2012. augusztus 30. csütörtök
Rózsa napja
1683.

A mai nap meditációs fogalma:
Isten haragja...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne hozzak elhamarkodott ítéleteket, s add hogy készséges legyek mindig a jóra! Ámen

 

URam, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban!
Zsolt 6,2

Évezredeken át hitte az ember, hogy a nemegyszer pusztító természeti jelenségek mögött Isten haragja, bosszúállása húzódik meg. Legalább is mi modern emberek ezt most így hisszük, bár egyszer talán kiderül, hogy a régiek mégsem voltak annyira korlátoltak, mint ahogyan azt korunk íróasztaltudósai közül sokan tudni vélik. Az viszont nem feltevés, hanem szinte naponkénti megtapasztalás, hogy sok ember istenképében a rossz, a baj, a kellemetlenség vagy a tragédia Isten büntetéseként "realizálódik"...

Mindenki ismeri a mondást: "Isten nem ver bottal". Valóban. Éppen ezért, ez így jobban is fáj nekünk, mert a körülmények szorítását, az esetleges sors-ütközéseinket, életvezetésünkkel összefüggő súrlódásainkat, nemegyszer lelki horzsolásainkat olykor mi magunk is Isten közvetlen beavatkozásának tekintjük, holott "csak" Isten törvényeinek életmódunkkal kapcsolatban megnyilvánuló "lelki-gravitációs eseményekről" van szó: Vétünk egy hibát, elkövetünk valami rosszat, s ha nem korrigáljuk azonnal, akkor jön a következmény. Általában úgy van ez, minél később döbbenünk rá, hogy javítanunk kellene a helyzetünkön, annál nagyobb a "káresemény", s annál kisebb az esély a jóvátételre.

Furcsa, de igaz meglátás, hogy általában nagyobb bennünk a készség arra, hogy korlátozzuk Isten jó törvényeinek hatáskörét, mintsem hogy változtassunk önmagunk elképzélesein, életvezetési szokásainkon! Az élettől kapott "pofonjaink" az esetek túlnyomó részében nem Isten kijózanító pedagógiájának a része, hanem cselekedeteink következménye. Ha nem a sajátunké, akkor másoké. Mások butaságának, nemtörődömségének, agresszivitásának, határtalan önzésének és bírvágyának láncolataiból állnak össze aztán olyan események, melyek tragédiákhoz vezetnek, amiket aztán maradéktalanul feldolgozni egy életen át sem lehetséges.

Isten a szeretet Istene, az emberek mégis akkor emlegetik Őt, ha baj van, ha segítségre szorulnak. Úgy általában nem "beszélgetnek" Vele, de ha kellemetlenség, baj éri őket, akkor rögtön készek egy kiadós perlekedésre: "Mi az, hogy Isten ezt vagy azt megengedi? Hogy képzeli az Isten ezt vagy azt?" Az igazság az, hogy ezek a számonkérő gondolatok mind-mind emberi elképzeléseken alapulnak! Emberiek, szánalmasak, földhözragadt elképzelések, melyeket bármennyire is kiszínez az emberi elme, azok mindig is emberiek maradnak... Így jutunk el aztán oda, hogy egy-egy vallásos kultúra vagy azon belül egy-egy irányzat "agyon-antropomorfizált istenképet" közvetít, melyhez közelíteni, melyet megismerni az élet magasabb értelmét kereső átlag-embernek már gyakorlatilag semmi kedve sincs...

Mi lenne a megoldás? A megoldást nem kell keresni, az már itt van: bennünk és közöttünk, az Isten naponként megújuló gondviselésében. Ő újra és újra REND-et kínál fel nekünk életünk irányításában, hogy ne az egyént és közösséget romboló szabadosság, hanem az építő, alkotó, kiteljesítő szabadság teremje meg a gyümölcseit! Aki ezt Tőle elfogadja, az Teremtőjét nem az embert porba taszító haragvó Istennek, hanem mindenre kész, felemelő SZERETET-ERŐnek tapasztalja meg... s ez nagy evangélium!

2012. augusztus 29. szerda
Ágoston napja
1682.

A mai nap meditációs fogalma:
Világmindenség...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne szűnjek meg kérdéseket megfogalmazni, s add hogy válaszaidban fürödhessen a lelkem! Ámen

 

Azt gondolja magában a bolond, hogy nincs Isten!
Zsolt 14,1

"A kvantummechanika kifejezetten impozáns. De egy belső hangocska nekem azt súgja, hogy még nem az igazi. A teória sokat elárul, de igazán nem visz minket közelebb az 'öreg' titkaihoz. Mindenesetre, meggyőződésem, hogy ő nem dobál kockákat..." Albert Einsteinnek igaza volt/van: Isten nem kockázik, mindennek rendelt helye, s feladata van a Világegyetemben, de ennek megértése gyakorlatilag a lehetetlennel határos számunkra. Szintén ő mondta a következőket: "Egy kisgyermek helyében vagyunk, aki belép egy hatalmas könyvtárba, ami tele van különböző nyelvű könyvekkel. A gyerek tudja, hogy valakinek meg kellett írnia ezeket a könyveket. Nem tudja hogyan. A gyermek halványan sejt valamilyen titokzatos rendet a könyvek elrendezésében, de nem tudja, hogy mi az. Nekem úgy tűnik, ez a hozzáállása akár a legintelligensebb embernek is Isten irányába." S ha már Einstein... egy utolsó idézet tőle: "Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er nicht." Vagyis: "Ravasz az ÚRIsten, de nem rosszindulatú!"

Az ember sajnos igen sokszor oktalan, s ráadásul rosszindulatú is, s minél inkább emberarcúnak gondolja valaki a Teremtő Istent, annál inkább megvan a veszélye annak, hogy olyat is Istennek tulajdonít, amihez Neki semmi köze... Ilyenkor jönnek az okoskodó istenellenes érvek: "Ha Isten lenne...akkor nem lenne ez vagy az a rossz a világban..." Tényleg bolond az, aki nem látja, hogy nem az Isten, hanem az ember a hibás a rossz megcselekvésében. Az ember hibás akkor is, ha ugyan nem cselekszi meg a rosszat, de nem teszi a jót vagy nem avatkozik közbe, ha látja a gonoszság térnyerését! A kérdés mindig az: No de hogyan? Honnan vegyem az erőt, amikor magam is erőtlen vagyok? Nos, aki nem tud csodálkozni és borzongani az élet titokzatos szentélyében, s ebből nem tud erőt meríteni az olyan, mint aki látott már sok-sok fát, de erdőt még sohasem...

Isten megadta nekünk azt képességet - s ezzel kiemelt a Teremtettségből -, hogy, amit nem értünk, amit nem tudunk felfogni, azt is "befoghatjuk", megfoghatóvá tegyük azáltal, hogy szavakba öntjük. Így azt mondjuk: Isten, de azt, hogy kis Ő valójában egy életen át csak kutatgatjuk. Annyi bizonyos, hogy a legnagyszerűbb dolgok a legegyszerűbb módon állnak elő! A természetben nincs fölösleges "snik-snak", a természet mindig az elgondolható legegyszerűbb megoldást választja... az egy másik kérdés, hogy ez olykor a legmagasabb matematikával is csak részben modellezhető. Isten tökéletes világában, a természetben soha nincs szemét, hulladék, csakis tápanyag! Az Ő Uni-, vagy Multiverzumában nincs elveszett anyag vagy energia!

Ma reggeli gondolatokat einsteniekkel zárjuk: "Korunkat megkülönböztetik a csodálatos eredmények a tudományos megértés területein és ezen területeken a technika alkalmazása. Ki ne örülne ennek? De ne feledjük, hogy az emberi tudás és a szakértelem egymagában nem képes az emberiséget egy boldogabb és méltóságteljesebb életre vezetni... A kevés tudás veszélyes. A sok is... A tudomány vallás nélkül sánta, a vallás tudomány nélkül vak... A legszebb, amit átélhetünk, a dolgok titokzatossága."

2012. augusztus 28. kedd
Ágoston napja
1681.

A mai nap meditációs fogalma:
Gazdagság...

A mai nap imádsága:
URam! Köszönöm, hogy megszólítottál, s Veled járhatok. Adj nekem mindig annyit, hogy ne perlekedjek Veled sorsom miatt, és soha ne adj annyit, hogy szívem megkeményedve elforduljon Tőled! Ámen

 

Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: "Egy valami hiányzik még belőled: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem." A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt.
Mk 10,21-22

Az emberek nagy részének a gazdagságról igen furcsa elképzelései vannak... Aki gazdag, annak nem kell dolgoznia, reggelire joghurt és kifli helyett pezsgőt iszik és kaviárt eszik, s megölné az unalom, ha nem látná el állandó feladatokkal a személyzetét. Nos, a gazdagság a relatív, de tény, hogy a gazdagsággal együtt járó szabadság nem illúzió. Aki megteheti, hogy szabad mozgásban, akinek gondolatait nem kötik le a kifizetendő számlák, az élvezi ezt a kötetlenséget, s sokan úgy vélik, ez maga a boldogság.

A gazdag ifjúnak nem voltak "sárgacsekkes" gondjai... Szabad volt olyannyira, hogy bőven volt ideje az Írásokkal, az isteni törvények értelmezésével foglalkozni! Sőt, még arra is volt ideje, hogy Jézust hallgassa, s kövesse őt - legalábbis egy darabig - amíg a Mester városról városra, faluról falura bejárta egész Galileát. Ez az ifjú, gazdag volt, szabad volt, egészséges és fiatal volt - még igen komoly vallásos neveltetésben is nőhetett fel(!) -, de a mégsem volt maradéktalanul boldog. Ugyanakkor úgy érezte, boldogságát ennél a názáreti csodatevő vándorprédikátornál talán megtalálhatja. Jóllehet ennek az ifjúnak a vallásos követelményekről nem elméleti tudása, hanem hosszú éveken át formálódott saját tapasztalata volt(!) - ebbéli vallásos gyakorlatai mégsem vitték közelebb az Istenhez.

Az emberek nagy részének az Istenről furcsa elképzeléseik vannak - Persze miért ne lehetnének? -, a probléma mindig ott kezdődik, amikor egyesek nagyon is tudni vélik, hogy ez a Láthatatlan, Végtelen Isten mit akar a véges embertől. Ha megnézzük a különböző vallások elvárásrendszereit, akkor igencsak rácsodálkozhatunk az emberi ésszerűtlenség és haszontalanság túlburjánzására, melyek egy-egy vallás hétköznapi hitéletének életszerűtlen rítusaiban nyilvánulnak meg... Amíg persze valaki ezt csak a maga lelki világának építésre használja, eladdig az az ő "szíve-joga", de amikor ezeket másokon is számonkéri - nos, az már tragédia, s egyben az önkéntességbe ágyazott hit szabadságának a halála is...

Jézus URunk nem a gazdagság ellen szólt, hanem a gazdagságba vetett hamis hit ellen! Nem a gazdagság tart meg, hanem az Isten; nem a minél nagyobb gazdagság biztosítja a szabadságot, hanem a lélek minél nagyobb szabadsága/szárnyalása hozza el az igazi gazdagságot, ami a kiteljesedő boldogság alapja. Gazdag az, akinek bőven van fölöslege, s ezt megosztja másokkal... Milyen érdekes, azok a dolgok, amik nem kerülnek semmibe - őszinte gesztusok, nemes gondolatok(!) -, végső soron azok a legdrágábbak.

A gazdag ifjú lelkét vonzotta az Isten, de gondolatait mégis béklyóba kötötte az igen nagy vagyona... Nappal ábrándozott a vallásos élet szépségeiről, s kereste boldogságát, de életének álmai a gazdagságához láncolták... Így aztán nem tudott mást tenni, mint szomorúan, "elborult arccal" - talán még sírt(?) is; bánatában/haragjában ezt nem tudjuk - elballagni. Szegény gazdagok...

2012. augusztus 27. hétfő
Gáspár napja
1680.

A mai nap meditációs fogalma:
Isten jósága...

A mai nap imádsága:
URam! Jóságod engem is jóságra kötelez. Add, hogy ezt lehetőségként vegyem a kezdből naponta, s felfedezhessem Általad az Élet szépségeit! Ámen

 

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá.
Jak 1,17a

Ez nyilvánvaló... Nem is lehetne másképpen, hiszen Isten a Legfőbb Jó, s jóságával ellentétes lenne minden rossz. Ennek ellenére sokan látják úgy ezt a világot, hogy az Isten büntet, haragszik, sőt olykor még gyötri is az embert, de hát a "jó hívő ember"-nek ezt is alázattal kell fogadnia, mert talán ez is egy próba a sok közül. Még mielőtt valaki azt gondolná, hogy Végtelen Istennek isteni kedve telnék abban, hogy az Ő véges teremtménye vajon megugorja-e az elébe gúrított sors-akadályokat(?) - ki kell jelentenünk: Isten nem lenne mindenható, ha nem tudná előre, hogy mire képes az Ő képmása...

Isten jó, Isten igaz, Isten tiszta - éppen ezért Isten szép is. Ő az abszolút Szépség, hiszen Ő maga a Tökéletesség! Ebbe belerondítani egy olyan emberi, földhözragadt elképzeléssel - mint amilyennel találkozhatunk az Írás egyes részeiben -, hogy ti. Isten csatát vívna a Rosszal, illetve meg kellene birkóznia valamikor a Vele ellentétes erővel; nos az ilyen elképzelés többszörös logikai bukfenccel tarkított. Ennek az elképzelésnek - amit oly sokszor a keresztények nyakába varrtak már - bizony kultúrtörténeti háttere van, s nem sok köze van Jézus URunkhoz. Az pedig egy külön fejezetet/könyvet érdemelne, hogy az ún. "Jézus-eseményeket" egy nem-szemtanú, beteges vallásos megfelelési kényszerrel küszködő farizeus fiatalember (Saul) hogyan értelmezi... Bizony a kultúrák harca ma is folyik, tkp. ez formálja az emberiség történelmét azóta, amióta világ a világ. Nem először, s nem is utoljára kerültünk már kulturális zsákutcába. Sokszor járt már diadalittas örömtáncot az emberi gonoszság és butaság, s csak abban bízhatunk, hogy a Történelem URa most is megkegyelmez nekünk, s nem fulladunk bele abba a globális krízismocsárba, amit magunk produkáltunk magunknak azáltal, hogy nem engedtünk az Isten kristálytiszta, életvédő törvényeinek szabad folyást az életünkbe...

Isten ezt a világot szépnek és jónak teremtette, s aki ezt nem látja, azon beteljesedik a mondás: "látván nem lát"... Ahogyan a fény ránkvetül nap mint nap, ahogyan megöntözi a felhőkből alászálló eső a földeket, ahogyan az ég felé törnek a fák, ahogyan kiegyenesednek a fűszálak, s ahogyan egyenes derékkal, tiszta lélekkel habzsolják a fiatalok a Fényt - ez mind az Isten jóságát tükrözi, mind a világosság Atyjától száll alá! Ebben nincs helye árnyéknak vagy változásnak, mert Isten nem "egyszer ilyen, egyszer meg olyan", a mi Teremtő Atyánk, az Élet URa, EGY, s változatlan ÖRÖK ISTEN...

2012. augusztus 24-25. péntek/szombat
1679.

A mai nap meditációs fogalma:
Párkapcsolat...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy kezedből vehessem életem minden dolgát! Ámen

 

Farizeusok is mentek hozzá, és megkérdezték tőle, hogy szabad-e a férfinak elbocsátania a feleségét: ezzel kísértették Jézust. Ő azonban visszakérdezett: "Mit parancsolt nektek Mózes?" Azok ezt mondták: "Mózes megengedte a válólevél írását és az elbocsátást." Jézus erre így szólt hozzájuk: "Szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsolatot, mert a teremtés kezdete óta az embert férfivá és nővé teremtette az Isten. Ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté, úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.""
Mk 10,2-9

A kimutatásban eleve nem bízók gyakran emlegtik azt a Churchillnek tulajdonított mondást - állítólag ő sosem mondott ilyet(!) - "Csak annak a statisztikának hiszek, amit magam hamisítottam." Nos, a statisztika szerint most egy olyan furcsa korban élünk, ahol egyre kevesebb a házasságkötés és egyre gyakoribb a válás... Tény, hogy az elmúlt évtizedekben sokat változott a világ, hiszen manapság társadalmilag elfogadott az együttélés.

Egy kapcsolat hosszútávú megtartásáért a felek olykor mindent bevetnek, mindent feláldoznak - még azt is, amit nem kellene. Az egyik feláldozza az ifjúságát, az önbecsülését, a másik a családi-, baráti kapcsolatait... azaz: mindketten elvéreztetik vágyaikat, átlagos önmegvalósítási álmaikat, magyarul: boldogtalanokká válnak. Aztán amikor a boldogtalanság egyre fojtogatóbb, egyre elviselhetetlenebb, egyszer csak megformálódik ajkukon a mindent megváltozató/felborító felszólítás. "Jó, akkor váljunk!" A válás persze nem jó... nagyon is nem jó. Maga a válás mindig egy pszicho-dráma, s garantáltan sebeket szerez benne az ember - egy egész életre! Nem csak a felek, de a gyerekek, olykor a szűkebb család, a nagyszülők is, hiszen a fiam/lányom életének sikerei az én sikereim is, és kudarcai, részben az én kudarcaim is... Az, aki elvált, tehát (meg)sebzett. Fájdalmas lelki procedúrában újra kell értékelnie önmagát, s jövőjét, s gyakorlatilag át kell programoznia az egész életét. Mindezek időbe, energiába kerülnek...

A farizeusok olyat kérdeznek Jézustól, amire maguk is nagyon jól tudják a választ. Mindenki érzi, mindenki tudja, hogy elválni nem helyes, de azzal is mindenki tisztában van, hogy bizonyos esetekben válni szükséges! Régen bűnnek tartották a válást, ma azt bélyegzik meg, aki a nyilvánvalóan megnyomorító kapcsolatát akarja mindenáron fenntartani. Egy zsidó közmondás szerint: "Az embert vezetik a házasságba, kifutni belől egyedül szokott". Isten a férfit és nőt egybeszerkesztette - fájnak egymásnak, ha nem lehetnek egyek -, de korunk nagy baja, hogy a házassági szövetség megkötése előtt a házasulandók nem mérik fel, nem gondolják át igazán, hogy kivel is akarnak "EGY"-ek lenni - életük hátralévő részében...

Jézus válasza - ami irányt mutat ma is - egyértelmű: "Amit Isten egybekötött, ember azt el ne válassza." Az ok egyszerű: Az embernek csak egy élete van, s az erre kiszabott időt "visszatekerni" nem lehet! Ha ez a lélek legmélyén is tudatosulna bennünk, akkor másképpen élnénk minden egyes napunkat, s másképpen rendeznénk be az életünket, s bizonnyal más lenne ez az egész világ...

2012. augusztus 23. csütörtök
Bence, Szidónia napja
1678.

A mai nap meditációs fogalma:
Kötődéseink...

A mai nap imádsága:
URam! Hozd felszínre bennem a jót, hogy tetszésedre, mások javára és boldogulásomra is élhessem mindennapjaimat! Ámen

Jézus így válaszolt: "Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én anyám."
Mk 3,35

Aki csak a szájával közeledik Istenhez, az nem lehet keresztény... A keresztény (krisztianoj) szó ugyanis azt jelenti: krisztuskövető. Ha a láb nem lép a Mester nyomába, ha a kéz nem lendül a jóra, akkor csak tanításról, teóriáról beszélhetünk, márpedig az elméletek megalkotásának, a nézetek viták általi megtisztulásának a végső célja, hogy az adott világ-, vagy problémalátás a gyakorlatban előbbre vigyen, értéket óvjon vagy teremtsen. Erre mondják ugye: "A puding próbája az evés"...

Az elmúlt kétezer esztendőben rengeteg elképzelés látott már napvilágot, hogyan kell "igazán" hinni az Istent, jóllehet a hangsúly egészen máson van! A kérdés mindig ez: Hogyan kell(ene) élni az Istent? Érdekes módon, az ember az Istennel kapcsolatban meglehetősen száj-, és fül-centrikus, pedig a Szentírás egyértelművé teszi: a szívcentrikus viszony az egyedüli üdvös felállás... A szívcentrikus életvezetés az, ami közelebb visz az emberekhez és közelebb emel az Istenhez is! Éppen ezért Jézus követésében is nagyon fontosak az érzelmek, de nem az érzelmi kötődés a lényeg, hanem az, ami ebből fakad! (A gonosz embereket is érzelmek kötik egymáshoz, de ezek a mély érzelmek mégsem akadályozzák meg őket, hogy ne raboljanak vagy vágják el mások torkát...)

Jézus földi működése során igen nagy csodálatot váltott ki az emberek között. Maguk a tanítványok is igen szerették csodatevő Mesterük közelségét - nemegyszer vitatkoztak is azon ki nagyobb közülük -, azaz: tisztázni akarták egymás között a belső hierarchiát, meg akarták szabni a tanítványi közösségükben, hogy ki hol állhat, ill. nyilvánvalóvá akarták tenni önmaguk számára is, hogy ki hol van... A közhiedelemmel ellentétben, az, hogy kinek mi a "rangja", még a katonaságnál sem a legfontosabb, a lényeges és mindent eldöntő mindig: a beosztás, vagyis az, hogy a "nagy egészben" kinek mi a feladata!

A keresztényeknek - ha valóban azok, azaz Krisztus követői (!) -, akkor nem azon kellene vitatkozniuk, hogy ki hol áll, mi a társadalomban betöltött státusa, hanem az, hogy ki mit csinál, ki mit tesz! Ahogyan Luther megszólta az egyházi hierarchia túlburjánzását "Olyanok vagyunk, mint a gyerekek - botokkal és színes övekkel/szalagokkal játszadozunk!", ma is lehetne mondani egy-két elmarasztalót az egyházi vezetőkre: hogyan dörgölődznek a hatalomhoz! Ebben bizony nem sok különbség van felekezetek között... a kicsi is tud nagyon "simulni"!

Mit jelent tehát az Isten akaratát cselekedni? A kérdésben már benne van a válasz is: cselekedni kell! Az imádat, az imádkozás alapfeltétel, de nem ez a cél, ez csak az egyéni, Istentől kapott eszköz. Aki imádkozik Istenéhez, imádja Teremtő URát, az ugyanis erőt és békességet nyer arra, hogy cselekedjék, hiszen a szeretet az soha nem statikusan állandó, hanem mindig dinamikusan cselekvő. Jézus URunk azt mondja: "Nem azok mennek be a mennyek országába, akik ezt mondogatják: 'URam, URam!', hanem azok, akik cselekszik az én Mennyei Atyám akaratát." Talán éppen ebben a megbomlott rendű, áligazságos, áldemokratikus, álboldog világban kellene nem csak arra odafigyelnünk, hogy ki mondja, hanem különösen arra is: mit mond...

2012. augusztus 22. szerda
Menyhért, Mirjám napja
1677.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Kihívásaink.

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne azt tegyem, amit szeretnék, hanem azt, ami üdvösségemre és mások javára is válik! Ámen

 

Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.
Mt 7,14

Megszokott, hogy piacorientált világunkban mindenből igen széles a választék. Van olcsóbb és drágább, van egyszerű és extrákkal felszerelt, s természetesen kínálnak dolgokat általános használatra, valamint különleges elvárásokat kereső profiknak is akad ajánlat bőven. Vannak, akik önerőből akarnak felmászni a hegycsúcsra, megint mások pedig beülnek a légkondicionált kabinokba, hogy a kötélpálya végén, a csúcson, egyetlen izzadtságcsepp nélkül kényelmesen kiszálljanak és élvezzék a kilátóból a csodálatos panorámát.

Megszokott, hogy mindenből van könnyített verziós megoldás is, de idővel rájövünk - lehet, hogy éppen keserű tapasztalás árán -, hogy saját életünk megélésében nincs könnyített verzió! Saját sorsunkat 100%-osan éljük meg, ha csalódunk, akkor bizony teljességgel csalódunk, s az teljesen fáj, s ha örülünk, akkor az az öröm teljesen boldoggá tesz minket... Sokan mégis úgy hiszik, hogy az életet lehet kisebb erőfeszítéssel is maradéktalanul "kiélvezni", ha az ember nem a nehezebb megoldást választja, hanem - ügyesen(!) - a könnyebbet. Minek döngetni a nagykaput, ha a kiskapun is be lehet osonni? Minek gyötörni magunkat tisztességgel, amikor a becsületes életvitel csak hátrányt jelent? Amikor mindenki azon igyekszik az Életben, hogy minél hamarabb elérje a célt - bármi áron is(!) -, akkor minek "vacakolni" a játékszabályokkal?

Csalni lehet - teszik is sokan -, de nem érdemes. Gyenge minőségű alapanyagból csak gyenge dolgok állnak elő. Aki spórol a hozzávalókon, nem süti meg rendesen a húst, az ne csodálkozzon, ha nem lesz ízletes a végeredmény! Mindennek (kivárandó!) ideje, rendje, törvénye van! Hitvány alapanyaggal nem lehet csodákat művelni... lehet, hogy úgy néz ki, "mintha" jó/szép/eredeti lenne - csak mégsem az, mégsem az igazi! Aki tehát csal és nem tartja be a szabályokat, az nemcsak a "lebukástól" retteghet joggal, de öröme sem lesz teljes, hiszen, aki etikus eszközökkel érte el a célt, annak nem gyorsan elmúló az öröme, hanem újra és újra felszínre törő, s másokat is gazdagító!

Aki széles úton jár, az "hiánygazdaságot" folytat, hiszen (vélt) örömét valahonnan, valakitől lopja. A hiánygazdaság lehet egy jóléti világ is, amilyen a mienk. A jólétünkhöz szükséges energiát azonban nem mi termeljük meg, állítjuk elő, hanem az elmúlt évmilliók készítették elő, s most pedig néhány generáció, pár évszázad alatt elhasználja azokat... Mi ez, ha nem unokáink meglopása? Mezőgazdasági szakemberek szerint, ha így folyik a természet vegyszeres kizsákmányolása, akkor 40-50 év múlva alig lesz a szántóföldeknek termőereje! Aki széles úton jár az magát is meglopja. Szexet keres, pedig az ő lelkének is kiteljesítő szerelmet álmodott a JóIsten; haverokkal veri el az értékes idejét, pedig a Mennyei Édesatyánk igaz barátságokban szeretné látni gyermekeit, melyekből a közösség számára is érték áll elő!

Jézus a keskeny útra hív, mert a széles a kárhozatba (értsd: pusztulásba) vezet. A pusztulás márpedig nem az odaátban kezdődik el, hanem itt, ebben a földi létben - elég jó hatásfokkal! (Jézus éppen ezért a "vegetáló" látszat-élőket is halottaknak mondja, mert nem az Isten akarata szerint járják életüket.) Ez a keskeny út ráadásul kövekkel (akadályokkal) teli, de ez nem jelenti azt, hogy járhatatlan. Ez az út garantáltan fölfelé visz, s Istennek gondja van arra, hogy ezen az úton senki se vándoroljon magányosan...

2012. augusztus 21. kedd
Sámuel, Hajnal napja
1676.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Tanítványság...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy tudjak Veled járni! Ámen

 

Jézus mondja: "Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..."
Mt 28,19a

Ezt a mondatot - Máté evangéliumának utolsó mondatát - Jézus ún. missziói parancsaként emlegetik. Ha megnézzük a missziótörténetet, akkor hamar kiderül, hogy az esetek többségében a kereszténnyé (azaz Krisztus-követésre) formálás súlyos véráldozatok árán történt meg. Európában egyedül az írek - Szent Patriknak köszönhetően - vették fel úgy a kereszténységet, hogy ennek a "folyamatnak" nem volt véráldozata! Ha azt nézzük, hogy Jézus az ő tanítványait meghívta, s tudunk olyan meghívottról is (gazdag ifjú!), aki azt visszautasította, akkor nyilvánvaló, hogy a tanítványság csakis a személyes döntés önkéntességen alapulhat. Tulajdonképpen minden missziót folyatató vallásnak ezt a gyakorlatot kellene folytatnia! Ha megnézzük a két legnagyobbat (kereszténység és iszlám), akkor kiderül, hogy bizony a misszionálás és az erőszak alkalmazása igen gyakran egyet jelentett...

De mit is jelent a tanítványság? Minden ember, minden nép tanítvány lenne? Korántsem. A tanítvány ugyanis az, aki törekszik olyanná válni, mint mestere, de felülmúlni a mestert sosem tudja. A 21. század elejére a tanítványság túlságosan mély, radikális fogalommá vált. Bibliai értelemben vett radikális keresztyén élet azonban nem más, mint egy normális, hétköznapi keresztény élet. Ha megnézzük azt a vérszegény változatot, amit a mai nyugati/jóléti kereszténység mutat - pedig ez egy valóban modern, komplex keresztény csomag, hiszen vannak benne fesztiválok, egyházi turizmus, politikai elkötelezettséget deklaráló mozgalmak, intellektuális/íróasztal-teológia, mindenki ízlésének megfelelő fórumbeszélgetések - csak két lényeges hiányzik belőle: a jézusi, szeretet-szenvedély, s a személyes elkötelezettség...

Az igazi tanítványság tulajdonképpen nem más, mint visszatérni az Istenhez. Ez a megszentelődés útja, amin vándorlunk egy életen át. S ez az egyik fő probléma manapság: A megszentelődésben nincsenek rövidített utak, egyszerűsített megoldások. Nem létezik valamiféle titok, amelyet felfedhetne a jó pap, a lelki vezető, a tapasztaltabb keresztény testvér. Semmivel nem helyettesíthető vagy pótolható az évekig tartó Istennel járás! Ahogyan nem lehet gyorsított eljárásban gyereket nevelni - ez egy 20-25 éves projekt, rengeteg 24órás szolgálattal -, ugyanúgy Istent sem lehet egy rövidített megtérés-metódussal életünk vándortarisznyájába dugni. (A megtérés gyakorlatilag nem más, mint tudatosítás: merrefelé is akarok menni... )

A kor, amiben élünk, az időt tette meg Istennek, s ez az általános "bálványimádás", ez a globális istentelen türelmetlenség kihat a lelki életünkre is! Talán még azt is elmondjuk/elimádkozzuk Istennek, hogy időzavarban vagyunk, és ha valamit közölni akar velünk, akkor azt most tegye meg, mert aztán nem érünk rá... Istennek nem a mi nyomorúságos szünetecskéink, a szabadidőnk kell, hanem az egész életünk! Mi pedig - mivel teljesítménykényszeres világban élünk - azt gondoljuk, hogy Istent jobban érdekli a mi teljesítményünk/izzadságunk, mint az imádságunk.

Gyakran mondogatjuk: visszük a magunk keresztjét... s el sem gondolkodtunk, mit is jelent ez valójában. Nem azt, amit általában gondolnak: "Nagy kereszt nekem a főnököm, a gyerekem, az anyósom, a hiteleim stb..." -, hanem valami alapvetően mást! A kereszthordozás nem az akadályokkal való szembesülés - egyébként is az egész élet egy nagy akadálypálya(!) -, a kereszt egyetlen dolgot jelképez: a meghalást önmagunk számára. Ezt nem lehet megtenni csakis önkéntesen és csakis az Istennel együtt...

2012. augusztus 20. hétfő
István, Vajk napja
1675.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Sorsunk...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy a Te kezedből tudjak venni mindent, s ne engedd, hogy a magam feje után rohanva a kárhozat szakadékába essek! Ámen

 

A mi Urunk Jézus Krisztus megerősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján.
1 Kor 1,8

Aki nem számol az Élet kiszámíthatatlan pillanataival - vagyis semmibe veszi a Kegyelmet -, az könnyen elszámolhatja magát... Az élet ugyanis attól annyira szép és izgalmas, hogy vannak benne tőlünk független események, melyek a Történelem Urának akaratából olykor felemelnek, olykor pedig porba sújtanak! Egész életünket azonban nem lehet az istenadta sors szeszélyességére alapozni, bár sokan gondolják: "Úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna, akkor mit aggódjak?", azaz nem gondolnak a holnapra. Ahhoz, hogy a holnapban és holnaputánban aratni lehessen, a jelenben vetni kell. Aki nem vet az biztosan nem is arat, de persze az is meg-megesik néha, hogy valaki elveti a magot, de nem ő lesz az arató, hanem valaki más, sőt még az is, hogy a fáradozás és reménykedés ellenére sincs termés...

Amikor a Történelem URa leveszi óvó-védő kezét az emberről, akkor nem történik más, mint érvényesül az Ő ok-okozati teremtettségtörvénye. A pusztában vándorló, folyamatosan elégedetlenkedő Izráelről is levette kezét, s abban a pillanatban érvényesült a puszta törvénye: a mérgeskígyók mindenkit halálosan megmartak! Isten büntetése nem az, hogy Ő extra-nehézségeket zúdít az emberre, hanem az, hogy az ember megtapasztalja az Ő hiányát... Az ebbéli szükség pedig igen kínkeserves! (Tulajdonképpen minden bűn, minden gonoszság visszavezethető az Isten-hiányra.) Aztán, ha egyszer beindul az Isten "dominó-effektusa", akkor abban nincs megállás, az végigmegy mindenen, elsöpörhet egzisztenciák millióit, akár civilizációkat is! (Jól tudjuk, volt már egyszer pusztító özönvíz is a Földön... ) Ilyenkor lehet próbálkozni, lehet szembemenni a sors-törvénnyel, de Isten ereje nagyobb az ember legnagyobb erőfeszítéseinél is.

Elkerülni a bajt ilyenkor csak az tudja, aki kellő távolságot tart a világtól. A Szentírás megtanít minket arra is, hogy, aki a bűn közvetlen szomszédságában lakik, még ha igazságra is törekszik, s ezért Isten megmenti őt - gondoljunk csak Lót történetére -, ha meg is menekül a pusztulástól, a bűn piszkából őreá/övéire is ragad egy kevés... (Lásd Lót leányainak bűnét!)

Feddhetetlenek csak akkor lehetünk, ha Valaki legvégül mindent kiigazít az életünkben. Erre egyedül csak Az képes, Akinek erre hatalma van... Ő akkor és ott - hitünk, reménységünk szerint - megsegít, s mindent kijavít bennünk, amit földi életünkben elrontottunk, nemcsak azért, mert Ő megígérte, hogy velünk lesz a világ végezetéig minden napon,hanem azért mert Ő a Szeretet...

2012. augusztus 17. péntek
Jácint, Arika napja
1674.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Krisztus...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy legégetőbb kérdéseimre megelégítő választ kaphassak Tőled, már itt a Földön! Ámen

 

Jézus tovább kérdezte őket: "Hát ti kinek mondotok engem?" Péter így válaszolt neki: "Te vagy a Krisztus." Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek őróla.
Mk 8,29-30

Kétséget kizáróan az emberiség történelmében a legismertebb személy, akire hivatkoztak, akit magyaráztak: Jézus Krisztus... De ki volt Ő valójában? Az Újszövetség tanúságtétele szerint Isten Fia, Jézus önmagáról azt mondja "Emberfia", a tanítványok szerint pedig Krisztosz, azaz a "Felkent", az "Isten Felkentje", vagyis az "isteni hatalommal felruházott Elküldött". Azt, hogy mit és hogyan kell Krisztusról hinni, az elmúlt kétezer esztendőben igen sokszor leírták, elmondták, deklarálták. Aki nem úgy gondolkodott, ahogyan a keresztények táborában a legerősebb irányzat - abból lett szakadár, gnosztikus vagy eretnek s nem utolsó sorban protestáns! S mivel az ember a hitért, meggyőződésért meghalni is képes, neves és névtelen mártírokkal van tele a szentek életével foglalkozó kalendárium...

Ami nemcsak különlegesen érdekes, de egyben elgondolkodtató, s szomorúságra is okot adó, hogy az ember hitéért, meggyőződéséért ölni(!) is képes. Nem vigasztalhat senkit, hogy eme "emberi" tulajdonság nemcsak vallásos viszonylatokban nyilvánul meg, hiszen politikai/hatalmi megfontolásból százmilliók pusztultak el - ha csak az elmúlt 2-3000 év írott történelmünket nézzük, s hol vannak azok az áldozatok, akikről nem beszél már semmilyen krónika sem! Az viszont már-már felháborító, hogy éppen annak a nevében öltek, aki a szeretet-vallás legnagyobb reprezentánsa a világtörténelemben, s Aki nem egyszerűen a másik elviselésére oktatta követőt, hanem az ellenség szeretetére buzdított! (Szeretteinkért természetszerűleg imádkozunk, hiszen ők nagyon fontosak számunkra és ezért Isten oltalmában akarjuk őket tudni, de hogy az ellenségeinkért imádkozzunk az alapvetően ellenkezik emberi természetünkkel!)

Mindenkinek a maga véleménye a legfontosabb, de érdekes módon a másik ember véleményére csak kíváncsiak vagyunk, de általában nem sokat "adunk rá". Megtanultuk ugyanis - nemcsak a történelemkönyvekből, de a saját életünkben is -, hogy nem az számít, mit mond a másik, hanem az, hogy mit tesz! Mondani bármit lehet, de legvégül mindig az számít, amit megcselekednek belőle. Lehetséges, hogy valaki magát kereszténynek prezentálja, s valójában materialistább a legvadabb materialistánál; lehetséges az is, hogy valaki a szeretet apostolának láttatja magát, valójában hatalmi ambícióinak megnyilvánulása egész földi küldetése...

Az, hogy ki mit gondol az Istenről, a világról, emberről - az végül is magánügy. Az azonban már közügy, hogy ki mit cselekszik meggyőződéséből fakadóan! Jézus követőit nem kardforgatásra hívta el, hanem arra, hogy jól forgassák a nyelvüket! Sajnos sokszor megtörtént már, hogy Jézus szavait az adott kor prédikátorai kiforgatták, s elmagyarázták, hogy mit gondolt az ÚRJézus, amikor ezt vagy azt mondta... A szép és lelket megragadó a Szentírásban, hogy aki azt olvassa, annak hatása alá kerül, hiszen az Írás a Lélek-Istenről tesz bizonyságot, húsvér-emberek sorsán keresztül. Ezt pedig kendőzetlen őszinteséggel teszi!

Aki tehát krisztológiával foglalkozik, az nem csak a Krisztus-jelenséggel, hanem Istennel, a világgal és önmagával is foglalkozik, s ennél izgalmasabb lelki kaland nincs a földi vándorlásunkban. Miközben tanuljuk Istent, véleményeket formálunk és hallgatunk meg - egészen az utolsó lehelletünkig -, de bármilyen nagy felismerésekre is jutunk életünkben, a legizgalmasabb kérdéseinkre a választ csak halálunk után az Istennél kapjuk meg... Legvégül azonban azzal szembesülünk, hogy a legfontosabb kérdés számunkra mégis csak az: Mit gondol rólam az Isten?...

2012. augusztus 16. csütörtök
Ábrahám, Rókus apja
1673.

A mai nap meditációs fogalma:
Hűség...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy Veled járhassam a hűség útját! Ámen

 

Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja.
2 Tim 2,13

Sok a tévhit a hűséggel kapcsolatban... Sokan a személyes szabadság korlátozását, s az önrendelkezés feloldódásának veszélyét vélik benne. Megint mások önkéntes rabságnak gondolják. A hűség és hűtlenség problematikája leginkább a párkapcsolatban érhető tetten, a Szentírás mindkét része bőven hoz példákat az Isten és ember viszonyában a hűség/hűtlenség szemléltetésére.

A Teremtő és teremtmény kapcsolata a legmélyebb, s a legőszintébb. Szép a házastársak szeretet-őszintesége, de a gyakorlat azt mutatja, hogy a házastársak soha nem annyira őszinték egymáshoz, mint önmagukhoz, végső soron Istenhez. Vannak dolgok, amiket "megbeszélnek" az Istennel, de házastársukkal nem -, s persze sok mindent megbeszélnek a párjukkal az emberek, jóllehet mindenek előtt az Istennel kellene "lerendezni" az adott ügyet.

Mindannyian akarjuk a biztonságot, de ahogyan öregszünk, annál inkább kívánjuk a kiszámíthatóságot. Ha valaki sokadik X-én túl is tinédzseres közönnyel szemléli saját sorsát, azt bizony nem boldognak - aki megtalálta az örök ifjúság forrását -, hanem bolondnak tartják. Vannak bőven olyanok is, akik a kiszámítható biztonságért még a boldogságukat is feláldozzák, s így élik egymás mellett az életüket - gyakorlatilag idegenként, hiszen az az ember már nem az, akit néhány évtizeddel korábban megismertek.

Tulajdonképpen minden baj oka, a hűtlenség. Éppen ezért ítélik el az emberek leginkább az árulást. Az áruló ugyanis azt "adja fel", akinek hűséget fogadott. Annak akar rosszat, akitől jót kapott, mert elhiszi, hogy a többet-birtoklás az több boldogságot is ad számára. Múló örömöt lehet hogy ad, de boldogságot nem! Az elsikkasztott pénz egyszer csak elfogy, a szerető szerelmének lángja ellobban, az érdekbarátok pedig szép lassan "kikopnak" az élet színpadáról... S mikor egyedül marad a hűtlen, s életének színpadán már csak a vészkijárat lámpája világít, a félhomályban csöndesen megszólal a Rendező: "Ezt akartad?"

A hűtlenségért mindig a legnagyobb árat kell fizetni! Azt tépi ki az Élet a kezünkből, ami számunkra a legfontosabb, ezért is tartja a régi szólás: "Isten nem ver bottal!" Nem bizony... de sajgó, üres szívvel igen! Az ilyen nagy ürességet földi dolgok már nem töltik be, egyedül csak az Isten képes azt rendbehozni, Ő azonban nem automata, amely észleli a hibát és korrigálja! Isten kegyelme éppen azért isteni kegyelem, mert emberi erőlködéssel kiérdemelni/kikényszeríteni nem lehet... Egyetlen, amiben reménykedhet a zátonyra-futott-életű ember, hogy Isten hűségének nagysága, minden emberi hűtlenséget felülmúl, s gyógyíthat akkor is, amikor - emberi szemmel nézve - annak semmi reális esélye nincs...

2012. augusztus 15. szerda
Mária apja
1672.

A mai nap meditációs fogalma:
Imádat...

A mai nap imádsága:
URam! Oly sok minden nagyon fontosnak vélek... Add, hogy életemben Te legyél mindig a legfontosabb! Ámen

De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk."
Jn 4,23-24

Sokan mondják: "Én otthon imádkozom, meg olvasom a Bibliát!"... Aki meg ezt nem hiszi - mint a mesében -, az járjon utána; ha van erre ideje, ereje, lehetősége. Nyilvánvaló, hogy igencsak akadnak ellenérvek, ha valaki mégis egy templomi közösséghez akarna tartozni. Egyrészt az ismeretlentől való természetes félelem/húzódzkodás - ki tudja, milyen emberek vannak ott, mennyire kegyesek(?) stb. -, gátolja az első lépéseket, másrészt a kereső ember bizonytalansága is fontos tényező: "Mi van, ha mégsem jó helyen keresek?"

Mai napig vitatkoznak a vallástörténészek, hogy először volt-e az egyistenhit, s abból fejlődött ki a többistenhit, s aztán újra az egyistenhit vagy a politeista istenfelfogás volt az első, amiből egyenesen következett az emberiség szellemfejlődése okán a monoteizmus? Annyi bizonyos, hogy az istenfelfogások egy adott valláson belül is meglehetősen változatosak, már csak azért is, mert ahogyan nincs két egyforma tojás, úgy két egyforma ember sincs -, mindenki egy kicsit másképpen gondolkodik ugyanarról.

Kijelenthető az is, hogy az ember vallásos lény, hiszen az emberek mintegy 95%-a - tehát a túlnyomó többség -, hisz valamilyen felsőbb erőben, akit Teremtőnek nevezhetünk. A harmadik évezred elejére mindenki úgy hiszi az Isten, ahogy akarja - elméletileg vallásszabadság van -, ennek ellenére pontosan az ellenkezője történik annak, amit várnánk. Azt gondolták sokáig, ha az emberek számára biztosítják a szabad vallásgyakorlat, akkor az emberek is szabadabbak és befogadóbbak lesznek. Nos, kiderült, hogy: nem! Gyakorlatilag majd minden világvallásban erősödött a fundamentalizmus, azon belül is az olyan szélsőségesek aránya, akik az erőszaktól sem rettennek vissza, hogy érvényesítsék saját elképzelésüket. El sem tudjuk képzelni mekkora gond ez az állam-apparátusnak - szerte a világban!

Jézus URunk szerint Istent lélekben kell imádni, mert az Isten Lélek... Lelki életet azonban csak az tud élni, akinek "van lelke" - s ezzel együttjáró lelkiismerete is(!) -, azaz szociális kapcsolatrendszerében törekszik a normalitásra, a kiszámíthatóságra, vagyis hiteles életet él. Hiteles pedig az, akit cselekedetei igazolnak: tehát nem prédikál vizet, miközben bort iszik... Bizony, Isten igazságát megvalósítani az életünkben, sorsunkba kódolt legnagyobb kihívásunk! A keresztény ember tudja, hogy ez nem is megy egyedül, ezért fordul oda Teremtő Istenéhez naponta, hogy elkérje a Lélek vezetését...

2012. augusztus 14. kedd
Marcell, Maximillián apja
1671.

A mai nap meditációs fogalma:
Jövőnk...

 

A mai nap imádsága:
URam! Amit kapunk, megérdemeljük. A Te kezedben vagyunk így is, meg úgy is... Kérünk Téged, légy kegyelmes a Hozzád menekülőkhöz, s adj hitet és erőt, hogy állva maradhassunk! Ámen

 

Amikor némelyek azt mondták a templomról, hogy az gyönyörű kövekkel és fogadalmi ajándékokkal van díszítve, ő így szólt: "Jönnek olyan napok, amikor ezekből, amiket itt láttok, nem marad kő kövön, amit le ne rombolnának."
Lk 21,5-6

Nem reklámozza egyik nyugati keresztény népegyház sem, de bizonyos területeken drámai mértékű a hívek eltávolodása és végül kilépése az egyházból. Eladásra, ill. nem egyházi célú használatra szánt templomok, gyülekezeti házak, kápolnák száma gombamód szaporodik, hiszen ezek fenntartása súlyos anyagi terhet jelent az egyháznak, s ha az egyházfenntartói járulékot - tévesen: egyházi adó (hiszen a hozzájárulás önkéntes, az adó pedig kötelező) - nem fizetik (nincs, aki fizesse!), akkor egy idő után meg kell hozni a szomorú döntést...

Jézus kemény kijelentését "kő kövön nem marad" a jeruzsálemi templomra vonatkoztatják, de érvényes az minden olyan egyházi szervezetre, mely magán hordozza a meghasonlás jeleit! A jeruzsálemi főpapság elzárt, hamis biztonságot keltő kultikus világa, melyben azt gondolták, ha nem folyik patakokban a bikák vére folyamatosan a jeruzsálemi templom áldozati oltárán, akkor talán még az Isten se "működik", s megáll a világ is... Hiába a főpapok kiváló politikai kapcsolatai, a farizeus-mozgalom elvi és egyházi adóban is megmutatkozó igen jelentős támogatása, a pusztulástól ez sem menti meg a templomot! Örök, isteni törvény ez is: Ami természetellenes, az pusztulásra van ítélve! A centralizáció (csak Jeruzsálemben lehet imádni Jáhvét) meghozta keserű gyümölcsét, s a zsidó-római háborúban elpusztul a második templom is...

Az, ami nem szolgálja Isten tervét, az pusztulásra van ítélve. Csodálkozni és sopánkodni lehet azon, hogy milyen "hitetlen ez a mostani nemzedék", de érdemes lenne elgondolkodni azon is, hogy a ma keresztény egyházai mennyire képviselik a jézusi etikát? Azt, hogy milyen Isten-képet közvetít egy-egy egyház, az hitvallás és dogmatika dolga, de Jézus URunk cselekvésre szólítja fel követőit: "Nem az megy be a mennyek országába, aki ezt mondja 'Uram, Uram!', hanem az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát!" Az egyház, ahelyett, hogy kiállna a szociális igazságosság mellett - legyen mindenkinek munkája, s abból tudjon tisztességgel megélni(!) -, inkább felvállalja, hogy számos karitatív szolgálatával eltakarítja a társadalomban azt a piszkot, ami nem lenne, ha legalább részben érvényesülne az Isten igazsága. Ne csodálkozzon hát senki, ha ebben a "munkában" nem akar az átlag-keresztény részt vállalni... S hogy mi lesz ennek a vége? Rostálás és krízis. Időnként ugyanis megengedi a Történelem URa, hogy a körülményekben felvillanjon az Ő igazsága...

2012. augusztus 13. hétfő
Ipoly napja
1670.

A mai nap meditációs fogalma:
Hűség...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy a Tőled kapott hűségben megízlelhessem a teljességet! Ámen

 

Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.
Jel 2,10c

Egy reprezentatív felmérésben a megkérdezetteknek az 53,4%-a szerint a monogámia mára "kiszolgálta magát", s szerintük tévhit az, hogy működne egy egész életen át... Ugyanebben a felmérésben 80,3% nem tartotta különösebben "nagy ügynek" a válást mondván: "ilyen a legjobb családban is megtörténik". Egyre több párkapcsolattal foglalkozó szakember látja úgy, hogy a házassághoz való viszonyulás alapjaiban megváltozott a nyugati világban, s a tartós kapcsolatot támogató keresztény kultúra erőteljesen hanyatlásnak indult az elmúlt évtizedekben.

Érdekes módon a hűséget mégis nagybetűvel írják, amikor arról van szó, hogy legyünk hűek a mobilszolgáltatónkhoz, egy adott autómárkához vagy valamelyik bankhoz. Hűséget követelnek a pártban is - hála Istennek most már csak kizárják egymást -, de tudjuk a történelemből azt, hogy a párthűség feladása halállal vagy legalábbis egy félhalálos szibériai száműzetéssel járt. Nagyot változott világ! Modern korunk rákfenéje, hogy a tárgyakhoz való viszony fontosabbá vált, mint a személyekhez fűződő! Sajnos az érdek átírt minden korábbi protokollt. Szemrebbenés nélkül fogadnak örök hűséget egymásnak az emberek - ha tehetik, akkor az oltárnál is - jóllehet tudják, hogy mellettük ugyanazt az esküt elmondó nem az "igazi". Lehet, hogy megvan az intimitás, egyelőre megvan még a szenvedély is, de az elkötelezettség az hiányzik...

Sajnos igen sok esetben ugyanez a helyzet az Istennel is! Megvan a lelkesedés, megvan a szentlélekkeresztség, a nyelvekenszólás, s minden, ami kell a vallási vezető szerint - csak a lényeg hiányzik: a szeretet elkötelezettsége. S mi lesz mindennek a vége? Bezárkózás egy nem létező szűk világba, ahonnan "teljes szívvel és lélekkel" lehet sarat dobálni a bűnös világra... A rosszabb eset, ha közben valaki mégis "felébred", s rájön, hogy mennyire elszúrta az életét, mert nem merte a saját Istentől rendelt sorsát élni, s hitbéli vakságában csak a szektavezér természet-, és Isten-ellenes elvárásainak akart megfelelni.

Mindhalálig hűséges lenni sokak számára elsősorban azt jelenti: elnyerni az örökélet koronáját. Pedig ez csak "ráadás"... Az Ige az élet koronájáról szól, azaz az Élet megkoronázásáról! Aki hűséges Istenhez - nem egy Isten-elképzeléshez(!) -, az elnyeri már itt a földi életében az elérhető legtöbbet: a megelégedettség teljességét. Elégedettnek lenni nemcsak "sokon", de "kevésen" is tud lenni az ember - a kérdés csak az mer-e rálépni a hit istenes útjára. Ha igen, akkor számára Isten szeretete lesz a legfontosabb s ez bearanyozza minden más viszonyát is...

2012. augusztus 10. péntek
Lőrinc napja
1669.

A mai nap meditációs fogalma:
Szeretet...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy növekedjek szeretetben, s az előtted való alázatban! Ámen

 

Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.
Jn 15,12

Míg az ószövetség népének törvényei többnyire tiltanak - Ne ölj; ne paráználkodj; ne, lopj, ne hazudj; ne kívánd! - és ezzel a passzív magatartást teszik meg mértéknek, addig Jézus "parancsai" mindig aktivitásra buzdítanak... Ez utóbbi a nehezebb! Nem beleszólni, hagyni a másikat úgy, ahogyan van - ha már egyszer jó neki úgy, ahogyan van - sokkal kényelmesebb, mint tenni valamit, sőt áldozatot hozni azért, hogy a másik ember is emelődjön, életminősége javuljon.

Az a vallás, az a felekezet, ahol a szegény és gazdag békében "megfér" egymással, az nem biztos, hogy "jó vallás" vagy helyes meggyőződés, mert Isten mindenek előtt közösségre teremtette az embert, s az ő közösségeinek tükrözni kellene az mennyei akaratát. Isten akarata pedig az, hogy igazságos közösségek legyenek - kicsiben és nagyban is!

Az, hogy mennyire igazságtalan ma az embervilág közösségi rendszere, nem kell különösen szemléltetni. Ma, a világ javait az emberiség alig 20%-a birtokolja, felhasználva a rendelkezésre álló energiák, nyersanyagok 80%-át, de valójában 1%-a az emberiségnek dönti el a maradék 99% sorsát! Honnan ez az igazságtalanság? A másikkal eleve nem törődés? Miért nem látják, hogy a globális gazdasági kiszorítósdi csak romlásba dönti az emberi civilizációt?

Az ok mindig a szívben keresendő! Ha két ember önzően szereti egymást, azaz ha csak annyit tesz meg az egyik egy párkapcsolatban a másikért, mint a másik, akkor jól kiszámítható, érdekalapú emberek sokasítják be a földet... Ha a családban mindenféle előjogokkal bírhat bárki is - többnyire a férfiak -, akkor a konfliktuskezelésben nem a szeretet dominál, hanem érdekérvényesítés hatásossága és helyénvalónak hiszik a "cél szentesíti az eszközt" elvet.

Amilyen tehát a családi élet, olyan a társadalom is! Ha a családi élet rendben van, akkor "rendben van" a társadalom is. Ha kiszámíthatatlan a család jövője, akkor káosz lesz a társadalomban, s az egyeseknek maga a földi paradicsom, mert lehet a "zavarosban halászni"... Ha gyenge egy család, akkor gyenge a társadalom is, akkor könnyen manipulálható!

Szeretni "csak úgy magunktól" nem tudunk, de gyűlölni igen! Ahhoz, hogy szeretni tudjunk, ne csak "tolerálni" a másikat, ahhoz bizony kell a JóIsten segítsége is. Jelen pillanatban Jézus URunk útjánál jobb/hatásosabb/etikusabb módszer nem létezik, s akinek van füle, s érző szíve, az meg is hallja az Ő hangját, s útmutatásai szerint éli az életét...

2012. augusztus 9. csütörtök
Emőd napja
1668.

A mai nap meditációs fogalma:
Böjt...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy mindenben Te legyél számomra az első, s életem ritmusát ne az anyag, hanem a Te Szentlelked diktálja! Ámen

 

Jézus ezt mondta nekik: "Vajon böjtölhet-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek."
1 Tim 6,20-21

Soha ennyi fogyókúrás csodarecept nem keringett a köztudatban, mint manapság és soha nem volt ennyi "erős" testalkatú ember - legalábbis a jóléti világban. A túlsúlyosságot kövérségnek, dagadtságnak mondani főbenjáró bűn - politikailag inkorrekt(!) - sőt, vannak országok, ahol tiltólistára vették az elhízottságot egyértelműen jelző szavakat, mondván, hogy azok kirekesztőek. Annyi bizonyos, hogy nemcsak a társadalom idősebbjei "enyhén molettek", de a gyerekek között is riasztóan sok a kórosan elhízott. Magyarázatok persze vannak: egészségtelen élelmiszerek, mozgásszegény élet, de ezeket hiába ismerjük, ettől még a probléma "csak úgy magától" nem oldódik meg.

Amióta világ a világ, azóta a böjt mindig is vallásos cselekedet volt. Az egyházi esztendőnk még ma is magába foglalja a böjti időszakot... hogy ténylegesen hányan tartják az ősi vallásos szokást - arról nincs statisztika, de gyaníthatóan kevesen. (Német dokumentumfilm szerint a böjti időszakban is gyakorlatilag ugyanannyi hús fogy el a boltokban, mint egy átlag hétköznapon!) Ugyanakkor érdekes megfigyelni, hogy a vallásos életből kikopott böjtnek mekkora divatja van: újságok, honlapok százezrei tanácsolják a hatékony "kalóriaharc" mikéntjét, de a vége többnyire ugyanaz, s a böjtölő elbukik. A böjtnek a lényeg ugyanis nem a test, hanem a lélek, a böjt központja nem az "ÉN", hanem az Isten. Aki Istent kihagyja, az a lényeget hagyja ki, s a lélekemelő böjt helyett a kínok poklát éli át.

Jézus nem a böjtre teszi a hangsúlyt, hanem az istenes életre. Ez pedig nem kínlódás, hanem öröm. Öröm a testnek, s öröm a léleknek! Minden nap, hiszen Isten velünk van (Emmanuél!) a világ végezetéig. A felszabadult öröm, ami a lét öröme, az Istenre hagyatkozás békessége a vallásos élet lényege. Ezt sokan összekeverik az élménykereszténységgel, ahol a fogyasztói társadalomhoz hasonlóan már megint az "Én" a legfontosabb...

A Mester világos útmutatást ad: "Keressétek először Isten országát!" A többi az ráadás. Aki megnyugszik Istenben, megtalálja önmaga helyét, feladatát, küldetését, az nem fog örömöt adó pótszerekhez nyúlni, s nem eszi betegre magát, annak életében minden helyére kerül - még a testsúlya is. Addig azonban, amíg nem Isten, hanem a has az első, eladdig csak a törvényeskedés zsákutcájában kritizálgatjuk egymást...

2012. augusztus 8. szerda
László, Eszmeralda napja
1668.

A mai nap meditációs fogalma:
Küldetés...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy szavaim és cselekedeteim mindig tudjanak a Te szeretetedről hitelesen bizonyságot tenni! Ámen

 

Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévelyedtek a hittől.
1 Tim 6,20-21

Pált - ha nem is valóságosan -, de megköveznék ma is... Modern, pluralista társadalomban eleve elzárkózni a párbeszédtől, a saját igazságban való megállásra buzdítani, egyet jelent a merevséggel. Ez pedig nem vállalható fel a véleményszabadság korában! Azt pedig, hogy mennyire nem lehet szabadon véleményt nyilvánítani, azt a médiában dolgozó bértollnokok nagyon is tudják...

Ha valakinek a fősodrástól eltérő véleménye van, azt hamar megbélyegzik. Politikailag inkorrekt, ha valaki elmarasztalóan szól deviáns csoportokról, jóllehet Mari nénje és Pista bátyja nem fasiszta, csak hát rendet szeretnének meg egy kis biztonságot... Az persze egy egész nemzet, de a világ politikai elitjének a szégyene is, hogy soha nem csillapodó profitéhségük miatt megengedik a munkanélküliséget! Dologtalan emberek százmilliói lézengenek a világban, jóllehet Isten minden egészséges embert alkotásra hívott el. Micsoda dolgog az, hogy tisztességesen dolgozó emberek nem tudnak tisztességgel megélni a bérükből, ugyanakkor a tisztességtelenek pedig kiröhögik azokat, akiknek a nyakán élnek!? Nos, új kenyér közeledő ünnepén el kellene gondolkodni azon, hová is vezetett az, hogy a mindennapi kenyér kérdése már nem istenkérdés...

Régi bölcsesség, hogy az Egyházat az engedelmesség tartja meg, de az engedetlenség viszi előbbre... Lutherünk is azt mondja. "Nem jó az, ha az ember a lelkiismerete ellen cselekszik" - lelkünk legmélyén ugyanis Istennel diskurálunk! Nagyon is jól tudjuk - a szívünkbe vésett törvények okán -, mi az, ami jó, s mi az ami nem tetszik az Istennek, s romboló az ember számára is. Pál rombolónak tartja a Jézus-szektát, ezért lábbal tiporja Krisztus egyházának első zsengéit. Üldözni valakit azért, mert másképpen gondolkodik ugyanarról? Nos, a világ Saul-Pál óta semmit nem változott! Az emberiség történelme szinte csak erről szól: a másképpen gondolkodókat megsemmisíteni!

Van azonban más útja is a meggyőzésnek! Ez a szeretet jézusi útja... Meg lehet mutatni, hogy van az erőszak alkalmazásán kívül más metódus is a cél elérésére! Az elzárkózás, a kirekesztő gondolkodás, a "csak nálam van az igazság" az agresszív destruktívak magatartásprofilja! Aki azonban Isten követségében jár, az hiteles szavaival, szeretetcentrikus életével megoldási mintát ad ott is, ahol a nem hívő embernek már nincs alternatívája. Ez pedig az a kincs, ami az Isten életformáló evangéliuma!

2012. augusztus 7. kedd
Ibolya, Afrodité napja
1667.

A mai nap meditációs fogalma:
Tiszta szív...

A mai nap imádsága:
URam! Költözz szívembe, hogy jól döntsek életem minden dolgában, s így békességebn élhessek felebarátaim javára, a magam boldogulására és a Te dicsőségedre! Ámen

 

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem és az erős lelket újítsd meg bennem!
Zsolt 51,12

Olimpia van... A sportküzdelmek legnemesebbike. Sokan mégis nemtelen eszközökkel akarnak célt elérni, s teljesítményük fokozására nem megengedett eszközökhöz nyúlnak. A tisztaság tehát alapvető kérdés. De nem csak itt, az élet minden területén. Kapcsolataink - tárgyakhoz, emberekhez - tisztasága meghatározza életünk minőségét. Ha valaki kiállhatatlan, utálatos főnök - s ezért a munkahelyen mindenki joggal utálja - az ilyen emberről nehezen elképzelhető, hogy ezzel ellentétben otthon gyöngéd férj, s szerető családapa lenne. Akinek bírvággyal van tele a szíve, az bizony az élet minden területén, publikusban és intimben egyaránt önző. A "tiszta szív"-kérdés tehát nem soha be nem teljesülő romantikus gondolat, amely megszépíti ugyan az életet, jóllehet elérhetetlen, hanem alapfeltétel. Mindaddig ugyanis, amíg nem tisztul meg a szív, nem tud beleköltözni a Lélek.

Márpedig mi Lélekre-szorult lények vagyunk. Azaz keressük a belénkplántált isteni részt, egyik kultúrában így, másikban meg amúgy. A szélsőséges ember azt gondolja, hogy az Isten - Akit számtalan névvel illetünk, de hogy mi az igazi neve (ha van neve egyáltalán) a Teremtőnknek, a "Vagyok, Aki Vagyok"-nak, azt senki nem tudja -, az csak olyan lehet, amilyennek ő gondolja. Az ilyen csőlátású, rossz értelemben véve fundamentalista hajlandó a "szent cél" érdekében mindenki mást letörölni a Föld felszínéről - a saját, vélt "szent" igazsága alapján. Az ilyen embernek mit magyarázzunk az Élet szentségéről? S ha valaki azt gondolja, hogy mára csak gazdasági verseny/harc létezik, az nagyot téved. Kulturális harcok is folynak a világban mindenütt, s a legmocskosabb eszközöket is bevetnek az emberiség történelmének meghamisítására!!!

Az az ember, aki meg akarja tisztítani a szívét, az már tud valamit. Tudja, hogy az igazán nagy dolgok a szívben dőlnek el. Tudja, hogy nem mindig az ész adja meg a megfelelő választ, hiszen az észszerűség nagyon sokszor párosul szívtelenséggel. A tiszta szívre k ülönösen is szükségünk van ez az élet nagy kérdéseinél: ilyen a hivatás-, és párválasztás. Nem elégséges csak értelmesen dönteni, döntésemet szívvel kell meghozni! Ha nincs érzelmi kötődés (szenvedély), akkor igen nyomorúságos lépten-nyomon felvállalni az elkötelezettség következményeit!

A zsoltáros azt kéri, az erős szívet újítsa meg az Istene... Bizony, az erős szívűek is elgyengülnek olykor, s az élet attól annyira izgalmas és tekintélyt-követelő, mert olykor a legerősebb szív sem tudja elhordozni a terheket. Istennel együtt azonban a lehetetlen is valóra válik, hiszen amiről azt gondoljuk, hogy képtelenek vagyunk megtenni, Vele együtt elhordozzuk azt is...

2012. augusztus 6. hétfő
Berta, Bettina napja
1666.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Megtérés...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy a Téged követők élete valóban tükrözze mindeneket átfogó szeretetedet, s add, hogy békesség költözhessen mindannyiunk szívébe! Ámen

 

A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg;
Mk 6,12

Jézuskorabeli, s mai tanítványok feladata egy és ugyanaz: téríteni! A "Térjetek meg, különben elkárhoztok!"-féle agresszív meggyőzésből azonban minden jóérzésű embernek elege van. Joggal. Az ugyanis nem lehet jézusi térítés, hogy: "Megtérsz vagy meghalsz!" csakis erődemonstráció. Ez azonban nem az Istené - Neki ugyanis nincs szüksége erre, hiszen a teremtettsége elég jól bemutatja az Ő nagyságát és hatalmát - hanem a hatalomtól megszédült emberé. S ez a "hatalmi" ember-típus a történelemben be is mutatta pusztító erejét: civilizációk kiirtásában, atombombák ledobásában - ma éppen Hirosima-emléknap van -, igazságtalan háborúkban vagy a másik totális ellehetetlenítését célzó gazdaságpolitikában.

Sokan gondolják úgy, hogy a vallás feladata a bűn elleni harc. A bűn gravitációja ellen lehet küzdeni, de nem sok értelme van. Nem lecsapolni kell a bűn "mocsarát", hanem elkerülni! Nem ijesztgetni kell az embereket, s úgy nevelni őket, hogy állandó bűntudatban éljenek - nem is gondolnánk hány vallással megnyomorított ember él közöttünk(!) -, hanem fel kell bennünk ébreszteni, rá kell(ene) vezetni őket az istenteremtette élet szépségeire. Az élet ugyanis szép! Nagyon szép... úgy, ahogyan az Isten azt eltervezte, s megálmodta. Ha valaki tisztán él, akkor naponta felfedezheti az őt körülvevő Isten gondviselésének számos jelét, melyek mind a teljesség felé emelik. Isten szeretete nemcsak kiemel egy pillanatra, de folyamatosan nevel és növel is...

Akik a növekedés/gyarapodás csodájának részesei - őket nevezi Pál "Isten fiainak, akik megjelenését sóvárogva várja a világ" -, ők hirdetik valójában az Istenhez-fordulás jó hírét. Az Egyház üldözésének első évszázadaiban óegyházi atyák komolyan figyelmeztették a mártíromságra "túlságosan is kész" első krisztuskövetőket, hogy nem a mártírhalál (a mártír szó jelentése: vérrel pecsétel meg) a legkívánatosabb és leghatásosabb módja az evangélium továbbadására. Az ember ugyanis kész meghalni a nemes célkért, de az élet értelme nem a halál, hanem az Élet maga!

Az Istenhez vissza-, odafordulást Bibliánk megtérésnek nevezi. Ez egy meglehetősen komplex folyamat, melyben a legfontosabb tényező Isten vonzása. Aki megfordul, visszafordul Istentől távolodó életéből - akár csak egy pillanatra is - az észreveheti Isten szeretetének vonzását, s ez döntésre visz benne sok mindent... Ebben a szakrális pillanatban elhatározhatja, vajon akar-e még közelebb kerülni Teremtőjéhez, akarja-e megismerni önmagát az Élet isteni láncolatában, akarja-e életét Isten közelében élni vagy sem. A választ mindenki a szívébe zárja, s aztán bensőségesen, elkötelezettségben, s az Istentől jövő szenvedéllyel elkezdi keresztény vándorútját...

2012. augusztus 3. péntek
Hermina, Kíra napja
1665.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Küldetés...

A mai nap imádsága:
URam! URam, kihívtál a világból, hogy aztán visszaküldj a világba... Add, hogy elhívásod öröme ne fogyatkozzék meg bennem, s hogy a rám bízott feladataimat hűséggel el tudjam végezni! Ámen

 

...és kiküldte őket kettesével... és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben; saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát.
Lk 11,33-34

Pap, lelkész, lelkipásztor, prédikátor... különös, csodabogár emberek - a Mester mai tanítványai. Az is közös bennük, hogy missziói feladatukat (az evangélium hirdetése) egyedül végzik. Jézus URunk tanítványait kettesével küldi, s bizonnyal nem kommunikációtechnikai megfontolásból: kettő hamarabb győzi meg az egyet, vagy esetleg, amit az egyik elfelejt mondani, a másiknak majd eszébe jut.

Jézus tanítványai küldetést töltöttek be, ma erre azt mondjuk: egyházi munkát végzünk. A nehézség itt abban rejlik, hogy az elvégzett munka sikere nehezen, illetve csak jóval később mérhető le, hiszen: "Más a vető, s más az arató". Mivel az embert nagyon tudja motiválni az eredmény, ezért különösen fontos, hogy az elvégzett feladatnak tapasztalható látszata legyen. Sok egyházi ember keseredik el, fásul meg szolgálatában, mert nem látja munkája közvetlen eredményét. Nem csoda, ha emiatt idővel alábbhagy benne a "missziói lelkület", s már nem tud úgy lelkesedni, s lelkesíteni, mint ifjúkorában.

Jézus szavai mindig útmutatást adnak. Kettesével küldi ki tanítványait, hiszen azt mondja: "Menjetek!" Az Isten országának építése ugyanis ilyen, csak közösségben lehet végezni! Protestáns hagyományunk - milyen jó, hogy Luther családos ember lett(!) -, hogy gyülekezeteink nemcsak papot, de évszázadokon keresztül papnét is igényeltek, sőt papcsaládot. Mégha voltak is kisebb-nagyobb problémák, amit szólásunk így örökített meg: "Papfi - gazfi!", azaz úgy gondolták, a papgyerek az mégis más megítélés alá esik, s neki lehet csinálni azt, amit másnak nem. Ma ezt úgy mondanánk, ahogyan Gyurta Dani is önreflexiójában megemlítette: "Nem tudtam kezelni a népszerűséget."

A vándorbot azt jelzi, hogy folyamatos küldetésben vagyunk, a tarisznya hiánya pedig az egzisztenciális biztonság másodlagosságát. Isten az, aki gondoskodik a küldetésben lévőről! Ma a lelkészek igyekeznek "több lábon állni", hiszen egzisztenciális stratégia nélkül, családjuk megszenvedheti a szolgálatot. Sok lelkész, lelkipásztor a jézusi küldetés hamis értelmezése miatt feláldozza családját is a szolgálat oltárán, elfelejtve azt, hogy örömmel szolgálni csak önkéntesen lehet. Azaz: a papcsaládnak ugyan együtt kell(ene) szolgálni, de ez csak akkor működik jól, ha a családtagok nem a papot (a fukcionáriust) látják, hanem szerető házastársat, s családapát/családanyát, akivel együtt jó az egyházban, a közösségért szolgálni...

A saru megléte azt jeleniti: Ne legyetek "mezítlábasok"! A méltóságteljes evangéliumhirdetéshez szükséges az emberléptékűség. A saru megvéd az út viszonttagságaitól, hiszen életutunk olykor göröngyös vagy szúrós tövisekkel teli vidéken át vezet. Isten védelmünket nemcsak gondviselésében garantálja, sok mindent magunknak kell megoldani - ezért is kaptuk Tőle az értelmet, s a bölcs szívet. S ha szolgálatunkban mellettünk áll valaki, akkor - több szem, többet lát(!) -, hamarabb rádöbbenhetünk hibáinkra, s hatásosabban végezhetjük a ránk bízott munkát...

2012. augusztus 2. csütörtök
Lehel, Özséb napja
1664.

A mai nap meditációs fogalma:
Szemünk...

A mai nap imádsága:
URam! Olyan világban élünk, amikor az emberek alig néznek egymás szemébe, s ha igen, akkor nagyon gyakran egymás szemébe hazudnak... Politikusok békéről konferenciáznak, miközben háborún jár az eszük. URam, olyannnyire eluralkodott a gonoszság, hogy bár örök hűséget fogadnak az emberek egymásnak, mégis egyre csak hűtlenségen jár az eszük... Istenem, szabadítsd meg ezt a világot hazugságaitól, hogy végre a Te igazságod fénye ragyogjon, minden ember szemében! Ámen

Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a belépők lássák a világosságot. A test lámpása a szem. Ha a szemed tiszta, az egész tested világos, de ha gonosz, a tested is sötét.
Lk 11,33-34

A karon ülő kisgyermekek ösztönösen nézik a közelükbe kerülő idegenek szemét, és ha bármi gondot találnak, nem fognak rájuk mosolyogni. A szem nem hazudik. Ha valakire azt mondják: "Úgy hazudik, hogy a szeme sem rebben" - az több, mint elmarasztaló... Az ember megpróbálhatja elrejteni érzéseit, mondhat, mutathat mást, de a szem nem hazudik, elárulja, mi van az ember szívében. Ha valaki szerelmes, akkor "ragyog" a szeme, ha valaki bánkódik, szomorkodik, akkor sír a szeme, még akkor is, ha nem könnyes.

Jézus URunk is felhívja a figyelmünket: "A test lámpása a szem." Azaz: ha valakinek a szemébe nézünk, vagy éppen nem merünk, vagy nem akarunk a szemébe nézni, az minősít nemcsak minket, a kommunikációnkat és a másik embert, de magát a beszélgetés(vita?) tárgyát képező élethelyzetet is. A szem bizony kinyilvánítja még azt is, amit palástolni akarna az ember! Ilyenkor mondjuk: "Forr a szeme/tekintete a gyűlölettől."

Kozmetika-ipar nem véletlenül célozza meg a szemet a mindenféle szemfestékekkel, műszempillákkal, hiszen az első benyomást - aminek ugye sosincs második esélye - a tekintetünkkel sugározzuk a másik ember felé. Akinek zavaros a tekintete - részegek, drogosok, lelkileg megterheltek -, annak a lelke is "zavaros", átláthatatlan. Emberi kapcsolatainkban kívánjuk, s törekszünk a kiszámíthatóságra, s ha valakinek nem tiszta a szeme - tulajdonképpen a lelke -, azt inkább elkerüljük, mert a kiszámíthatatlanság félelmet kelt mindenkiben.

Mindenki szereti a kisbabákat "gyömöszölni/dagasztani", mert ugyan beszélni még nem tudnak, legfeljebb csak gügyögni, mégis a szemükkel mindent el tudnak mondani... Ártatlan lelkük tisztaságát tükrözik a világ felé, s ebben a fényben - a test lámpása a szem(!) - rendkívül jó "megfürödni". A szemben tehát minden "ott van", benne van...

Nemcsak babaszemekben, de mienkben is. Benne van az egész életünk, s átvilágít rajta az Isten szeretete is - ha az bennünk van. Ugyanakkor mi egész életünk, az emberiség egész léte, s a Világmindenség létezése is benne van az "Isten szemében" - Ő mindent lát(!) -, ezért nemcsak szemünk fényére/világára kell mindennél jobban vigyáznunk, hanem meg kell látnunk azt is, hogy Isten mivégre rendelt minket erre a Földre...

2012. augusztus 1. szerda
Boglárka, Boglár napja
1663.

A mai nap meditációs fogalma:
Irigység...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy őszintén tudjak örülni mások örömének, s munkáld bennem, hogy apróságokban is felfedezhessem gondviselő jóságod nagyságát! Ámen

Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs szelídséggel tesz! ...Mert ahol irigység van, és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosz tett található.
Jak 3,13 és 16

Kétféle irigység létezik: az egyik típus elősegítheti az irigy ember teljesítményének fokozását, ez esetben konstruktív irigységről beszélünk. Az irigység másik válfaja azonban az irigyelt teljesítményét csökkenteni, ilyenkor destruktív irigységről van szó.

Akár bevalljuk, akár nem, bizony néha befészkeli magát az irigység a lelkünkbe. Szeretnénk örülni a másik örömének, csak hát nem megy. Igyekszünk "jópofát vágni" hozzá, de belül mardos valami nagyon rossz érzés. Van, aki tudatában van mindennek, s csöndesen elhordozza magában és van olyan is, aki simán megtalálja az okokat, miért is kell utálni a másikat a sikeréért. Akinek sikeres a házassága, az biztos egy álnok nő, aki mesterien tudja, hogyan hálózza be a pasikat. Akinek sok pénze van, az pedig biztosan tisztességtelen. Pedig ezek az előítéletek legtöbbször messze állnak a valóságtól.

De, miért is irigykedünk? Az egyszerű magyarázat szerint azért, mert magunk is nagyon vágyunk arra a valamire, ami a másiknak megvan, mi viszont eddig kudarcot vallottunk annak elérésében. Ám ez önmagában még kevés a keserűséghez. Azok az emberek, akik gyakran irigykednek, jellemzően magukon kívül álló tényezőket okolnak a saját sikereikért vagy sikertelenségükért. Ha egyszer nem rajtunk múlik, mi lesz velünk, akkor nem is kell tenni semmit érte, nem igaz? Így célszerű a valamilyen szempontból sikeres emberekről is azt gondolni, hogy csak „szerencsések”, vagy a családjuk miatt gazdagok, esetleg a genetikai adottságaik miatt tudnak jó férjet találni maguknak.

Ennél kicsit árnyaltabb az, ami sokunkra jellemző: nem akarunk mi rosszat gondolni senkiről, mégis kellemetlen érzéseket kell legyűrnünk magunkban, amikor azt halljuk, látjuk, nekik mennyire "bejött valami", ami nekünk nem. Az ember valójában saját kudarcaival szembesül ilyenkor, amikkel természetesen nem könnyű szembe nézni. Pedig az egész egy megtévesztő mechanizmus: egy adott információt felnagyítunk, eltorzítunk ahhoz képest, amit az valójában jelent, és ezzel próbálunk meg küzdeni. Az érdekes az egészben az, hogy többnyire fogalmunk sincs, milyen az irigyelt illetőnek az élete valójában. Lehet, hogy rengeteg pénze van, de vajon várja-e otthon valaki? Lehet, hogy elképesztő sikereket ért el a karrierjében, de vajon milyen a családi élete? Sajnos hajlamosak vagyunk a saját életünket, saját magunkat kisebbnek és kevesebbnek látni csak azért, mert mást jobbnak, szebbnek, sikeresebbnek gondolunk. Ha igazán tudnánk, milyen annak az embernek az élete, milyen félelmek gyötrik, milyen gondokkal küzd, lehet, hogy sosem akarnánk cserélni vele. Sokszor azt hisszük, mindenkinek olyan jó, csak mi küzdünk itt az elemekkel.

Mire vágysz valójában? Amikor azon kapod magad, hogy irigykedsz valakire, érdemes megnézni, mi is az, amit valójában irigyelsz tőle. A gazdagoktól legtöbbször nem a pénzt irigyeljük, hanem a szabadságot, hogy azt tehetnek, amit szeretnének. A rengeteg barátot, vagy a szép környezetüket, esetleg a népszerűségüket vagy a magabiztosságukat. Tudtad, hogy ezek egyike sem pénzfüggő?...