem a cserépkályhánk mellett a reggeli kávémat, s közben írhatom ezeket a sorokat; ez is bizonyítja: még nem jött el. Az evangélisták tanúsága szerint azonban "Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem csak az Atya." Ez pedig azt jelenti, hogy lehet ez 2012 előtt is, meg után is...

A találgatásokon túl van fontosabb üzenetünk is: Jézus beszédei nem múlnak el soha. Azok örökérvényűek, mert a Teremtő Isten igazságait hordozzák. Ezért különösen fontos, hogy ne csak Jézust imádjuk, hanem figyeljünk oda Jézus tanítására is! Aki ugyanis nem tanulja meg Tőle, mit jelent a helyes istentiszteletet és embereszeretet, az nem is tudja megcselekedni az elvárt jót az életében, s olyan lesz mint a balga, aki homokra építi az ő házát - azaz életét.

Az Isten igazságainak számos megjelenési formája van, de mindenekelőtt az emberek egymásközötti viszonyában tükröződik az "örökérvényű". Mindannyiunk élete hordozza a "jelt": Isten itt van közöttünk és bennünk. A hívő ember azzal tesz bizonyságot Isten valóságáról, hogy igyekszik megcselekedni a jót, a hitetlen pedig a szenvedésével, mert Isten hiánya, "ha Ő nincs bennünk, s mi Őbenne" mindig fájdalommal jár. Nem az a fájdalmas, ami nincs meg, amit nem birtokolhatunk, hanem amikor tudjuk, hogy bírhatnánk, de mégsem bírjuk....

2009. november 13. péntek
Szilvia napja
994.

A mai nap meditációs fogalma:
Emberi dolgok...

A mai nap imádsága:
Uram! Bűnösök vagyunk... Gyakran tesszük azt, amit mi magunk se szeretnénk. Hiába készíted el az alkalmakat, mi újra csak mulasztunk. Szánj meg minket, légy velünk, s adj nekünk látó szemeket, s tiszta szíveket, hogy azt tegyük a világban, ami dolgunk! Ámen

A mostani esetre is azt mondom: hagyjátok békén ezeket az embereket, és bocsássátok el őket. Mert ha emberektől való ez a szándék vagy ez a mozgalom, akkor megsemmisül; ha pedig Istentől való, akkor úgy sem tudjátok megsemmisíteni őket, és még úgy tűnhettek fel, mint akik Isten ellen harcoltok."
ApCsel 5,38-39

Embervoltunkból fakad, hogy könnyebben vagyunk "mobilizálhatók" valami ellen, mint valamiért... A történelemben mindig akadtak kiváló szónokok, akik buzdítottak a római birodalom elnyomása, a pogány török, a katolicizmus visszaélései vagy éppen bankárok és gyárosok ellen. Ma is vannak gyűlöleletet keltő kedvelt szónokok, sőt prédikátorok, akik Isten nevében szent háborút hirdetnek. (Nem is gondolnánk, milyen nagy a népszerűségük.)

Nikodémus bölcsessége ma is megszívlelendő. Sokan gondolják a keresztények táborában ma is, hogy "be kell segíteni" a JóIstennek, ahogyan Ábrahám is "besegített"... Így született meg Iszmáél. (Azóta is csak gond, megoldhatatlan feszültség van Iszmáél és Izsák utódai között - hiába, igazán a testvérek tudnak csak "összekapni" - beleértve a féltestvéreket is...) A keresztények - nemcsak szószékről a papok - szívesen prédikálnak a szexuális bűnök, pl. a homoszexualitás ellen, és persze a bűn ellen, s ez még helyénvaló is lenne, de a világ "besározása" helyett az evangélium fényét kellene vinni minden kereszténynek a világba. Olykor - sajnos nem ok nélkül - persze megkapják a templomosok is: "No ez sem különb a Deákné vásznánál, pedig milyen nagy hívőnek tartja magát!" Erőszakkal legyőzni az erőszakot, indulattal a gonoszságot nem lehet. "Aki kardot fog, kard által vész el." - tanít minket a Mester...

Az Istennek tetszésére van, hogy embereken keresztül irányítsa a történelmet, s ha valaki vezető és hazudik, az idővel úgyis napvilágra kerül. Így senki nem kerüli el sorsát... Hiába üldözték a protestánsokat, igazukat - pontosabban az evangélium igazságát - az elmúlt félezer év bizonyította. Évszázadokon keresztül másodrendű állampolgár volt a protestáns ember, közhivatalt nem viselhetett, mert megbízhatatlannak számított... Hiába átkozták ki Luther Mártont, hiába kiabált a pápa: "Mire nem merészkedik ez a tetves barát? (értsd: Luther) - lám évszázadok múltán is az egész német nemzet büszkén tekint fel Lutherre...

Vannak dolgok, amik Istentől valók, s vannak, melyek az Ördögtől. Míg az utóbbi idővel eltűnik, az előbbi megmarad örökre, mert Isten az, Aki megtartja. Milyen jó lenne ebben a nagy toleráns világban, nem akarnánk mindenáron integrálni a kultúrálatlanságot, a közösségellenes magatartást, hanem csak azt tennénk, ami dolgunk: az Isten igazságát megélni a hétköznapokban! Családapákként, családanyákként, munkás polgárokként, akik becsületes és szorgalmas életükkel nemcsak a jövő nemzedéknek biztosítják az emberhez méltó feltételeket, de bizonyságtevő életükkel hirdetik az Isten valóságát is az emberek között...

2009. november 12. csütörtök
Jónás, Renátó napja
993.

A mai nap meditációs fogalma:
Gonoszság...

 

A mai nap imádsága:
Uram! Érthetetlen ez a világ... Elfordultunk Tőled, mert azt gondoltuk, hogy Nélküled minden könnyebb lesz, s áldásod nélkül is sikerül majd minden. Józaníts ki minket, s irgalmazz nekünk, hogy el ne veszejtsük magunkat! Ámen

 

 

Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, most meg is jelent; mégpedig sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk.
1 Jn 2,18-19

Se szeri, se száma a találgatásoknak, tippeknek, jóslásoknak, személyes kinyilatkoztatásoknak és próféciáknak, melyek tudni vélték az elmúlt kétezer esztendő folyamán, hogy kik voltak az "antikrisztusok"... Néró, a vérszomjas bolond császár, a pogány vezérek, a hódító oszmán-török, a pápa vagy Luther, de annak tartották Hitlert, Sztálint és Ma Ce Tungot is... sőt, manapság is sokakra rásütik ezt a "bélyeget". Az összes próbálkozás közül a ma embere számára a "személytelen gonosz", a totalitárius hatalmat kívánó "Ördögi Szisztéma" az, ami leginkább elfogadható/érthető... S valóban a számmá degradált, s vásárlóerő- vagy adófizető-potenciállá zsugorított emberlét valósítja meg legkevésbbé az Isten akaratát: vagyis a krisztusi szeretetet méltóságteljességét egymás között...

Amikor háborúról és földrengésről beszél Jézus, akkor nem azt mondja, ez már a vég, hanem, hogy ezek jelek, "de ez még nem a vég". Az ember "kreativitása" a gonoszságban óriási, úgyhogy csúszhatunk mi még mélyebbre is, mint gondolnánk... Ha azt nézzük, hogy a konfliktusokat még ma is fegyverekkel oldják meg, akkor kijelenthetjük, hogy évezredek alatt az ember semmit nem tanult önmaga múltjából! Ha pedig viszonylagos a béke, akkor a vezetők "az ún. elit" a saját népét kínozza... Mindenütt a világon, s persze ez alól mi sem vagyunk kivételek! Ki gondolta volna, hogy a harmadik évezred elején(!), Európa közepén(!!), demokráciában(!!!) kicsiny kis hazánkban békés tömegbe gumilövedékkel lövetnek, s agyba-főbe vernek nőt, s papot... antkrisztusi helyzet, hogy felelős máig nincs, s méginkább antikrisztusi, hogy a mai Gonosz az angyalarcúnak mutatkozik...

János azt állítja, hogy sok az antkirsztus, s ráadásul azt írja "közülünk indultak el". Hogyan érthetjük ezt? Leginkább úgy, hogy Isten akaratából, Istenképűséget tükröző emberként születünk bele ebbe a világba, de hogy hová fejlődünk: jámbor istenfélőkké, akik öröklik a Mennyei Krirályságot vagy pokolravaló antkrisztusokká? - az egyedül rajtunk múlik, a személyes döntéseinken. "Az az átkozott szabad akarat!" - kiáltott fel egyszer jó Lutherünk, s bizony nem járt messze az igazságtól... A szabadság nagy lehetőség, de ha nem párusol vele felelősség, akkor veszélyessé is válhat, mert pillanatok alatt átcsaphat szabadosságba, a "mindent szabad"-elv könnyen átfordul öntörvényűségbe, zsarnokoskodásba.

Mai igénk komoly, más kérdést is felvet: ez pedig a predesztináció, mely tan a történelemben, s személyes életünkben tapasztalt érthetetlenségekre akar ésszerű magyarázatot adni. Jóllehet a gonoszságnak is van logikája - nem is akármilyen -, de ésszszerűséget keresni benne hiábavaló próbálkozás. Tény, hogy nehéz időket élünk: soha ennyi ember nem élt városokban, s soha nem volt az embernek ebből fakadó belső agresszivitása olyan magas, mint manapság... De, talán egyszer, nagyon régen, egyszer mégis volt, ott a metropliszok metropoliszában: Bábelben!

A történetet mindenki ismeri, hogy mi lett a vége annak, amikor az ember csak a vörös téglára, s a fekete szurokra koncentrált...

2009. november 11. szerda
Márton napja
992.

 

 

A mai nap meditációs fogalma:
Ajándékozás...

A mai nap imádsága:
Uram! Semmim nincs, amit ne kaptam volna. Mindazt, amit elértem, azt is Neked köszönhetem, hiszen Te adtál erőt, egészséget és kitartást, hogy elérhessem céljaimat. Add Uram, hogy a legnagyobb célt el ne vétsem, s Rád figyelve örömmel fussam meg életem pályáját! Ámen

Adjatok, és adatik nektek.
Lk 6,38

Jobb adni, mint kapni! - tartja a szólás -, bár modern korunkban mintha mindenki csak kapni akarna. A "valamit-valamiért"-elv ma különös érvényességgel bír, virágzik is a korrupció rendesen... Ha az erdő fáit esztelen tarvágással kivágják, velük pusztulnak a gombák is, melyek csak szoros együttélésben a fákkal képesek létezni, s ha nincs gomba, akkor a fák sem nőnek. A "leben und leben lassan", azaz az "élni és élni hagyni" ősrégi igazsága összetartotta az emberi közösségeket is, de az a társadalmi "kiszórítósdi", ami manapság történik a világban, az előjele a végső összeomlásnak. Isten egyetemes akarata ez: együtt vagy sehogyansem...

Az emberi társadalom attól erős, hogy az egyes tagjai is erősek. Ha az életellenes törvényekkel ellehetetlenítik a családok mindennapi életét, akkor milyen reménységben nevelik a szülők a gyermeküket? S ha a gyermek gyermekkorában nem élhette át az elrejtettséget, biztonságot a családban, akkor ne csodálkozzon azon senki, hogy asszociális felnőtté válik! Közösségellenes magatartású ember mindig akadt, de amikor ez tömeges méretet ölt, akkor - történelmi igazság - csúnya dolgok szoktak történni. Luther Márton azt mondta: "A bársonyszékben ülő nagy tolvajokat - zsarnok főurakra, fejedelmekre gondolt - Isten megbünteti a kis tolvajokkal", vagyis a dolgok végül kiegyenlítődnek. Senki nem zsarnokoskodhat örökké! Hitler az ezeréves Német Birodalomáról álmodozott, gigantikus terveket szőtt Berlin totális átépítésére (Germánia lett volna a neve), de alig telt el 10 év, s álmai vele együtt a szemétdombra kerültek... Az ok nyilvánvaló: Isten az embert szabadságra teremtette, s ezért az ember nem tűrheti a szolgaságot.

A fogyasztói társadalom vesszőparipája: a szolgáltatás. A "full service"-es, "extra bonus"-os csillogó modern világban mégsem érzi jól magát az ember. Talán sejti lelke mélyén, hogy ez így mégsem jó? Többet kívánunk, mert többre vagyunk rendelve... A tanár tehát ne csak oktatási szolgáltatást adjon, hanem velem együtt nevelje a gyermekeimet is, az orvos ne csak a betegbiztosítási kategóriámnak megfelelő megoldásokat kínáljon számomra, hanem gyógyítson esküje szerint, az államgépezet pedig ne kriminalizálja az állampolgárt, hanem szolgálja - ha már úgyis az adójából él... Az egyház pedig ne "vigyorogjon" a mindenkori hatalomnak, mert nem triumfálásra hívatott el, hanem hogy hirdesse az evangéliumot, s tanítsa az embereket Isten-, s ember-szeretetre! Ez Isten akarata.

A ma embere abból indul ki, hogyha ad, akkor neki kevesebbje marad, tehát szegényebb lesz. A hívő ember tudja, hogy, amije van azt nem viszi át a másik világra, hiszen az élet fenntartásához szükséges dolgait a JóIstentől csak ideiglenesen kapta meg "idelentre"... S ha továbbadja, ha megosztja másokkal mindazt - amit egyébként úgyis megemészt a rozsda és moly -, akkor nem szegényedik, hanem gazdagodik, mert gyarapodik örömben és fejlődik emberségében, s egyre jobban kirajzolódik életében az istenképűségre teremtett volta...

2009. november 10. kedd
Réka, Ariel napja
991.

A mai nap meditációs fogalma:
Vezetés...

A mai nap imádsága:
Uram! Vezess engem életem minden napján, hogy el ne tévedjek az útról, mely Hozzád vezet! Ámen

 

 

 

Amikor látta a sokaságot, megszánta őket,
mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül.
Mt 9,36

Amióta az ember közösségben él, azóta minden kis- és nagyközösségnek megvan a maga vezetője... Közhelyes, de igaz: amilyen a vezető, olyan az adott közösség is. A jó vezető mindig a rábízottak javát keresi, a rossz vezető pedig a maga hasznát lesi és "basáskodik" a többi fölött. Mivel a hatalom mindig deformál is - karaktertől, személyes kvalitástól függ, hogy kit mennyire -, ezért a történelemben mindig többen voltak a rossz vezetők, mint a jók.

Tény, hogy az emberek nyolcvan százaléka - ha nincs vezetőjük -, az anarchia, a káosz felé fordul. A vezetés nemcsak abból áll, hogy valaki az élre áll. Hiába a magas intelligencia, a kiugró érzelmi képesség, ha nincs spirituális intelligenciája egy vezetőnek, akkor lehet sikeres irányító, de távlatokban gondolkodó karizmatikus ember sosem lesz belőle.

Jézus szánta a sokaságot -, mert elesettek voltak... Ma a fiatalok ezt úgymondják: "talajt fogtak"... S milyen igaz, aki a porban fekszik, azt nehéz lelkesíteni. Aki az anyagvilágban él mozog, azzal bármit meg lehet csinálni. A diáklázadásos hatvanas években az amerikai gyógyszertárakban - amíg meg nem történtek az első kábítószer hatása alatt elkövetett brutális gyilkosságok -, recept nélkül lehetet kapni a legerősebb szintetikus kábítószert, az LSD-t. Nemcsak azért engedték ezt, mert nem voltak tisztában a nemkívánt mellékhatásokkal, sokkal inkább kíváncsiak voltak arra, hogyan lehet tömegeket pszichedelikus szerekkel manipulálni. A legfőbb okot azonban sokáig elhallgatták: ki akarták zárni a fiatalokat a politikai döntésekből. Ne sokat gondolkodjanak, hanem menjenek inkább harcolni Vietnamba...

Vezetőre szükség van. A keresztény ember azonban soha nem az emberekben reménykedik, hanem Teremtő Urában bízik. Döntéseit mindig magasabb összefüggésekbe állítja. Meghatározó számára, hogy a szűkebb és tágabb közösség épül-e döntései által vagy inkább nehézségeket okoz velük. Tudja azt is, hogy a közösség, amibe Isten helyezte, annak jólététől függ az ő jóléte és boldogsága is.

Ezért figyünk a Jó Pásztorra, aki velünk van, s vezet. Ígérete szerint életünk végéig mnden napon - hitünk és reménységünk szerint át az örökkévalóságba.


Ezen a napon, 1483-ban, Eislebenben született a reformáció elindítója: Luther Márton

2009. november 9. hétfő
Tivadar, Szibilla napja
990.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Evangéliumhirdetés...

A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekünk Benned való reménységet, jókedvet és erőt az elvégzendő munkához! Ámen

 

"Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy egyik mag az útfélre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Másik meg a sziklás helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben; amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Egy másik a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést."
Mk 4,3-7

Rosszemlékezetű "vadkommunista" időkben - ötvenes évek elején - sztálini orosz mintára kicsiny hazánkban is a hatékonyságot tették meg Rákosiék vezérelvvé. Hivatalos neve akkortájt nem reform volt, hanem racionalizálás, de köznyelvben csak "raciként" emlegették. Ezidőben rengeteg ember veszítette el az állását - főleg az értelmiségiek közül. (Pedig azok a szerzetes-paptanárok, mérnökök még nem pártállamtól "hülyére-fegyelmezett" vagy a konzumtársadalom "szépségeibe" beleszédült értelmiségiek voltak... Ha megnézzük, hogy a mai értelmiség mennyire él értelmiségi létet, akkor kiderül hogy társadalmi szerepvállalásuk, a közösségért érzett felelősségük mekkora - tisztelet a kevés kivételnek -, azt kell megállapítani: egyszerűen gyalázatos. A "Ne szólj szám, nem fáj fejem!" ősrégi túlélési stratégia nyomása alatt élik vegatatív életüket... Nagyítóval kell keresni az olyan színészeket, akik a nemzet lelkiismereteiként játszanak, a becsületes politikus meg olyan ritka, mint a fehér holló... Nos, egy ilyen modern technikai, energia- és humánerőt faló világban, mint a mai, különösen is fontos a költséghatékonyság. Egyrészt tényleg fölöslegesen terheljük a természetet - nincs kizárva, hogy bele is rokkan -, másrészt az utókornak is illene hagyni valamit a Föld kincseiből... Nem csoda, hogy a megnehezedett körülmények okán is, a tiszteséget, a becsületet, a jóérzést megelőzi a haszonelvűség...

A Magvető példázatának nyugodtan adhatnánk manapság azt a címet is: "A tékozló JóIsten" vagy "A realitástvesztett földműves"... Ugyanis 75%-át a drága vetőmagnak szétszórni, oda is juttatni belőle, ahol már eleve látható, hogy semmi eredményt nem hoz majd - egyenesen balgaság! Ezt a "luxust" nem engedheti meg magának egyetlen vállalkozó sem, hiszen akkor garántáltan csődbe megy! Azt már csak mellékesen érdemes megjegyezni, hogy mennyire szolgálja az életet egy olyan adópolitika, ahol az elvonás mértéke 62% (Németország) vagy éppen 86% (Magyarország)... Nem kell hozzá nagy jóstehetség, hogy az a "szisztéma", amely nem ad életteret az Életnek, az elsorvad. Ezt a folyamatot válságnak nevezik.

Isten országában azonban más törvények uralkodnak. Ott a kevés is mérhetetlenül sok, s ami itt lehetetlen az ember számára, az ott lehetséges. A példázat evangéliumi üzenete elsősorban az, hogy a befogadó jó föld az áldásban részesül, s bőséges terméssel dicséri az Élet Urát... De azt is üzeni nekünk, hogy az evangélium hirdetését nem lehet "projekt-keretekbe", szervezeti és működési szabályzatok közé szorítani... Krisztus Egyháza nem konszern, amit a vállalatirányításnál jól bevált vezetéstechnikai eszközökkel az ember "nyereségessé" tudná tenni! Az Egyház Isten kegyelemből él, élt is mindeddig, amin gyaníthatóan nem fog változtatni a jövőben sem a Változatlan ÚRIsten...

2009. november 7. szombat
Rezső, Csenger napja
989.

A mai nap meditációs fogalma:
Gondviselés...

A mai nap imádsága:
Uram! Köszönöm gondviselő jóságodat! Add, hogy ne legyek hálátlan, s szolgálni tudjam embertársaimat, szeretteimet úgy, ahogyan azt Te bölcs végzésed szerint sorsomba rendelted! Ámen

 

 

Nektek pedig még a hajatok szálai is mind meg vannak számlálva.
Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!"
Ézs 43,18-19a

A Magyar Madártani Egyesület a mezei verebet választotta az év madarának 2007-ben. Állománya az utóbbi három-négy évtizedben drasztikusan csökkent. Magyarországon is jellemző a csökkenés, de gyomos tarlórészeken, öreg temetőkben, ártéri erdők füzeseiben, roskatag tanyaépületekben még bőségesen megtalálható, több mint kétmillió pár fészkel hazánkban. Döbbenetes Angliában az eredeti verébállomány 96(!) százaléka már eltűnt... A szigetországban minden módon próbálják menteni, megtartani a verebeket, például odúkat telepítenek részükre, de kontinensünkön is egyre rosszabbodik a helyzet: a német gyerekek többsége egyáltalán nem ismeri a verebet... Einstein mondását mostanában sokat idézik: "ha a méhek eltűnnek, az emberiségnek négy éve van hátra"...

Nos, mi újság a gondviseléssel? A cinikusnak tűnő kérdés sokkal inkább arra kíván rávilágítani, hogy Isten világa nem csak születésünk és halálunk közötti szakaszban valóság, hanem az előtt és az után is! A teremtett világban semmi nem történik "véletlenül", mindennek oka, alapos oka van. Ha kipusztulnak az verebek annak is, ha megfizethetetlenül magas lesz - már most is az! - a kőolajból előállított műtrágya, s nem lehet majd abnormálisan sok élelmiszert kipréselni a földből, s ezért éhínség lesz - annak is... Mindezek a "következmények/okozatok" nem Isten gondviselését kérdőjelezik, meg, sokkal inkább a homo sapiens értelmes voltát...

Az ember Isten számára olyannyira fontos, hogy életébe belefonta a halhatatlan/elpusztíthatatlan isteni részt is, s aki ezt felismeri, annak nemcsak örök élete lesz, hanem már van, sőt megtalálta az Életet! Jézus Urunk egész élete, tanítása, küldetése - s Ő maga -, készíti el bennünk azt a bizonyosságot, ami alapján teljesnek ítéljük meg saját sorsunkat. Ha Ő nincs, ha Istent kizárjuk az életünkből, akkor látván nem látunk, hallván nem hallunk, s kutatjuk majd egész életünkön át az élet értelmét, de választ mégsem találunk. Ha azonban beengedjük Őt a szívünkbe, akkor felfedezzük az élet isteni eredetét, megéljük annak szépségeit a hétköznapokban, közösséget, barátokat, társat találunk, s istenfélelemben, boldogságban, érzelmi biztonságot teremtve neveljük gyermekeinket, hogy ha felnőttek lesznek, akkor ők is rádöbbenjenek, hogy az élet legnagyobb csodája az életünket fenntartó, gondviselő Isten...

2009. november 6. péntek
Lénárd napja
988.

A mai nap meditációs fogalma:
Múlt...

A mai nap imádsága:
Uram! Add, hogy elengedehessem azt, ami gátol, s belekapaszkodhassam abba, amit gondviselő jóságod által adsz nekem ezen a mai napon is! Ámen

 

 

 

 

Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok!
Ézs 43,18-19a

Minél öregebbek vagyunk, annál inkább rálátunk: a múlt nagyobb erő, mint sem gondoltuk... A legváratlanabb pillanatokban szakad ránk a fájdalom, társunk vagy szerettünk elvesztése, s bár sok-sok homokszem lepergett már, mégsem akar szelídülni a kín - minden friss, minden újra csontjainkba hasító. Ez a múlt ereje, amit sokan alábecsülnek. Azt gondolják, az idő majd mindent megold, de lelkünket az Isten időtlenségre teremtette, ezért az idő csak a testi sebeket gyógyítja meg, a lelkieket nem. Arra csakis az Isten képes....

Gyakran komikumba illő helyzeteket élünk át, mert ugyan a test öregszik, de a lélek nem. Így történhet meg, hogy egyik ember "nénizi" vagy "bácsizza" a másikat, pedig az jóval fiatalabb nála... avagy érett hölgyek vétik el a célt, s olyan tinédzseres lendületű divatnak hódolnak, mely nemhogy meghökkentő, de ripacskodásnak tűnik... Aki azonban felvállalja az idő múlását - megtalálva a harmóniát a valósággal -, az minden korban sugározza magából az örök asszonyit/nőit... Ehhez persze tudni kell: mindennek rendelt ideje van. A múlton el lehet tűnődni, de hosszútávon nem sok értelme van. Azon ugyanis - bármennyire is szeretnénk -, nem tudunk változtatni. Kiradírozni életünkből ezt vagy azt, ami különösen terheli életünket, sajnos nem tudjuk, mi csak rajzolhatunk, legfeljebb kérhetjük Istent, hogy vesse el nagyon távolra fájó emlékeinket.

Előre tekinteni úgy, hogy a múlt nem deformál minket, csak úgy tudunk, ha Istenre tekintünk. Nem elégséges csak előre tekinteni, fontos, hogy fölfelé is nézzünk! Ha csak előre tekintünk, akkor megkeseríthet minket a sok-sok ránk váró feladat/munka, melyet jobb pillanatainkban kihívásnak, rosszabb perceinkben fárasztó nyűgnek találunk. Ha fölfelé tekintünk, akkor kiderül: életünknek van magasabb célja is, mint a nagyon fontos munka: ez az Isten megismerése. Perfekt ismeretet persze csak "odaát" kapunk -, akkor úgy fogjuk ismerni Őt, ahogyan Ő ismer minket most -, de idelenn rá-rácsodálkozni az Örökkévalóra óriási erőket szabadít fel bennünk! Ezek a Tőle kapott erők még arra is képesek, hogy múlt vétkeit elfedezzék és tiszta, teljes szívvel örülni tudjunk az újnak, ami a mai napon is kegyelméből ránkköszön...

2009. november 5. csütörtök
Imre, Tétény napja
987.

A mai nap meditációs fogalma:
Odafigyelés...

A mai nap imádsága:
Uram! Adj nekünk érző szívet, hogy gondoskodhassunk akaratod szerint önmgaunkról, s másokról! Ámen

 

 

 

És fogta az ÚRisten az embert, elhelyezte az Éden kertjében,
hogy azt művelje és őrizze.
1 Móz 2,15

Bármennyire is a véletlenek sorozatának akarná betudni az ember a létét (evolúció), s akarná elhitetni önmagát az ember, hogy genetikai kiválósága okán jutottt el oda, ahova, az igazság az, hogy a JóIsten a "kész"-be helyezete el az embert... Már minden működött - ráadásul tökéletesen. Ha tényleg fejlődnénk, akkor a világ nem ott állna, ahol! Akkor már rég megértettük volna, hogy nem lehet úgy élni ebben a Kertben (Föld), hogy csak magunkra gondolunk. Az ember még mindig csak magára gondol, a környezetére nem!

Őrizni e kertet nem megerőltető feladat, ha tisztában vagyunk vele, hogy nem a Kert törvényeinek ellenében, hanem azokkal együtt kell élnünk... Védeni a Kertet nem a külső ellenségtől (pl. meteoritok - ha jön, s az a sorsunk, akkor úgysem tudunk semmit tenni ellene) kell védeni, hanem sajnos önmagunktól: a határtalan bírvágyunktól, s a tudatlanságunktól. Az Isten megteremtette ezt az egész Világmindenséget, uni-, vagy éppen multiverzumostól, telis-telipakolta titkokkal és csodákkal, nekünk pedig lehetőséget adott, hogy szemlélődjünk, s felfedezzük ezeket. Milyen fantasztikus életprogram! S mit csinál az ember? Botokkal, nyilakkal, puskákkal, atomfegyverrel vagy gazdasági nyomással rabszolgává akarja tenni embertársát, sőt ha kényelme/érdeke úgy kívánja akkor gondolkodás nélkül meg is öli... pedig ugyannak a Kertnek a levegőjét szívja a másik ember is, ugyanaz a Nap süt rá, ugyanaz a Hold ragyog rá ezüstösen, s ugyanúgy nem visz ki az égadta világon semmit ebből a Kertből, mint ahogyan a másik is mezítelenül távozik, ha életének homokszemei leperegtek...

A Kertet művelni kell - ez Isten parancsa. Nem mímelni kell a művelést, úgy tenni, mintha dolgoznánk, hanem valóságosan alkotni kell benne! Kivétel nélkül mindenkinek. Ha valaki nem tud aktívan résztvenni az isteni parancs teljesítésében, akkor egyszerűen emberi méltóságából fakadó jelenlétével, jelként kell ott állva segíthet a többieknek beteljesíteni az isteni végzést... Őrizni pedig azt jelenti, hogy egyik generáció a másiknak továbbadja a megtapasztalást: az Élet ura Isten, s nincs nagyobb ajándéka az Istennek, mint az Élet maga. Ezért különösen is vigyáznunk kell(ene) rá.

Rajtunk is múlik, mennyire becsüli majd meg a következő generáció a Természetet. Ha mi felelőtlenek vagyunk/voltunk, akkor hogyan várhatnánk el tőlük, hogy mindenre odafigyelő gondoskodók legyenek? Aki szereti az Istent, az szereti a természetet, s, aki valóban szereti a természetet, az szereti az Istent is, de aki "belerondít" a természetbe, az nem szeretheti az Istent. Ha alapjaiban nem változik meg a világ gondolkodása/látása az elkövetkező években, akkor menthetetlenül elveszünk, mert "egy csónakban evezünk", egy Kertünk van a Föld, s ha nem figyelünk oda Istenre, akkor az Édent pokollá formáljuk át...

2009. november 4. szerda
Károly napja
986.

A mai nap meditációs fogalma:
Értékeink...

A mai nap imádsága:
Uram! Csodálatosnak teremtett világodra nem vigyáztunk, a következmények súlya egyre nyomaszt mindenkit! Adj ébredést az emberek szívében, hogy Hozzád forduljanak, Téged keressenek, s a Te törvényeid szerint élve megmenekülhessenek bűneik következményeitől! Ámen

Aki a tolvajjal tart, önmaga ellensége.
Péld 29,24a

Szinte nincs olyan nap, hogy a médián keresztül ne jutna el egy-egy újabb hír hozzánk: már megint loptak... A napvilágra került ellopott tíz- és százmilliókat, a milliárdokat már rég nem számoljuk, s aki még nem vált közömbössé, az időnként bosszankodik. "Tolvaj világ!" szisszenhetünk fel, s nem vigasztal minket az sem, hogy a lopás az egyetemes emberi "találmány". Az ember gátlástalansága régóta ismert, de a globális méretű kizsákmányolása a Földünknek, a 20. szászadban kezdődött el... Aki elveti az Isten közösséget védő törvényeit, az nem Istent károsítja meg, hanem önmagát. Ha nem lesz tiszta ivóvizünk, ha elfogy a levegőnk, ha már nem tudjuk megtermelni az alapvető élelmiszereket, s ha mindenféle nyavaját összeszedünk a nukleáris balesetek megemelkedett háttérsugárzása miatt, s degenerálódik az emberi faj - attól az Isten még Isten marad. Ő megvan víz és levegő nélkül is - mi azonban nem! A teremtett világra nem Őmiatta, hanem saját magunk miatt kellene vigyázni...

Amikor nyilvánvalóan közösségellenes törvényeket hoznak, s azt akarják belénknevelni, mint a "fejlett" nyugaton, hogy az egészségügyi ellátás az nem jog, hanem a szolgáltatás igénybevételének a lehetősége, akkor az Isten által megalkotott természeti törvényt köpjük szemközt... Tanulhatna az ember szociális érzékenységet nemcsak a patkányoktól, de gyakorlatilag minden kisebb-nagyobb csoportban élő állattól! A gerincesek közösségi létformái közül az ember a legasszociálisabb... Hiába a fejlett agyunk, melyre oly büszkék vagyunk - pedig az nem a fejlődés eredménye, hanem az ÚRIsten ajándéka - ha nem arra használjuk ezt a milliárdnyi idegsejtből álló csodálatos "gépezetet", ami az életet menti, hanem arra, ami az életet pusztítja, akkor önmagunk sírásói vagyunk! Tolvajjal tartani az szokott, aki szereti a sötétséget, az, aki nem egyenes ember. Az erkölcsi gyengék a maguk csalhatatlan túlélési ösztönükből fakadóan keresik a jóléti erősek társaságát, s imádják, bálványozzák őket - néhány nekik lehulló morzsáért... Az ilyen ember sunyin hallgat, amikor égbekiáltó disznóságot tapasztal, s abban reménykedik, hogy a "koncból", a közösségtől elrabolt érték maradványából neki is jut valami.

A keresztény ember tudja, hogy túlélés és a jólét csak közösségben lehetséges, ahol az emberek egymásra figyelnek, s ahol az emberek nem szolgáltatnak egymásnak, hanem szolgálnak. Annak is "juttatnak", aki önhibáján kívül került méltatlan helyzetbe... de következetes abban a tekintetben, hogy aki teheti, hogy dolgozhatna, de nem teszi, akkor az ne is egyék.

Manapság egyre kevesebb az fajta "jóbolond", aki olyan hivatást választ, amelyben szolgálna embertársainak. Ezért veszélyes, ha a modern életformában legalizációt kap a másik kiszorítása! Ismerjük a szlogeneket: "A nagy hal megeszi a kishalat!" De egyik cápa nem eszi meg a másikat... Egyedül az ember vált egymásnak "farkasává"... Az evolúció ostobasága, s a "hadd hulljon a férgese"-racionalitása az emberi fajon belül - hiszen egy vérből vagyunk mindnyájan -, nem kaphat meghatározó szerepet! Ha mégis -, akkor menthetetlenül elvesztünk...

2009. november 3. kedd
Győző, Hubert napja
985.

A mai nap meditációs fogalma:
Békesség...

A mai nap imádsága:
Uram! Add a Te békédet, hogy békében legyek a világgal, s önmagammal! Ámen

 

Maga a békesség Ura adjon nektek mindig,
minden körülmények között békességet.
2 Thessz 3,16

Békesség... értéke akkor nyilvánvaló, ha nincs. Vannak élethelyzetek, melyekben nem találjuk meg a békességünket: társunk elvesztése, betegség, halál - tőlünk független körülmények, melyeken nem áll módunkban változtatni. Különös boldogság, ha valaki békét tud teremteni (Boldogok, akik békét teremtenek...) önmagában, s ezekután másoknál is.

Életünk telve van számos gonddal, bajjal, megoldatlan élethelyzettel - így aztán nem csoda, ha szorongunk, idegesek vagyunk, s békétlenkedünk. Először csak önmagunkban, aztán a JóIstennel is, s végül a környezetünkkel is. Nincs terhesebb, mint a békétlen ember. Már a puszta jelenléte is irritáló, hiszen sugárzik belőle az elégedetlenség. Az ilyen emberrel nehéz beszélgetni, "megtalálni vele a hangot". Érdemes feltenni a kérdést: Velünk mindig megtalálják a "hangot"?

Ezért nagyon fontos tudni, hogy miért élünk ezen a világon. Ha megtudjuk, akkor azt is megtanuljuk, hogyan kell élnünk. Korunk nagy baja, hogy az emberek nem tudnak igazán élni... Aki meg azt gondolja, hogy az "élet" egyenlő a bulizós "dolce vita"-val, az alpjaiban téved. Az is elvéti a célt, aki az életben lemondások sorozatában látja élete értelmét. Isten azért teremtette meg ezt a világot olyannak, amilyennek, hogy éljünk benne. Lehetőségeinkhez, adottságainkhoz képest élvezzük a "létet". Örüljünk a napsütésnek, a tiszta levegőnek, a finom ételeknek, a társunknak, a gyermekeinknek, a családunknak, a közösségnek, ahová tartozunk... Egyszóval lehetne ezt megfogalmazni: élni az élet normalitását. Azaz éljünk kedvünkre, de tudnunk kell azt, hogy Isten mindenért megítél minket. Ezért érdemes szeretettel fordulni mindenhez, s mindenkihez, mert a szeretet szabadsága nem tesz korlátoknélkülivé...

Békességet kívánni akkor tudunk, ha magunk is békében élünk. Mindenekelőtt Istennel, aztán szeretteinkkel, felebarátainkkal, s az egész világgal...

2009. november 2. hétfő
Achilles, Tóbiás napja
984.

A mai nap meditációs fogalma:
Szavaink...

A mai nap imádsága:
Uram! Te formáld a szavakat ajkaimon, hogy ne rövidítsem meg veleük mások életét, hanem erőt közvetíthessek általuk! Ámen

 

 

 

 

Ugyanabból a szájból jön ki az áldás és az átok.
Testvéreim, nem kellene ennek így lennie.
Jak 3,10

Már Jézus Urunk is megmondta: "nem az a tisztátalan, ami bemegy a szájon, hanem ami kijön belőle..." Tény, hogy Isten egyik nagy csodája a nyelv, ha ez nem lenne, akkor igen nehézkes lenne megértetni a másik emberrel, mit is akarunk. Elmutogatni is lehet - léteznek jelbeszédek -, de olykor nem az az információ közvetíti - hogy mit mond a másik - a "lényegit", hanem az, hogyan is mondja. Szavaink soha nem mentesek az érzelmektől, hiszen minden információnk mögött érzelem is áll, azt pedig ne hallgassuk el, többnyire azt akarjuk elmondani a másiknak, hogy mit érzünk.... Akad is ebből félreértés, s megnemértés bőven! Így aztán Jakab apostol bölcsessége is jó útmutatást adhat: "Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni." (2.vers, s ide idézhetjük még a 6. verset is: "A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet."

A nyelv - ha egészen más értelemben is -, de teremtő hatalom. Egy-egy "beszólás" életeket keseríthet meg, s egy-egy biztató szó új távlatokat képes nyitni. Egy átlagos magyar házaspár napi mintegy hét percet beszélgetnek egymással... csoda-e, hogy nem mélyülnek az emberi kapcsolatok, hanem inkább ellaposodnak? ...A szó táplálék a léleknek, nemegyszer halljuk: "Na, szólj már valamit!"

A semmitmondó szavak monoton ismételgetése igen fárasztó annak, aki azt hallgatni kényszerül, de az evidenciák (pl.: Szeretlek! Vigyázz magadra! stb.) újramegfogalmazása erőt ad. Aki szereti felebarátját az ügyel arra, hogy mit mond, s hogyan mondja neki. Ha negatívumokat is vagyunk kénytelenek megfogalmazni, azt is mondhatjuk konstruktívan, hiszen nem az a lényeg, hogy a másikat lesöpörjük a vita színteréről, hanem hogy "átalakítsuk" a JóIstennel együtt, hogy ne rombolója legyen a közösségi értékeknek, hanem ápolója, építője.

Vannak persze megátalkodott hazudozók, akik utálják az igazságot, s csak a maguk érdekeit tartják fontosnak. Ők az adott közösség - s lehet az akár egy egész ország is -, nagy-nagy kihívásai... Isten azonban mindent elrendez! Idővel minden birodalom, rezsim megbukik - eleddig egyetlen király sem uralkodott örökké.

Szavainkkal sokkal többet tehetünk, mintsem gondolnánk. Erőt adhatunk másoknak, őszinte elismerésünkkel életminőséget "javítunk". Valaki egyszer azt mondta: "Mi értelme van annak, hogy tisztességesen, becsületben és szeretetben éljünk? Hát csak annyi, ha megöregszünk, s végigmegyünk az utcán, akkor ránkkköszönjenek... Látszólag ez nem sok, de ha valaki egy centire megbillenti miattunk a kalapját még az utca másik oldalán is - valójában ez mindent jelent...