2013. február 28. csütörtök
Elemér napja
1780.

A mai nap meditációs fogalma:
Keresztény életünk..

 

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy megtaláljam életem normalitását Tebenned, s mindenben a Te szereteted legyen mértékadó norma számomra! Ámen

 Aki azt mondja, hogy őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
1 Jn 2,6

Keresztény élet... Ez alatt azt értjük "krisztuskövető", hiszen az eredeti görög szó "krisztianoj" ezt jelenti. A 'Hrisztosz', azaz Krisztus pedig a héber Messiás szó görög megfelelője, mely fogalom azt jelenti: hatalommal - Isten hatalmával -felkent... Aki tehát keresztény, Krisztuskövető, annak életében meg kellene hogy nyilvánuljon az Isten hatalma/ereje... János szerint, aki azt mondja, hogy Őbenne - azaz Krisztusban - van, annak úgy is kell élnie, ahogyan Krisztus URunk élt. Nem kell bizonygatni, hogy ez azért nem egyszerűen óriási kihívás, hanem gyakorlatilag lehetetlen vállalkozás! Ki az, aki tud olyan önfeláldozóan élni, mint Jézus URunk, aki képes olyan csodákat véghezvinni, mint Ő?

Sokan éppen ezért a krisztuskövetést felcserélik a Krisztus-imádással. Önmagában ezzel még semmi gond nincs, sőt, hatalmas erő származik a rendszeres imádkozásból, meditációból, a Mester viszont nem álmélkodásra, csodálkozásra hívta el övéit, hanem arra, hogy kövessék őt, azaz éljenek úgy, ahogyan Ő élt. A teológusok ezt az állapotot jó régen úgy fogalmazták meg: "coram Deo", azaz Isten előtt. Ez egy őszinte, maszk-nélküli állapot. Isten előtt ugyanis nincs helye semmiféle színjátszásnak... aki mégis megjátssza magát, az eljátssza élete legnagyobb lehetőségét, hogy léte/sorsa értelmét megtalálja a nagy egész, isteni teremtettségben!

Isten előtt lenni nem azt jelenti, hogy ha akarom, akkor előtte vagyok, s ha akarom, akkor nem. Egész életem, minden percem és pillanatom, Őelőtte történik, cselekedeteim homokszemei az én sors-órámban, de Őelőtte peregnek le, s nincs egyetlen mozdulatom se, mely ne az Ő tudtával történne. Isten azonban nem "control freak", aki mindig mindenről tudni akar, hanem Isten a Szeretet Istene, aki szabadágban megélt szeretetre hívja meg az embert!

A szeretet szabadságának van egy alapvető normalitása - ez (lenne!) a keresztény élet. Amikor bizalomban, elrejtettségben, harmóniában él férj és feleség, s növekednek a gyermekek. Amikor nem muszájból, közösségi elvárásból fakad a vasárnapi istentiszteleten való részvétel, hanem a családi együttlét ünnepes, felszabadító, lélekemelő része az az "egyórácska". Persze ha a pap prédikációja nem tartalmaz - s itt hadd legyek magunkhoz kritikus(!) -, se tanítást, sem nem gyönyörködtet és meg sem indít, akkor nehéz a híveknek keretet találni hitük ünnepes, egyházközösségi megélésére...

Az ember joggal fél az extremitásoktól - nem csoda, hiszen az maga a kiszámíthatatlanság -, s alapvető igénye van a normalitásra, mert az a kiszámíthatóságot, s ezzel a biztonságot szolgálja. Eladdig, amíg nem éli valaki az isteni normalitást - S hogy ez mi, azt a 'világ fiai' is nagyon jól tudják, hiszen ez után sóvárognak ők is (lásd Római levél!) -, nem sok értelme van előhozakodni a se Krisztus-hittel, sem pedig keresztény alapigazságokkal. Csak amikor szavainkat már hitelesítette az életünk, akkor lenne szabad építően 'mesélnünk" arról, hogy Isten mit is álmodott bele az életünkbe...

2013. február 27. szerda
Ákos, Bátor napja
1779.

A mai nap meditációs fogalma:
Képmutatás...

 

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy formálódni tudjunk olyanná, amilyenné Te "megálmodtál" minket, s ne engedd, hogy teremtettséged paródiájává váljunk! Ámen

 De Jézus így válaszolt: "Jaj nektek is, törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Jaj nektek, mert síremlékeket építetek a prófétáknak, pedig atyáitok ölték meg őket. Tehát egyetértetek atyáitok tetteivel, és helyeslitek azokat, hiszen azok megölték őket, ti pedig síremlékeiket építitek.
Lk 11,46-48

Jézus kíméletlen a farizeusokkal szemben... Már megint... A történet szerint vendégségben van, de a protokoll-dicséretek helyett - enyhén szólva is - kemény kritikával illeti az "elitet", hiszen a társadalom "krémjéről" van/volt szó. Feltehetjük a kérdést: Miért ennyire határozott Krisztus URunk? Talán azért mert a "törvény-tudók" - s mit is tudtak valójában(?)... csak emberi rendelkezéseket - is kíméletlenül "határozottak" voltak, ha a törvény betartásáról volt szó? A válasz megtalálható, fellelhető az örök emberiben: egyik ember szereti hatalmát éreztetni a másik felett! Mert ugye azzal semmi gond nincs, ha a törvény az egyént, a kis- és nagyközösséget, sőt az egész világot is védi, az emberiség mindenkori tragédiája az, amikor újra és újra csak az egyesek érdeke fontos, csak a hatalom-kiválasztottak jólétének biztosítása, megtartása a cél...

Jézus világosan beszél: "Megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel." A reformáció kiindulásának egyik alapvető oka pontosan ez volt! Elveszítette a katolikus egyház a józanságát, s a kultusz totálisan életidegenné vált. (Csak zárójelben jegyezzük azért meg, hogy sok-sok természetellenes rendelkezés "élte túl magát" az elmúlt évszázadok alatt, s terhelik ma is Krisztus URunk földi Egyházának legerősebb táborát!) Hiba lenne azonban "Rómára tolni" minden emberi bűnt! Az emberi rendelkezések sűrű erdejébe az újprotestáns mozgalmak, szekták, egyházacskák is beültették a maguk tüskebokrait! Ha az élet tiszteletéből fakadó normális emberi magatartást állítjuk párhuzamba a különböző vallások extremitásig - értsd mások életét megnyomorító, sőt annak kioltására is buzdító - irányzataival, akkor jogos a csípős kérdés: "Mitől bolondul(hat) meg így az átlag-ember?"

Nos, ebben nem a hit, s nem is az Isten a hibás. Az emberi okoskodásra alapozott hit, s a hamis isten-képek az okai minden bajnak. A spiritualitást felfedező ember sokszor hajlamos azt hinni, hogy ő "kiválasztott", s mint ilyen jobban tud mindent... talán még azt is, amit az Isten maga se! Az ilyen habitusú emberek az "istenük" nevében gyűlöletet hirdető írást-ismerő tanítók/prédikátorok. Szomorú, de igaz: minden vallásban vannak ilyen emberi elképzelésükkel végletesen földhöz-ragadt, korlátolt-látású "vezetők", s ami még szomorúbb, hogy mindig akadnak tömegesen is olyanok, akik hallgatnak ezekre a "tanításokra", mert ahogyan az ige mondja "erre viszket a fülük"...

Az Isten - nem csak Jézus tanításában, de minden józanul gondolkodó ember képzeletében - a Legfőbb Jó, az Egyetemes Szépség és Igazság, a Tökéletesség és mindenek előtt a Szeretet Forrása. Éppen ezért, ami nem harmonizál ezekkel, az nem az Istentől, hanem embertől van, s ami emberi az elmúlik! Lehet évezredes tradíció, világ- vagy istenkép, ha emberi, akkor egyszer elmúlik. A hosszú évszázadok, évezredek ne tévesszenek meg senkit, hiszen "Isten előtt ezer esztendő csak annyi, mint egy nap... "

2013. február 22-23. péntek-szombat és hétfő
1778.

A mai nap meditációs fogalma:
Kérés...

A mai nap imádsága:
URam! Add azt, ami valóban a javamat munkálja! Ámen"Én is azt mondom nektek: kérjetek, és adatik, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek."
Lk 11,9

Életünk egyik legszebb oldala, hogy tervezhetünk, álmodozhatunk. Megvalósítani az álmokat az élet egyik legnagyobb ajándéka, ábrándozni és közben elszalasztani a lehetőségeket: a legnagyobb büntetés -, hiszen a sorsunk Istenét nem, csak magunkat hibáztathatjuk. Érdekes, hogy Jézus nem csak arra biztat minket, hogy a "belső szobánkban" imádkozzunk - egyedül -, hanem arra is, hogy másokkal egyetértésben is merjük felvállalni mindazt, ami szívünket, lelkünket nyomja. Ezért mondja: "Kérjetek!"

A kérést ugyan sokan megalázónak vélik, valójában nagyon fontos, hiszen az adott dolog értékét jelzi. Nehéz az ifjúnak feltenni kérdését a kedvesének: "Szeretsz-e?" -, s milyen boldogító számára az igenlő válasz! Megtalálni az "igazit", bizony: életfeladat.

Aki nem keres, az nem is talál, aki nem zörget, annak nem is nyílik meg egyetlen ajtó sem. A kor, amiben élünk, sajnos sok valótlanságot igazságként prezentál. Az egyik ilyen, hogy aki tehetséges, az így is úgy is a csúcsra jut... pedig a sztárok soha nem születnek, hanem csinálják őket! Ha valaki nem fektet be energiát a jövőjébe, akkor ne csodálkozzon, ha nem jut el "lendület" híján sehová sem(!) -, ha valaki "nem fut neki" az Életnek, akkor sem magasabbra, sem pedig előbbre nem jut!

Sokan gondolják azt, hogy az élmény elérhető anélkül is, hogy az ember megküzdene érte, pedig a hegycsúcson, a kilátásban csak akkor gyönyörködhetünk igazán, ha oda felküzdöttük magunkat. Bizony áldozatot kell hozni az eredményért! Ha valaki nem gyakorol a hangszerén, akkor hiába szeretne szép dallamokat kicsalni belőle, csak zavaró zaj sikeredik - mindenki bosszúságára! Áldozathozatal nélkül nincs érték, nincs eredmény, legfeljebb "mű-siker"... Milyen 'diploma' az, amelyiket az Ecseri-úti piacon vettek? Hát olyan is...

Álmodozni, tervezni csakis együtt érdemes(!)... ábrándozni pedig csak egyedül lehet, de az meg nem vezet sehová sem. Életünk értelmét a közösség adja, ezért aki az élet nagy játékában minden szerepet magának oszt ki, mert mindenben ő kar lenni a fő-szereplő, annak nem csak unalmas lesz az élete, de fájdalmas is, mert jutalma a magány lesz. Ezért buzdít a Mester 'többes számban': "Kérjetek!"

2013. február 21. csütörtök
Eleonóra, Norina napja
1777.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Szolgálat...

 

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne magamra, hanem Rád tudjak figyelni! Ámen

 

 

 Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: "Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!" Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."
Lk 10,38-42

A történetben egy családi szituációt látunk, amely viszonylag ismert, sokszor elég egyszerűen magyarázott, látszólag egyszerűen megérthető kép. Látszólagos nyugalom, béke, egy kis konfliktus, aztán Jézus helyrerakja a dolgokat és kész. Van benne egy jó lány és egy rossz, aki túlreagálja a helyzetet. Azért ennél többről van itt szó...

Mária és Márta történetében csak egy pillanatképet kapunk egy család történetéből, de felsejlenek előttünk a családi dinamikák. Két különböző habitusú testvér, két lány, akik között biztosan voltak ellentétek és természetesen rivalizálás is. Feltűnő, hogy nem látjuk Lázárt, a férfit a családban. Érdekes, hogy hol vannak a házastársak, miért nincs még férjnél Mária és Márta, miért nem nősült meg még Lázár? Ebben a korban, mikor nagyon fiatalon házasodtak, ez különösen érdekes kérdés. Ha képzeletben veszünk egy mély levegőt ennek az otthonnak, ennek a családnak a levegőjéből, érezhetjük értelem és érzelmek feszültségét, a különböző szeretetnyelvet beszélő emberek jelenlétét. Érezhetjük az asszonyok helyzetét is, amely Jézus korában körülbelül e körül forgott: háztartás, sütés-főzés, gondoskodás mindenkiről. Egy pillanatra felvillan történetben a manipuláció is (Márta Jézusnak mondja, hogy mondjon meg valamit a testvérének...), ami lehet, hogy megszokott volt a családi kapcsolatokban, a kommunikációban.

Én örömet szerzek Jézusnak, mert szolgálom őt, és akkor… és akkor jönnek az aggodalmak, a szorongás és a nyugtalanság. Mert ha önmagunk és a mi tetteink a motivációk, akkor nem jutottunk Jézus közelébe. Akkor nem nyugodtunk meg az Ő jelenlétében, mert még mindig önmagunk körül forgunk és még mindig olyan egyedül vagyunk. Nincs vigasztalásunk és reménységünk. Ugyanaz a kérdésünk: szeretni fog-e Jézus? Szerethető vagyok-e egyáltalán? Mit kell még tennem, hogy elfogadjanak igazán? Ha sokszor ide térünk vissza, akkor még mindig nem értettük meg - vagy nem fogadtuk el igazán a kegyelmet. Még nem formálódott át a gondolkodásunk. Mártát teljesen lefoglalta a szolgálat, amit ő ad. Ő került a középpontba- és ez kizárja Jézust is és másokat is! Megbillentek az arányok. Márta elvesztette helyes arányérzékét. Jézus pedig nem ilyennek látja a valósságot. Más az, ami igazán számít.

Az alkalom, a minősített idő, görögül a kairosz. (Két időfogalom van a görögben: a kronosz a mérhető idő, apercek, az órák, a napok; és a kairosz, az alkalom, az alkalmas idő, ami megtalál, megnyílik) Az alkalom, a pillanat, ami egész életünkre hatással van, ami döntésre sarkall, megváltoztatja életünk irányát, új utakat nyit meg.

A történetnek nyilvánvaló tanítása van a számunkra. Mi is úton vagyunk. Az élet a legjobb esetben is rövid. Nem tehetünk meg mindent, nincs hozzá elég időnk. Máriához hasonlóan tehát választanunk kell, mégpedig megfontoltan. Az élet eseményei nem fognak automatikusan elrendeződni az elsődlegesség igazi sorrendje szerint. Ha nem ragaszkodunk tudatosan ahhoz, hogy, "leüljünk az Úr lábához és hallgassuk beszédét" ezer és egyéb dolog és kötelezettség, amely mind elsődleges fontosságot követel magának, el fogja rabolni időnket és energiánkat, és megfoszt bennünket a "jó résztől" az életben.

Az a kérdés sokkal inkább, hogy az a "kevés" elégnek bizonyul-e? Mert ha elég, akkor miért törnéd magad többön? Márta, egy a szükséges dolog. És Mária választotta a jó részt, amit nem vehetnek el tőle. Nagyon mély tanítás ez: a Jézussal való személyes kapcsolat, a vele való közösség, a vele való elkötelezettség az, amit nem vehetnek el az embertől! Ezért ez a fontos, ezért ez a legfontosabb! Jézus természetesen ezzel nem a lustaságot jutalmazza és erősíti, hanem a helyes értékrendet, a helyes hangsúlyokat az életben! A feladatorientáltság helyett személyes kapcsolat orientáltnak kell lennünk...

Ha az életünkre, a gyülekezeti szolgálatunkra, közösségünkre tekintünk, nagyon hálásak lehetünk egyrészt Istennek az áldásokért, de sok szükséget is láthatunk! Fizikai szükségek, lelki szükségek… Valószínűleg bennünk van Mária és Márta hozzáállása is. Ha már tapasztaltuk valaha az életben, akkor tudjuk, mit jelent Jézusra figyelni, a jelenlétében lenni, hódolni előtte, figyelni és befogadni a szavát. És mivel már tapasztaltuk, újra vágyunk rá. Ugyanakkor látjuk a szükségeket és meg akarjuk oldani, amit lehet. Lehet, hogy úgy tekintesz a gyülekezetedre, mint ahol sok a tennivaló. És igazán szólhatna Jézus ennek-annak, hogy tegyen már ő is valamit!

Aggódsz, hogy jól csinálod-e, nyugtalankodsz, hogy mit gondolnak a szolgálatodról az emberek? Vedd észre, hogy az élet- a gyülekezeti élet sok szüksége között elmész a lényeg mellett! Pedig az életünk rövid ahhoz, hogy mindent megtegyünk, amit szeretnénk! Akár a magánéletünkben, akár a gyülekezetben. Nem fogjuk tudni minden álmunkat megvalósítani! Nem fogunk tudni mindennek megfelelni. Nem jut idő mindenre. És vigyázzunk, mert ha nem ragaszkodunk tudatosan a Jézussal töltött időhöz - nem keressük tudatosan őt, és nem tartjuk mindennél drágábbnak és értékesebbnek a vele töltött időt, ha elszalajtjuk a lehetőséget, hogy ne csak halljuk, de meg is értsük tanítását, akkor ezer dolog fog beáramlani az életünkbe és megtölti azt! Időt kell töltenünk Istennel, Jézussal. Engednünk kell, hogy egyszerűen csak vele legyünk csendességben, nyugalomban. Keresnünk kell a lehetőséget a személyes elcsendesedésre... Ajándékba kapunk alkalmakat, amikor megszólal az Ige nekünk, hozzánk - akkor figyeljünk, akkor koncentráljunk, mert az idők gonoszak, elmúlhatnak úgy, hogy közben nem telnek... nem visznek a teljesség felé.

2013. február 20. szerda
Aladár, Álmos napja
1776.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Örök élet...

A mai nap imádsága:
URam! Titkaidat formáld át életemben gyümölcsöző erővé! Ámen

 Ekkor előállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: "Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" Ő pedig ezt mondta neki: "Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod?" Ő pedig így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat." Jézus ezt mondta neki: "Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz."
Lk 10,25-28

Okos emberek néha nagyon butákat tudnak kérdezni... Nem volt ez másképpen kétezer évvel korábban se! Ahogyan ma is vannak "besserwisserek", mindent "jobban tudók" - legalábbis azt hiszik, hogy jobban tudják - ugyanígy voltak régen is - ma így mondanánk -, "okostojások". Jellemzője az ilyen embernek a töretlen spekuláló kedv, az elméletgyártás, s a meglehetősen nagy önhit abban: a világ valóban úgy 'működik', ahogyan azt ők gondolja.

A "törvénytudó" kérdése tulajdonképpen örök emberi kérdés, csak nincs semmi relevanciája! Elnyerni az örök életet ugyanis nem lehet, mert az nem teljesítmény után járó díjazás, hanem kegyelmi állapot, amit adhat a JóIsten azoknak, akik tiszta szívvel szeretik Teremtőjüket. Sokan spekulálnak úgy, hogy TENNI KELL VALAMIT azért, hogy bejuthassanak a paradicsomba, azaz újra együtt lehessenek az Istennel, mint ahogyan az az Édenkertben egyszer már volt. A vallásos zsidó ember azt gondolja: "Meg kell tartanom a Tóra előírásait - mind a 613-at!"; a hithű muzulmánok úgy vélik, hogy "Mohamed, a próféták pecsétje egyszer s mindenkorra megmondta mit kell tenni!"(Lásd az iszlám öt parancsát!) ; a katolikusok az érdemszerző jócselekedetekben hittek hosszú évszázadokon át, az újprotestánsok törvényeskedő táborában pedig az agymosásig feszített, totálisan életidegen Krisztus-követésben látják üdvösségük garanciáját...

Az örök élet garanciáját azonban nem az ember cselekedetei adják, akarattól elgondolásitól csak akkor függene, ha "elnyerhető" lenne az Isten országa, ez azonban nem így van, hiszen ez azt jelentené, hogy a véges embernek van magakészítette útja a Végtelen Istenhez, illetve az isteni kegyelemnek kellene hogy legyen egyfajta "előfeltétele". A kegyelem azért kegyelem, mert nincs benne emberi logika! Jóllehet a elménk tiltakozik az ellen, hogy a szenvedő Krisztus melletti egyik lator is a mennyországba jutott, de Jézus URunk kétséget kizáróan azt mondta: "Még ma velem leszel a paradicsomban!" Az emberi ész józansága "elvárná" az Istentől, hogy az embergyilkosok, szexuálisan aberráltak ne jussanak be az öröklétbe, de az isteni kegyelem attól kegyelem, hogy olyat is tehet, amit az ember lehetetlennek tart...

Az, hogy mi lesz "odaát" - csak sejteni lehet, reményteljesen hinni, tudni nem. Azt viszont lehet tudni, hogy Isten országa bennünk van, s történhet az Ő akarata az életünkben, ha a szeretet útját járjuk. Ebben erőt adó Krisztus URunk halálig-menő önfeláldozó élete, s példát adhatnak mindazon neves és névtelen szentek, akik istenesen élték földi életüket. A hívő ember éppen ezért nem "teljesíteni" akar, hanem egyszerűen csak elfogadni, hogy Isten szeretete munkálkodjék az életében. Ehhez kell a hit "bátorsága", de ez pedig a kegyelmi élet egyik nagy titka...

2013. február 19. kedd
Zsuzsanna napja
1775.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Békesség...

A mai nap imádsága:
Istenem! Sok a nyerészkedő, békétlen ember ebben a világban... URam, Te a kegyelmeddel kiolthatod lelkükben a profit utáni olthatatlan szomjúságukat! URam, mire vársz? Ne késlekedj, cselekedjél irgalmad szerint! ÁmenHiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta magát, prófétája, papja mind hamisságot művel. Népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják: Békesség, békesség! - de nincs békesség!
Jer 6,13-14

"Megvenni a legolcsóbb piacon, s eladni a legdrágábbon!" - ez a nyereség örök szabálya. Tény, hogy sok kereskedőt gazdaggá tett ezen bölcsesség, de az is igaz, hogy sok embert elszegényített eme tudás mindennapokba átültetett gyakorlata. A kockázatos üzletek, banki huncutságok "tudományát" évszázadokon keresztül a zsidó néppel együtt emlegették - nem véletlenül, hiszen nagyon sokszor kereskedésből/házalásból éltek -, de nem szabad elfelejteni, hogy rajtuk kívül hasonlóan sikeres kereskedő-népek a kínaiak, nemkülönben az indiaiak.

Manapság mindenki boltot akar nyitni... nem az a lényeg, hogy a vevő kézbe tudja venni az árut, hogy megnézze, kipróbálja, hanem az, hogy elhiggye, az adott portéka "mi mindenre képes", s mindezt "mennyiért"! Tulajdonképpen nem is áruval, hanem érzésekkel és ígéretekkel kereskednek -, s erre kiválóan alkalmas az internet virtuális világa... S ha valaki azt gondolja, hogy egyházi emberként az online-kereskedés kerékkötője lennék, az téved, de azt nem hagyhatom szó nélkül, hogy jelezzem: az ún. "árharc" az azt jelenti a gyakorlatban, hogy aki ügyesebb (értsd, akinek tehetsége, lehetősége van a nagyobb nyereséget hozó üzletre, magyarul: "jól spekulál "!) az kerül ki győztesen a konkurencia-harcból. Ebben a folyamatban bizony óriási a kísértése "a cél szentesíti az eszközt"-elvnek, de bizony a tiszta célt (elégedett legyen a vevő is) olykor elmaszatolja: gondoljunk csak a hitvány árukra, s a "tervezett elavulásra", vagyis úgy van megszerkesztve minden, hogy az a tervezett időn belül el is kopjon...

Nagy dolog a béke, de a külső békét sem tudja az ember értékelni, ha nincs meg a belső békéje. Ebben az sem segít, ha valaki sokszor emlegeti: béke, béke... A béke az nem gyógyszer, amit be kell venni, hogy hasson, hanem állapot, amit meg kell tartani. Sokan gondolják úgy, hogy a békéért harcolni kell - holott ez csak a nagyhatalmak hegemóniás érvelése, hogy bármikor, bárhol beavatkozhassanak, ha gazdasági, politikai érdekük úgy kívánja - pedig a békére elsősorban törekedni kell, s ápolni, őrizni kell, hogy egyre csak növekedjék!

A nagyközösség (nép, nemzet, világ?) békéje csak akkor lesz valóság, ha az ember végre elveti a nyerészkedést, a hamisságot. Ez pedig a legkisebb közösségben, a családban kezdődik... Ameddig azonban létezik a szerelmi házasság mellett érdek-házasság is, eladdig nagyon messze vagyunk céltól, békét ugyanis hamisságra alapozni nem lehet.

2013. február 18. hétfő
Bernadett napja
1774.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Gondviselés...

A mai nap imádsága:
URam! Köszönöm jóságodat, amivel naponta átölelsz, s hordozol! ÁmenGyermekeim, senki meg ne tévesszen titeket: aki az igazságot cselekszi, az igaz, mint ahogyan ő is igaz... aki nem cselekszi az igazságot, nem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti a testvérét. Mert ez az az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást;
1 Jn 3,7; 10b-11

Ártatlan csecsemő... s valóban, a gyermeki, osztatlan-idős lét csodája éppen abban van, hogy még magunkon hordozzuk az eredendő jóság jegyeit. Teológusok - akiknek minden földi dologra van égi válaszuk, de a működő megoldásoktól gyakran fényévekre vannak - még ma is előszeretettel hangsúlyozzák az ember zsigeri készségét a rosszra, amit eredendő/eredeti bűnnek, "ádámi örökség"-nek neveznek. (Ez is érdekes: Jóllehet Éva szakított a fának kívánatos gyümölcséből, s mégis Ádámon kéri számon az ÚR a tiltás áthágását: s mi ez , ha nem annak az ősi megtapasztalásnak ebben a történetben is fellehető lenyomata, hogy a bajok, tragédiák túlnyomórészt a férfiak makacsságából, birtoklási vágyából erednek.) Pedig az emberben van eredendó jóság(!) is, hiszen azt feltételezni az Istentől, hogy eleve és kizárólagosan csak a bűnre és rosszra való készséget teremtette volna bele minden emberbe -, teremtői akaratának hibás értelmezése lenne.

Isten igazsága/rendje megnyilvánul mindenben, s mindenhol. Nincs olyan kicsiny dolog, s nem létezik olyan nagyság, melyben ne tükröződne vissza a Teremtett Egész/Világmindenség harmóniája. Ezért írja János: "Aki igazságot cselkeszik, az igaz". Ez azt jelenti, hogy nem lehet a rosszat jónak, s jót rossznak tartani, hiszen Jézus URunk is így tanítja: "Vajjon a tövisről szednek-é szőlőt, vagy a bojtorjánról fügét? Ekképen minden jó fa jó gyümölcsöt terem; a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem." Ebből fakadóan csak a gonosz ember van meggyőződve afelől, hogy a "cél szentesíti az eszközt", holott az istentelen eszköz alkalmazása ördögivé teszi magát a célt is!

Isten mindannyiunkat (az Ő végtelen szeretetéből) arra teremtett, hogy mi is szeressünk. A szeretet - mint a legfőbb isteni 'tulajdonság' - tartja meg ezt a világot, s múlandó napjainkat is csakis egyedül a szeretet képes felejthetetlenül széppé tenni. Aki "munkálja" Isten szeretetét az életében, az nem csak betölti hivatását, de cselekszi is az igazságot, s ezzel " cselekedetei is követik őt". Ez azt jelenti, hogy életéből az áldás nem marad el, hiszen ahogyan a rossznak van következménye, ugyanúgy a jónak is! Az ember sokszor oktalan, s ott kéri számon a jót, ahol nem kellene, s azt hiszi, hogy ő maga sokkal jobban tudja, mint a Gondviselés, hogy mire van szüksége. Pedig a Mennyei Atya - amire szükségünk van -, már azelőtt megadja, mint hogy mi kérnénk vagy kívánnánk, sőt jobbat is ad, mint amit megérdemelnénk... Tévelyegni, méricskélni, hasonlítgatni pedig az szokott, aki nem tudja, mi végre is van ezen a világon...

2013. február 15-16. péntek-szombat
Kolos, Georgina, Gina - Julianna, Lilla
1773.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Követés...

 

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne a magam okosságában reménykedjek, hanem a Te gondviselésedben higgyek, s kegyelmedre támaszkodjak nap, mint nap! ÁmenAmikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: "Követlek, akárhova mégy." Jézus azonban így felelt: "A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania." Egy másikhoz pedig így szólt: "Kövess engem!" De ő ezt kérte: "Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat." Jézus így válaszolt neki: "Hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el, és hirdesd az Isten országát!" Egy másik is ezt mondta: "Követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől." Jézus pedig így felelt: "Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem alkalmas az Isten országára."
Lk 9,57-62

Van pusztítóbb fegyver is, mint az atombomba... ez nem más, mint az eszme! Amikor az ember ideológiával válaszol az élet kihívásaira - ahelyett, hogy az az isteni renddel harmonizáló technológiákat alkalmazná -, abból mindig csak baj kerekedik. Amikor az ember a maga földhözragadt elképzeléseit "tolja" előre, s még a mennyei "dimenziókban" is a saját torz, agyszüleményét preferálja, annak mindig rossz a vége... Pedig a megoldás egyszerű: csak Istenre kellene figyelnie, az első helyett meg kellene hagynia a Teremtőjének - mindenben. Ez nem tagadása a földi dolgoknak, hanem a helyes értéklátás kialakulásának előfeltétele.

Ma reggeli elmélkedésünk kísérő-képe egy tipikusan nyugati-civilizációs, keresztény-arrogáns festmény, ami jól példázza az kisegyházi/szektás elgondolást: "Az ÚRJézus csak mutassa meg az irányt, a többit már mi magunk is tudjuk!" A keresztény szó a görög "krisztianoj", azaz 'krisztuskövető' szóból származik. Ez azt jelenti, hogy aki keresztény, az követő, nem pedig az élet csatáiba előre-rohanó! Jézus ugyanis nem a dombtetőn álló stratéga tábornok, aki biztonságos távolból nézné az ember élet-halál-küzdelmét az élet csatamezején, s ellentmondást nem tűrő parancsokkal küldené katonáit a biztos halált jelentő harcba, hanem Ő maga jár elől, s ha kell "harcol" az erőtlenekért...

Jézus követése igazi nagy szellemi-egzisztenciális kaland, hiszen aki erre teszi fel egész életét, az az igazán fontos kérdésekkel kezd el foglalkozni: vagyis önmagával és az Istennel... Ámulatba ejtő eredményei vannak a tudománynak - s a technikai-tudományos forradalom küszöbét éppenhogy csak átléptük, s mi jön/jöhet még ezután(!) -, de a végső kérdésekre, ami minden lelkileg megnyíló embernek egyszer égetően fontossá válik: "Honnan jöttem, hová megyek, s mi az értelme az Életnek, s benne az enyémnek?" választ a technológia sem ad. A technológia egyházi megfelelője a dogmatika sem ad választ ezekre a kérdésekre, mert a válasz nem a halott betűben, a szavakban - bármennyire is fantasztikus a szó, a gondolat égi adománya -, hanem az Istenben keresendő, aki maga az Élet. Hamis gondolkodásra utal - mindig bosszankodom egy kicsit -, amikor az 'Élő Istent' emlegetik! Szögezzük le: Isten azért Isten, mert ISTEN(!!!), Őt nem kell "minősíteni"... Ő sem nem Élő, sem nem halott, hanem Ő maga az Élet és a Halál URa - az Isten!

Sokszor rosszul idézik a Mestert, s azt mondják: Aki az eke szarvára teszi a kezét (vagyis e földi világ dolgaival van elfoglalva), az nem alkalmas az Isten országára - jóllehet Jézus URunk nem ezt akarja kihangsúlyozni, hanem azt, hogy aki "HÁTRATEKINT"(!)... Követni az URat, ugyanis csak akkor tudjuk, ha előre nézünk, figyeljük a "lábnyomát", hogy abba léphessünk, s ne lépjünk félre... Az élet ugyanis mindig előre-mutató, s emelni akar az Élet URához, a halál pedig a múltba, a megváltoztathatatlanba húz vissza! A kísértés persze mindig igen nagy, hogy a múltat - ha újra és újra "rágódunk" rajta - akkor egyszer végleg eltörölhetjük, pedig erre egyedül csak az Isten képes, a megbocsátó kegyelme által...

2013. február 14. csütörtök
Bálint, Valentin
1772.

A mai nap meditációs fogalma:
Gyermekség...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne felejtsem el, hogy gyermeked vagyok! ÁmenAzután vita támadt közöttük arról, hogy közülük ki a nagyobb. Jézus pedig ismerve szívük gondolatát, kézen fogott egy kisgyermeket, és maga mellé állította; majd ezt mondta nekik: "Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Mert aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy."
Lk 9,46-48

Pilinszky János gondolatai a gyermeki létről...

A gyermekek mernek a pillanatnak, a mának élni, akár a mezők liliomai. De életük nem üres, nem semmirekellő, nem tűrhetetlen! A gyermekek az ábrándok teljességében élve tudják magukat oly alázatosan kiszolgáltatni a pillanatnak. Az ő belső világukat még nem parcellázta fel, szabdalta szét a személyes érdek, ezért lehetnek birtokosai mindennek! Ezért érezhetik magukénak az egész teremtett világot. "Szegénységükben" övék minden, amit kezükkel elérnek, s az is, amit el se érnek: a teljes égbolt, a csillagok minden ragyogása. Milyen szánalmas hozzájuk viszonyítva a felnőttek, s kivált a gazdagok birtoklási vágya, szerezve egyre szegényebb, gazdagodva egyre nincstelenebb állapota a léleknek!

A lemondással nem a szegénységet kéri tőlünk Jézus, hanem a birtoklás egyetlen lehető módjára, a szelídségre nevel. A teljességgel ajándékoz meg a legmagasabb szinten: az Atya szerelmével.

Mit jelent a gyermekség? Először is bizalmat. A felnőttség (s újabban a modern kor) kísértése, a világ képtelenségének érzése: a gyermek számára nem létezik. Ő belenéz a világba, mint a napba (nyitott szemmel a közepébe), s nem vakul bele. Ő bízik benne. Nem ismeri, mégis elfogadja. Gyermeknek lenni annyi, mint bízni az életben.

Másodszor azt jelenti, hogy nyitottan kell élnünk. Nincs miért félnünk. Rettenetes, hogy ezt gyermekkorunkban mindannyian tudjuk, s később szinte kivétel nélkül elfelejtjük! Felnőttségnek nevezzük a zárat, amellyel elzárjuk magunkat a világ s a többi ember elől - s talán Isten elől is? Milyen leszűkülést jelent a felnőttség a gyermekkor tárva-nyitva álló világával szemben, mit átjár a hit!

Az "evangéliumi gyermekség" a pillanat megszentelése, örökös jelen, mely földi előképe a mennyei örökkévalóságnak. A "felnőttek" általában lehetetlenül gazdálkodnak az idővel. Örökös várakozásban élnek, múlt és jövő szakadékában. Egyre várnak valamit (hol ezt, hol azt), mígnem elérkezik haláluk órája. Nem így a gyerekek. Ők egy szabad órába, egy délutánba, egyetlen percükbe is életük egészét ömlesztik bele, ahogy csak a nagyon gazdagok tudnak és mernek költekezni.

Az "evangéliumi gyermekség" önzetlenséget jelent. Egy gyermek "csupa fül és csupa szem". Feltétel nélkül meri elveszíteni önmagát, ami a valódi birtoklás egyedüli formája. Egy gyermek mellett minden felnőtt görcsös és fukar szegény. Az "evangéliumi gyermekség" tisztaságot követel. Isten e kérdésben nem ismer kivételt.

2013. február 13. szerda
Ella, Linda
1771.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Böjt...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne a látható értékek, hanem láthatatlan ajándékaid utáni vágyam formálodjon, alakítson! Ámen

 Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem Atyád, aki rejtve van; és Atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked." "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el.
Mt 6,17-21

Hamvazószerda van, a farsangi időszak vége - a böjti időszak kezdete. Ez egy "tiszta" katolikus ünnep - gondolják sokan -, jóllehet a lutheránus egyházban ez a szokás igen sok helyütt megmaradt, s az utóbbi időben egyre nagyobb liturgiakai jelentőséggel bír. De mi is ez a hamvazószerda?

Az ókeresztény korban a mezítlábas, zsákruhába öltözött nyilvános bűnösöket a püspök a templomba vezette, majd miután a bűnbánati zsoltárokat elimádkozták, fejükre hamut hintett, és kiutasította őket a templomból. (A kiutasítottaknak egészen nagycsütörtökig tilos volt a templomba belépniük, a bejáratnál várakoztak.) Hamvazószerdán - elsősorban a katolikus egyházban - szentelt hamuból (mely az előző évi virágvasárnap barkáinak hamvai) keresztet rajzolnak a hívők homlokára, az alábbi mondatok egyikével: "Ember, emlékezz rá, hogy porból vagy és porrá leszel", illetve "Térjetek meg és higgyetek az evangéliumnak!" Az ünnepet II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg ezen a napon, ez a szokás a katolikusoknál mindmáig töretlenül fennmaradt. A templomban a mise után a pap az előző évi szentelt barka hamujával keresztet rajzol a hívek homlokára. Ezt nevezik hamvazásnak (latinul: impositio cinerum), ami a nagyböjt kezdetét jelző szertartás. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert.

Ma reggeli Igénk - mely a Hegyi Beszéd részlete - a böjtölést, s a földi kincsek gyűjtögetésének problematikáját egyben tárgyalja, hiszen a kettő nagyon is összefüg... Jézus tanításában fel akarja hívni a figyelmet arra, hogy amit mi tartós értéknek hiszünk, az valójában elmúló, hiszen a rozsda és a moly megemészti, s természetesen "odaátra" nem viszünk belőlük semmit. Bár az ember ősi vágya, hogy kincseket, használati tárgyakat, kedvenc lovat stb. magával vigyen a túlvilágra - erről tanúskodnak szinte majd-minden civilizációban a temetkezési szokások -, az igazság az, hogy minden itt marad, hiszen a lélek világa az nem anyag-világ...

Testbe teremtettünk, hogy lelkiekké váljunk, s ehelyett a lelkiekben is a testit keressük! Ennek fura helyzetnek a feloldására jó és hasznos gyakorlat a böjt, ami mindig is vallásos cselekedet volt. (Mára a böjt szinte teljesen elveszítette vallási jellegét, kalória-harccá, egészségügyi gyakorlattá silányult, s többségében az eredménye olyan is, amilyen: lásd klasszikus "jojo-efektus"!) Pedig a böjtben több van, mint egyszerű "méregtelenítés", vagy a szervezet kímélése és segítése a regenerációban, a böjtben felfedezhetjük lelkünk igényeit, s közeledhetünk Ahhoz, aki a test és a lélek URa is egyben! S aki megzabolázza testét, az ezzel emeli lelkét, s ráeszmél arra, hogy az, amit kincsnek tart, igazi értékét akkor nyeri el, ha első helyen mindig az Isten áll, mert akkor Ő minden múlandót "bearanyoz", hiszen kegyelmének, gondviselő jóságának ilyetén megtapasztalásában, minden az örök élet jelévé válhat...

2013. február 12. kedd
Lídia, Lívia
1770.

A mai nap meditációs fogalma:
A Mester...

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy követni tudjalak, s életem vezérlője a Te tanításod legyen! ÁmenDe ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Atyátoknak se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. Ne hívassátok magatokat tanítóknak se, mert egy a ti tanítótok: a Krisztus.
Mt 23,(8-9)10

Ki volt Jézus Krisztus? Minden kor, a maga sajátosságai, hangsúly-/prioritás-rendszere alapján keresi-kutatja a lehetséges perfekt-közeli választ, mely azonban - minden emberi törekvés ellenére - mindeddig titok maradt. Az Emberfiáról időről-időre mozaikképek kristályosodnak ki, válnak élesebbé és kontrasztosabbá, hogy aztán egy másik kérdésfelvetésre fókuszálva ez elhomályosodjék, amaz pedig méginkább láthatóvá váljék. Változó korok változó véleményeket formálnak. A zsidók Jézust egyszerű vándorprédikátornak, egy József nevű názáreti ács fiának tartották, a korabeli talmudi írások pedig igen nyersen nyilatkoznak az "esetről", amitől erősen elhatárolódnak a kor írástudói, judaista bölcsei.

Szent (Saul)Pál apostol a nagyhatású názáreti vándor-tanítóba - már csak saját kultúrája okán is - az áldozati bárány képét vetíti bele, az óegyházi atyák közül Tertulliánus (3. század) használja először a Szentháromság-fogalmat, s a 4. századi Nicea-Konstantinápolyi hitvallás kihirdetésétől kezdve a "Három-Egy"-Isten egyik isteni személyének hiszik a Krisztust. (Ugyanakkor ne felejtsük el: a személy fogalma más jelentéssel bírt az ókorban, a középkorban, a felvilágosult filozófiák korában, a modern korban, és megint mást értünk személy alatt manapság!) S mivel a titkoknak minden korban óriási a vonzása, ezért ma is élénk teológiai diskurzusok folynak Jézus Krisztus személyéről.

Máté evangéliumának mai szakaszában azt olvashatjuk, hogy Jézus nem tartja jónak, ha valaki "mesternek" vagy "atyának" szólíttattja magát. Egy ugyanis a Mester, ahogyan az Atya is egy. Lutherünk, s a mögötte álló humanista tudóscsapat helyesen döntöttek, amikor is a papi rendet/tisztet nem tartották tovább szentségnek -, hanem egy speciális, egyházi felhatalmazás általi feladatnak látták. (Ezért a protestáns egyházi személy nem "atya", hanem nálunk evangélikusoknál "lelkész", a reformátusoknál "lelkipásztor" a többi protestáns egyházban/gyülekezetben pedig "prédikátor") Jézus URunk azt is kihangsúlyozza, hogy senki ne hívassa magát tanítónak, mert egy a tanító: Ő maga. Mindenki csak az Ő követője lehet, olyanná soha senki nem válhat, mint Ő! (Ezt nem ártana néhány szószéken álló szolgálattevőnek megtanulni, akik olykor-olykor nagyobbat, hatásosabbat, "ütősebbet" akarnak mondani, mint maga JézusURunk...)

Az üzenet tehát világos: Egy az ÚR, egy a Krisztus, egy a Mester, mindenki más pedig testvér... Elgondolkodtató, hogy csodálatos magyar nyelvünk az egyetlen, ahol a test+vér jelenti a testvért, s Jézus URunk pedig testét és vérét adta - és szerezte az utolsó vacsorában -, hogy mi egymásnak valóban testvérei lehessünk. A testvéri kötelék mindig óriási áldás, mert a legszorosabb szövetséget (vérszövetség) képviseli, viszont keserves átokká válik, ha a felek Istentől elfordulnak, mert akkor egymással törvényszerűen szembefordulnak...

2013. február 11. hétfő
Bertold, Marietta
1769.

 

A mai nap meditációs fogalma:
Követés...

 

A mai nap imádsága:
URam! Add, hogy ne kételkedjem igazadban, s mindig az Élet pártján álljak, s Téged követve megnyugvást találjak lelkemnek! Ámen

 


Majd Jézus így szólt: "Az Emberfiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Azután így szólt mindnyájukhoz: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, önmagát pedig elveszti vagy romlásba viszi?
Lk 9,22-25

Ha feltételezzük - merész, de érdekes hipotézis -, hogy Jézus Krisztus az egész Világmindenség/Univerzum Megváltója, akkor ebben az "isteni projektben" intergalaktikus fontosságú szerep jut a "véneknek, a főpapoknak és az írástudóknak"... Kik ők, akik kerékkötői voltak Jézus URunk földi munkálkodásának, sőt még meg is ölették? Honnan volt ekkora (csillagközi) hatalmuk? Avagy személyük inkább egy olyan fajta tulajdonságot képvisel, ami még az Isten kezét is megköti?

Gyaníthatóan, ez utóbbiról van szó: a törvényhozók soha nem az istenadta Élet urai, de amikor a paragrafusaik az Élet normális menetének a gátjává válnak, amikor átláthatatlan szabály/rendelet-dzsungelük rendre megfojtja az életet, akkor ők maguk - ez így volt, van, s lesz minden korszakban (!) -, mint írástudók, "atyaúristennek" gondolják magukat... Tessék csak nyugodtan a harmadikévezred rákfenéjére - országhatáron belül, s azon túl - a valóban fölösleges adminisztrációra gondolni! Aki úgy gondolja, hogy ezek az életet szolgálják, az nem látja a fától az erdőt... attól, hogy "Dunát lehetne rekeszteni" a papokkal, még nem válnának vallásosabbá az emberek; s attól, hogy rengeteg a jogászunk, még nem lesz működőképesebb az állam! A természet, az élet mindig az egyszerűségre törekszik - ettől ilyen lenyűgözően csodálatos -, mert az élet szempontjából az egyszerű, a minden körülmények között jól működő "megoldás" a túlélés, a továbbélés biztosítéka.

Aki az Életet keresi, annak nincs más útja, mint hogy az életpárti Krisztust kövesse. Ez mindig tudatos döntés következménye, ha nem tudatos, akkor csak ideig-óráig tartó együttsétálásról beszélhetünk, de nem követésről! Aki az Élet szolgálatába áll, annak bizony meg kell tagadnia önmagát, azaz el kell vetnie mindazt, a mi veleszületett, hiszen le kell mondani a "világi dolgokról". Két úrnak/hatalomnak ugyanis nem lehet szolgálni. Nem lehet valaki hűséges szolgálója az Életnek, de egyben a halál kultúráját is ápoló... Itt nincs lehetőség az "és-és"-re, itt választani kell: vagy-vagy... Egy német közmondás szerint: "Wer die Wahl hat, hat die Qual!" azaz: "Akié a választás, azé a szenvedés is!" Ez bizony igaz az Istennel kapcsolatban is, hiszen a hívő ember is csak ember.

Jézus URunk éppen ezért figyelmeztet mindenkit: "Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, s vegye fel naponként a keresztjét..." Ez az istenigenlés mindennapos gyakorlata, a keresztény (krisztuskövető) élet része! Enélkül nincs szolgálat, legfeljebb a szolgálat imitációja, de ennek fonáksága hamar kiderül az ilyen "keresztények" életében. Aki azonban képes belesimulni a JóIsten életet mentő, védő, fenntartó akaratába, az ha el is veszti ez az egész világot, mégis mindent megnyer, hiszen övé nem csak a földi lét sorsbetöltő gazdagsága, de az örök élet részesévé is válik...

2013. február 8-9. péntek-szombat
1768.

A mai nap meditációs fogalma:
Isten országa...

A mai nap imádsága:
URam! Naponta fohászkodom Hozzád, hogy jöjjön el a Te országod, s nem veszem észre, hogy az már rég bennem van... Istenem, add, hogy felfedezhesselek Téged mindenben, s megtaláljam lelkem nyugalmát, s boldogan szolgáljam az Életet, amit Te adtál ajándékul minden élőnek! Ámen


Más példázatot is mondott nekik: "Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész megkel."
Mt 13,33

Isten országa - maga a csoda... A kenyér is az, csak nem veszünk tudomást róla! Azok az asszonyok (néha talán férfiak is), akik a maguk-készítette kenyeret eszik már jó ideje, el tudják mondani: egyfajta "ősminőségit" élnek át, hiszen a jó kenyérbe az ember belesüti a szívét is... De mit is jelent ez a mindennapok gyakorlatában?

Először is azt, hogy az ember végigkíséri a kenyér elkészültének fázisait: dagasztás - kelés - sütés, s ez mind türelemre inti őt. Várakozása segít bele-bele érezni az idő múló szépségébe, a kenyér növekedésének pillanatos öröme pedig rávezeti az élet igazi tartalmára. Mert ugyan sokan szeretnék megélni az életet, szeretnének minden történésben részt venni, magukénak tudni a megtapasztalható élmények minél többjét, de végül mégsem sikerül, hiszen csak a lényeget hagyták ki: a másikért való gondoskodást. Ebben - vagyis a szolgálatban (s ez nem kiszolgálás!) - van elrejtve a tartós öröm, az élet értelmének megtalálása, a részfeladatok felelősségteljes bevégzésében az egészbe való beletagozódásban. Boldogság? Igen, az... az a fajta, ami nem illan el egyik percről a másikra, ami újra és újra lélek felszínre tör, s megerősít!

Az Isten országát sokan úgy tudják csak elképzelni, hogy az "meghalás" a világ számára, s az Istenben való lét öröméért bizony le kell mondani az élet - egyébként istenadta örömeiről. Ez a gondolkodás mindig szélsőségességet feltételez, hiszen az Istennel való kapcsolatot csak úgy tudja elképzelni, mint egy adásvételi szerződést: valamit - valamiért... Sokan kupeckodnak így Istennel, "szerződnek" Vele, fogadalmat is tesznek, hogy megkapják azt, amit szeretnének, amire nagyon vágyakoznak... Isten azonban nem "salesman", házaló kalmár, aki rá akarja sózni semmire se jó, bóvli vackát a gyanútlan emberre! Isten ÉLETET akar ajándékozni úgy, hogy az ÉLET részesévé tesz! Lehetőséget kínál, hogy kooperáljunk Vele, hogy munkatársai legyünk, hogy nem egyszerűen partnereiként, hanem gyermekeiként éljük meg véges életünket az idő végtelennek tűnő fonalán...

Az élet szépséges, örömmel teli és csodás - akkor is, ha fájdalmak vannak benne! Aki felismeri Teremtője által rendelt sorstükrében önmagát, az hazatalált, az megtért. Az az ember már nem legyőzni akarja a világot, nem harcolni akar bűnei ellen, nem akarja mindenáron meggyőzni igazáról a másikat, hanem az Istenretalálás örömében, a maga egyszerűségében élni akarja az életet. Mondhatnánk úgyis: olyan egyszerű ez, mint a kenyérsütés, de édesanyánk készítette kenyér/kalács ízét senki más nem "értheti" csak mi magunk... s ez nagyon bonyolulttá teheti az egyszerű dolgokat, magát az Életet.

2013. február 7. csütörtök
Tódor, Rómeó napja
1767.

A mai nap meditációs fogalma:
Jóság...

A mai nap imádsága:
Istenem! Nevelj, növelj a jóra! Ámen


A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?
Lk 6,45-46

Panaszkodó világunkban ritkán hallani ilyet: "jó ember"... Jó emberek márpedig vannak - Jézus URunk szerint is! Vannak, akik szívesen gabalyodnak bele önnön bűnösségük mindennapi harcába, s szerintük eredendő jóság nincs, csakis eredendő bűn létezik. A Mester számára - úgy tűnik - mégis létezik olyan kategória, hogy "jó ember", aki "szíve jó kincséből hozza elő a jót". Tehát szívünknek vannak kevésbé jó, sőt rossz dolgai is, amiket "kincsnek" tartunk, de tudatossággal, Istenre-figyeléssel, csak is a jót hozzuk elő. Aki nem figyel Istenre, az azt hozza elő, ami szívében a felszínen kavarog, azaz a könnyebbet, a kisebb fajsúlyút... nem járunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk: a hitványat, a szemetet, ami egyébként is a felszínen úszik...

Ha értékkel (nehéz)dolgokkal van csordultig a szív, akkor az kiszorítja a többit, a "nem-oda-valót", a járulékos sallangokat... Aki persze soha nem gondolkodott el azon, hogy mi az érték, s miért is lenne érdemes az Isten RENDje szerint élni, aki soha nem törődött azzal, hogy mik cselekedetei rövid-, és hosszútávú következményei, annak szíve csak értéktelennel, sok-sok csillogó, múlandó gagyival telt. Ezért fontosak a felismerések, s a (cél)tudatosság, a következetesség. Krisztus példázatai nem véletlenül sarkallnak/inspirálnak döntésre, hiszen elhatározás, tudatos választás nélkül nincs élet(minőség)változás, se előbbre, sem pedig a lelki életben való feljebb-jutás.

Döntés és cselekedetek... egy érem két oldala, egyik nem létezhet a másik nélkül. Éppen ezért, ha valakinek a cselekedetei nyilvánvalóan nem istenesek, építőek, előbbrevivőek, akkor hiába "papol" arról, hogy mennyire jó volt az ő döntése! Sokan éppen azért halogatják a döntést - hogy Istenre igent mondjanak -, mert nagyon is jól érzik lelkük mélyén, hogy akkor bizony egész életüket meg kellene változtatni, el kellene hagyni azokat a bűnöket, amik édeskésen már életük részévé váltak. Éppen ezért hiába keresztény valaki szavakban, ha cselekedetekben nem Jézus-követő, akkor nem csak érvénytelen a krisztuskövetése, de ráadásul még a világ is kineveti - teljesen "jogosan"...

2013. február 6. szerda
Dorottya, Dóra napja
1766.

A mai nap meditációs fogalma:
Teremtettség...

A mai nap imádsága:
URam! Fáj, hogy pusztítjuk világodat, hogy semmibe vesszük életvédő akaratodat... Szépséget keresünk teremtett világodban, s közben elcsúfítjuk azt, mert nem értettük meg, hogy kiteljesedni csak Veled együtt tudunk... Istenem szánj meg minket, s kegyelmeddel terelgess magadhoz! Ámen

 


Tied a menny, tied a föld is, te hoztad létre a földkerekséget és azt, ami betölti.
Zsolt 89,12

Minden az Istené... a láthatók, s a láthatatlanok, a mikro- és makrovilág minden részecskéje, dimenziója: minden! Isten nem fogható be, nem fogható fel. Az egyszerre vicces és elszomorító, hogy az ember próbálja Teremtőjét belegyömöszölni a saját földhözragadt elképzeléseibe, az pedig egyenesen tragédia, hogy Istenelképzelések különbözősége miatt nem csak máglyán égtek - a vatikáni levéltár eddig nyilvánosságra hozott hivatalos "boszorkány"-perek jegyzőkönyv-tanúságai szerint (csak nők, asszonyok, gyermekek közül mintegy 70-80ezren!) -, de milliók pusztultak el vallási indíttatású háborúkban.

Elszomorító az emberi butaság... Értelmesnek tűnő, civilizációban felnőtt emberek elveszítve a maradék józanságukat is, képesek ölre menni a saját "isten-igazukért", s a legelemibb istenelképzelési szabályokat (pl. az Isten NEM ember, ezért nem is lehet ember-szerű) felrúgva, valamilyen szektás elképzelést, tulajdonképpen megmosolyognivaló, az egyetemes emberi/közösségi/életvédő/isteni értékeket direkt és indirekt semmibe vevő teóriáikat propagálnak. Primitívségük szánalomra indító, destruktivitásuk elszomorító, verbális agresszivitásuk bosszantó... Igen, ők ilyenek, s a maguk világukban pedig perfektnek/bűntelennek és igaznak hiszik magukat! Kár, hogy mindezt csak a kívülállók látják, s tragikus, hogy belülről nézve ők úgy látják, minden a legnagyobb rendben van.

Pedig semmi sincs rendben. Isten megteremtette a Világmindenségében az Ő rendjét, s földi teremtményei közül mindegyik követi az Ő teremtettségbeli törvényeit - kivéve az embert. A "legfőbb teremtmény", a teremtés "koronája" - milyen orrfacsaró öndicséret ez is(!) -, az ember pedig maga a káosz, mert ahol csak teheti ellenszegül az isteni rendeléseknek. Ha az ember elfogadná Teremtőjének életet védő Szentségét, nem csak maga válna szentté, de a Föld is maga lenne a mennyország. Ehelyett a szépből csúnyát eszkábálunk, ami működik azt elrontjuk, amit felépít az isteni gondviselés, azt mi szívós munkával leromboljuk, s a környezetünket is veszélybe sodró, pusztító technológiákat az emberi elme 'csodálatos' alkotó tevékenységének tartjuk...

Szétbarmolni azt, amit az Isten bölcsen egybeszerkesztett - nem különösebb művészet! Agyonütni egy legyet könnyebb, mint megalkotni... Ledobni egy felhőkarcolót is porrá-zúzó bombát nyomógomb-egyszerűségű - azt felépíteni azonban sokkal nehezebb, akár hosszú évek szakadatlan munkájának eredménye. Talán az emberiség még mindig fejlődésének csak abban a homokozó-szakaszában van, amikor különös élvezettel rombolja a másik építette homokvárat...

Átlépni a lét magasabb, tudatosabb szintjére csak az képes, aki vállalja a hit bátorságát, a hitetlenség vakmerősége helyett! Hinni úgy, hogy ezt a hitet átjárja az egyetemes élet-tisztelet, vagyis a Gondviselő Isten Szentsége, sokkal nagyobb kihívás, mintsem gondolnánk. Sok embernek elképzelése sincs Jézus URunk tanításának lényegéről, ezért Jézusról, s önmagáról képzeleg, azt gondolván, hogy ez lenne az igazi hit... Ez nem az, hanem ártalmas egoizmus, a hit Jézus követése, azaz tanításának meghallása és következetes cselekvése!

2013. február 5. kedd
Ágota, Ingrid napja
1765.

A mai nap meditációs fogalma:
Nehézségek...

A mai nap imádsága:
URam! A hullámok midig megrémísztenek, nem szeretem őket. Biztonságot keresek Nálad, segíts meg! Ne engedd, hogy okoskodásommal eltávolodjak Tőled, s szemem elhomályosuljon, s ne lássam meg mindennapos csodáidban a vonzásod titkos jeleit! Ámen

 


Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk: "Menjünk át a tó túlsó partjára!" El is indultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor szélvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy veszélyben forogtak. Ekkor odamentek hozzá, felébresztették, és így szóltak: "Mester, Mester, elveszünk!" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Aztán ezt kérdezte tőlük: "Hol van a ti hitetek?" Ők pedig megrettenve és csodálkozva így szóltak egymáshoz: "Hát ki ez, hogy a szeleknek és a víznek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki?"
Lk 8,22-25

Jézus lecsendesíti a tengert... Egyik legkedveltebb csodatörténet, amit megfestettek - nem véletlenül. Maga a történet telis-tele van szimbolikus üzenetekkel, hogy csak párat említsünk: a hajó - az egyház; a tenger - az élet; a hullámok - a nehézségek... A sok-sok értelmezés közül most csak kettőt emeljünk ki.

Az első: Jézus nélkül a tanítványok elvesznének. De nem csak a tanítványok, Krisztus mai követői is, vagyis végső soron az Egyház, ha nem figyel a jézusi tanításra, akkor bizony törvényszerűen elsüllyed az élet tengerén... Hajótörés-közeli élménye volt már nemcsak az egyes hívő embernek, de az egyház népének is, sőt egy-két zátonyrafutást is megéltek már Krisztus követői az elmúlt kétezer esztendőben! Az egyház mai helyzete is elég kritikus, hányódik a hatalomvesztés hullámvölgyei és az igencsak megkérdőjelezhető politikai szerepvállalás hullámhegyei között. Mindehhez hozzájárul, hogy elég sok helyütt szivárog be a víz, itt-ott jócskán elkorhadtak az eresztékek, s igencsak ráférne már erre a hajóra egy generál-javítás! (Sokan üdvözölnének egy újabb reformációt, s sóhajtanának fel, mint Luther korában: "Na végre!")

A másik kiemelendő ebből az evangéliumi tudósításból: az isten-bizonyíték kérdése. Kell-e, lehet-e ennél nagyobb bizonyíték arra, hogy az Emberfia milyen hatalommal cselekszik, mint az, hogy az elemeknek parancsol? Egy másik "vizes" történetből azt tudhatjuk meg, hogy Péter a Mester parancsára még a vízen is tudott járni... azaz hit által még a lehetetlen is lehetségessé válik! Jézus URunk számos helyen számonkéri a tanítványok gyengécske hitét, "kicsinyhitűeknek" nevezve őket... Az érdekes ebben a történetben, hogy ugyan a tanítványok megtapasztalják, hogy a Mesterrel együtt még a vészhelyzetben - amikor az ember túlélési ösztöneinek örvényében hányódik ide-oda -, sincs elveszett helyzetben, még onnan is van kiút, (meg)menekülés, megoldás.

És mégis, hiába a kenyérszaporítás csodája, Lázár feltámasztása, a tenger lecsendesítésének "óriás-élménye", a rengeteg csoda, amit a Mester közelében átéltek - amikor a tanítványok egzisztenciális biztonsága veszélybe kerül - nagycsütörtök éjszakáján -, akkor kivétel nélkül mindenki megfutamodik, megtagadja Mesterét: az árulásban Júdás volt az első, de mindenki szétszéledt, szertefutott, mentette a bőrét, s a megtagadások sorát Pétert zárja be... mire megszólal a kakas. Amikor hajnalodik, kiviláglik minden: egy sincs, aki igaz lenne, aki "hitt volna az Ő szavának"...

Mi ebből a tanulság? Az, hogy külön, extra-isten-bizonyítékot nem akar prezentálni a Teremtő... Sem dogmatikába zárt igazságokkal, sem rajongó, végtelenül emberi, szektás okoskodással, hogy az ÚRIstennek az "igazi áldása" a tized feletti adományokon nyugszik... Egyetlen tévébeli "showman"-effektekkel kábító sztár-prédikátor sem tudja felülmúlni azokat az örök igazságokat, melyeket az Örökkévaló Isten bölcsen "belekódolt" a teremtettségébe...

2013. február 4. hétfő
Ráhel, Csenge, Veronika napja
1764.

A mai nap meditációs fogalma:
Kapcsolatok...

A mai nap imádsága:
URam! Kívánom a Veled való közösséget, mert jó megtapasztalni, hogy Magadhoz emelsz. URam, add, hogy emelődjenek másokat is rajtam megnyilvánuló kegyelmeddel által, s mindannyian együtt dicsőíthessük Nevedet itt a Földön, s egykoron Örökkévaló Országodban! Ámen

 


Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki: "Anyád és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének." Ő azonban így válaszolt: "Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és megtartják."
Lk 8,19-21

Voltak-e Jézusnak testvérei? - A kérdés bár naivnak tűnhet, nagyon is akadémikus! A katolikus Egyház szerint nem voltak/lehettek... Ha mégis, akkor azok csak féltestvérek (József korábbi házasságából) voltak/lehettek. Ellenkező esetben "dőlne" az egész "szűzmária-koncepció", a "hortus conclusus/bezárt kert"-elmélet, miszerint Mária, a "kegyelem csatornája" (ez a fogalom is egy dogmatikai igazság!) arra lett kiválasztva, hogy megtestesüljön benne az Isten, s ez egy olyan rendkívüli, férfi közreműködése nélküli isteni cselekedet, hogy ugyanabban a kertben (anyaméhben) még egy(több?) ember nem "testesülhet" meg... Ezen középkori spekulációknál azonban sokkal fontosabb az a kérdés, hogy kik Jézus igazi "rokonai", vagyis kik azok, akikkel Jézus Krisztus, az Emberfia közösségben van? Mert ugye nem az a kérdés, hogy mi választjuk-e Őt, hanem hogy Ő kiválasztott-e minket? Jézus URunk a tanítványainak egyszer azt mondta: "Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket." Jn 15,16

A Mester számos tanítása hívja fel a figyelmünket arra, hogy az "igazi" közösség, az nem vérségi, hanem hitbeli alapokon épül. Míg Jákób utódai (vagyis az izraeliták) azok, akik vér szerint is Ábrahám, Izsák és Jákób ivadékai - magyarul zsidóvá nem lehet válni, zsidónak születni(!) kell, s ez a származás-alapú felfogás természetesen előfordul más törzsi/nemzeti vallásokban is -, Jézussal "rokoni/vérségi" (s ennél nincs szorosabb kötelék!) csak azok kerülhetnek kapcsolatba, akik "Isten igéjét HALLGATJÁK és MEGTARTJÁK"...

Isten igéjét igen sokan hallgatják, de csak kevesen hallják meg, azaz kevesen vannak azok, kik meg is cselekszik mindazt, amit Jézus URunk kér/ajánl/parancsol. A lét ilyetén tudatosságára csak kevesek jutnak el (Sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak!), de hála a JóIstennek, azért mégis vannak: szenteknek hívjuk őket, mert ők valóban Istenéi, hiszen ők nem csak hallgatták, de szívükbe is zárták mindazon dolgokat, melyek Isten országának épülését, eljövetelét munkálják! Ehhez a tudatos/következetes léthez nem kell különleges diploma, csak a szív őszinte elhatározása. Ezt a célirányos életstílust a hívő ember "Jézus-követésnek" hívja, azaz igyekszik azt tenni, úgy gondolkodni, ahogyan azt a Mester ajánlja. De miért is? A mennyei jutalomért? Nem... Elsősorban önnön-lelke békességéért, mely a legnagyobb elérhető jutalom itt ezen a Földön. Hiába ugyanis minden öröm és gazdagság, ha nem szövi át a béke, vagyis az isteni kegyelem megtapasztalásából fakadó megelégedettség. Ha nincs meg a lélek békéje, akkor szenvedés a gazdagság, s a szabadság is, mert céltalan... Aki ezt megérti, mindent megért, s akkor már nem csak "szimpatizáló barátja az ÚRJézusnak, de Vele egy Családban, az elkötelezett hívők közösségében" él, dolgozik...

2013. február 1. péntek
Ignác, Virgínia napja
1763.

A mai nap meditációs fogalma:
Isteni tanítás...

A mai nap imádsága:
URam! Keresem, kutatom igazságaidat, hogy általuk életem legyen. Világosíts meg kegyelmeddel, hogy ne tévedjek tévutakra, s cselekedni tudjam életes akaratodat! Ámen

 

 


"Kiment a magvető vetni. Vetés közben némelyik mag az útfélre esett, és eltaposták, vagy megették az égi madarak. Némelyik a sziklás földre esett, és amikor kihajtott, elszáradt, mert nem kapott nedvességet. Némelyik a tövisek közé esett, és amikor vele együtt felnőttek a tövisek is, megfojtották. Némelyik pedig a jó földbe esett, és amikor felnövekedett, százszoros termést hozott." Majd emelt hangon hozzátette: "Akinek van füle a hallásra, hallja!"
Lk 8,5-8

Takarékos világot élünk... Takarékosságról akkor szoktak beszélni, amikor híjával vagyunk a bőségnek, amikor kevés van abból, amiből sok kellene hogy legyen. Így nincs pénz oktatásra, kultúrára, egészségügyre, közbiztonságra - s ha hallod a médiában, hogy "takarékos állam", akkor az azt jelenti: ha bajban vagy, az állam a közösség jogba-merevedett szüleménye nem tud segíteni Neked. A hiány oka mindig a pazarlás. A pazarló azért parazita, mert féktelen vágyai megélésében, nem tudja hol a határ, s bizony a kevés parazita is áttételesen óriási károkat tud okozni! Ez így van a természetben, s miért lenne másképpen az emberi társadalomban?

Manapság, amikor számítógép-vezérelte vetőgépek járják a határt, s műholdakkal figyeltetik, hogy egyenesen menjen a traktor, a példázatbeli vető-ember magszórási technológia több, mint pazarló - egyenesen esztelen! Szórni a drága magot oda, ahol az soha, de soha nem hoz termést?! Az élet azonban már csak ilyen: mértéktelenül "pazarló", ha arról van szó, hogy az ÉLET továbbmenjen, hogy növények, állatok léte generációról generációra biztosítva legyen... Ami az élet szolgálatában áll az soha nem pazarlás, az mindig kegyelem!

A Mester négy különféle talajról beszél. (A tanítványok nem értik, Jézus megmagyarázza nekik.) Van kemény szív, és ez olyan, mint a kijárt földút. Abban soha nem tud kikelni a mag, annyira le van döngölve. Az csak a felszínen van. Ilyen kemény állapotban van a szíve néhány embernek, amikor hallja az Igét, az életet munkáló, védő isteni tanítást, az evangéliumot. Amikor az emberek Istenről, egyházról hallanak, sokaknak megkeményedni a szívük. Tudod mi ellen keményednek meg ekkor? Az ellen, ami gyümölcsöt, életet hozhatna nekik...

A másik csoportja az embereknek olyan, mint a sziklás föld, nincs mélysége ennek a talajnak. Ők azok, akik örömmel fogadják, de nem vet gyökeret a szívükben az isteni tan. Érzelmi reakciót vált ki náluk csupán, és nem egyebet. Ők azok, akik valójában csak élményt, megtapasztalást keresnek... Aztán ott vannak azok, akikben gyökeret ereszt az isteni tanítás, az Élet igéje, de jön a többi gyomnövény (élet-ellenesés "élet-filozófia"), s megfojtja azt. Ez egy figyelmeztetés nekünk. Ha bármi fontosabb Isten országánál, szeretetének napi valóságánál, akkor az Ige, az isteni tanítás megfullad benned is.... Ha elkezdesz aggódni, mi lesz holnap, akkor a világ dolgaival vagy elfoglalva, és ez meglopja örömödet, elveszejti lendületedet, ami Isten felé indít, nap mint nap.

Vannak - igaz kevesen, alig egynegyede az embervilágnak -, akik befogadják az Életet, az Istent a szívükbe, s ők azok, akik termést hoznak, bőségeset! A kevesek igazsága sok áldást képes hozni a nagyközösségben, ahogyan kevesek hazugsága is képes óriási károkat okozni. A Fényt azonban a sötétség soha nem tudja megfojtani, mert egyetlen pici gyertyaláng is megremegteti a Gonoszság Sötét Erőit, mert mutatni tudja, az irányt, mert bizonyságoz tesz az ÉLET-ről, azaz kinyilvánítja, hogy Isten - ha nem is hiszik sokan -, mégis jelen van mindenhol a teremtettségében, s egyszer az Ő rendje "rendbe tesz" mindent, s megszűnik a rend-etlenség, egyszer vége lesz az istentelenségnek is...